Chinese Contemporary Bible (Simplified)

腓立比书 1:1-30

1保罗提摩太是基督耶稣的奴仆,写信给腓立比属于基督耶稣的众圣徒、诸位监督和执事。

2愿我们的父上帝和主耶稣基督赐给你们恩典和平安!

感恩和祷告

3我每逢想起你们,就感谢我的上帝。 4每次为你们众人祷告的时候,我心里都很喜乐。 5因为你们从开始直到现在,一直和我同心合意地传扬福音。 6我深信,上帝既然在你们心里开始了这美好的工作,祂必在耶稣基督再来的时候完成这工作。 7我对你们众人有这样的感受是很自然的,因为我常把你们放在心上1:7 我常把你们放在心上”或译“你们常把我放在心上”。。不论我是身在狱中,还是为福音辩护和作证的时候,你们都与我同蒙恩典。 8上帝可以作证,我是怎样以基督耶稣的慈爱之心想念你们。

9我所祈求的就是:你们的爱心随着属灵知识的增加和辨别力的提高而日益增长, 10使你们知道怎样择善而从,做诚实无过的人,一直到基督再来的日子, 11并靠着耶稣基督结满仁义的果子,使上帝得到荣耀与颂赞。

为基督而活

12弟兄姊妹,我希望你们知道,我的遭遇反而会使福音传得更广, 13连所有的皇家卫兵和其他众人都知道我是为了基督的缘故而受囚禁。 14大多数主内的弟兄姊妹看见我为主被囚,信心受到鼓舞,更加放胆无惧地传扬上帝的道。 15当然,有些人宣讲基督是出于嫉妒和争强好胜,也有些人是出于善意。 16后者是出于爱心,知道我是上帝派来维护福音的。 17前者传讲基督是出于个人野心,动机不纯,以为可以增加我在狱中的痛苦。 18那又怎样呢?无论他们传福音是真心还是假意,基督的福音毕竟传开了,因此我很欢喜,而且欢喜不已。 19因为我知道,借着你们的祷告和耶稣基督之灵的帮助,我终会得到释放。

20我殷切地期待和盼望:我不会感到任何羞愧,而是放胆无惧,不管是生是死,都要一如既往地使基督在我身上得到尊崇。 21因为对我来说,活着是为了基督,死了也有益处。 22如果活在世上,我可以做工,多结果子。我真不知道该怎么选择! 23我处在两难之间。我情愿离开世界,与基督在一起,那实在是再好不过了。 24可是为了你们,我应该活在世上。 25我既然对此深信不疑,就知道自己仍要活下去,继续跟你们在一起,好使你们在信仰上又长进又充满喜乐。 26这样,我再到你们那里的时候,你们可以因为我的缘故更加以基督耶稣为荣。

27最要紧的是:你们行事为人要与基督的福音相称。这样,不管是去看你们,还是只听到你们的消息,我都能知道你们同心合意,坚定不移地一起为福音奋斗, 28毫不惧怕敌人的恐吓。这清楚表明他们必灭亡,你们必得救,这是出于上帝。 29因为上帝为了基督的缘故,赐恩使你们不但信基督,而且为祂受苦, 30经历你们从前在我身上见过,现在又从我这里听到的同样争战。

Ang Pulong Sang Dios

Filipos 1:1-30

1Ako si Pablo, kag kaupod ko si Timoteo nga kapareho ko nga alagad ni Cristo Jesus. Nagapangamusta kami sa inyo dira sa Filipos, kamo nga mga katawhan sang Dios1:1 mga katawhan sang Dios: sa English, saints. Ang buot silingon sini sa Griego, mga ginpain sang Dios nga mangin iya. nga ara kay Cristo Jesus, kaupod man sa mga nagadumala sa inyo kag sa ila mga kabulig.

2Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay1:2 bugay: ukon, pagpakamaayo. kag paghidaet1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan. halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

Ang Pangamuyo ni Pablo sa mga Taga-Filipos

3Nagapasalamat ako sa Dios kada madumduman ko kamo. 4Nagakalipay gid ako kada pangamuyo ko para sa inyo tanan, 5tungod kay kaupod ko kamo sa pagpalapnag sang Maayong Balita halin sang pagbaton ninyo sini hasta subong. 6Nasiguro ko gid nga ang Dios nga nagsugod sa paghimo sang maayo nga mga butang sa inyo magapadayon gid sa paghimo sini hasta sa adlaw nga si Cristo Jesus magbalik. 7Nagakadapat lang nga amo ini ang akon hunahuna kag balatyagon para sa inyo tanan tungod kay ginahigugma ko gid kamo. Kay kabulig ko kamo sa buluhaton nga ginhatag sang Dios sa akon, bisan pa subong nga napriso ako nga nagapangapin kag nagapamatuod sang Maayong Balita. 8Makapamatuod ang Dios kon daw ano gid ang akon kahidlaw sa inyo; kay ginahigugma ko gid kamo pareho sang paghigugma ni Cristo Jesus.

9Nagapangamuyo ako nga magadugang pa gid ang inyo paghigugma sa isa kag isa, nga may husto nga kaalam kag pag-intiendi, 10agod makapili kamo kon ano gid ang labing maayo kag agod mangin matinlo ang inyo kabuhi kag wala sing kasawayan hasta sa pag-abot ni Cristo. 11Kabay pa nga sa bulig ni Jesu-Cristo mangin matarong ang tanan ninyo nga ginahimo agod madayaw ang Dios.

Si Cristo gid ang Importante

12Mga utod kay Cristo, gusto ko nga mahibaluan ninyo nga ang mga nagkalatabo sa akon nakabulig gid sa pagpalapnag sang Maayong Balita. 13Kay nahibaluan na sang tanan nga guwardya diri sa palasyo kag sang iban pa nga mga tawo nga ginpriso ako tungod kay ako sumulunod ni Cristo. 14Kag tungod man sa sining akon pagkapriso, naglig-on pa gid ang pagtuo sang kadam-an sang aton mga utod sa Ginoo. Gani nag-isog pa gid sila sa pagwali sang Maayong Balita. 15Matuod nga ang iban nagawali lang parte kay Cristo tungod nga nahisa sila sa akon kag gusto nila nga malabawan ako. Pero ang iban maayo ang ila katuyuan. 16Nagawali sila tungod nga ginahigugma nila ako kag gusto nila nga magbulig sa akon, kay nahibaluan nila nga ginbutang ako diri sa pagpangapin sang Maayong Balita. 17Ang mga nahisa sa akon indi sinsero sa ila pagwali parte kay Cristo, kay ang ila katuyuan para lang sa ila kaugalingon. Ang hunahuna nila nga samtang diri ako sa prisohan madugangan pa gid nila ang akon pag-antos tungod sining ila ginahimo.

18Pero wala ini sing kaso sa akon. Nalipay ako bisan husto man ukon indi ang ila katuyuan sa pagwali, basta ginawali lang si Cristo. Kag magapadayon ako sa pagkalipay, 19kay nahibaluan ko nga paagi sa inyo mga pangamuyo kag sa bulig sang Espiritu ni Jesu-Cristo mahilway ako diri. 20Dako gid ang akon handom kag paglaom nga indi gid ako mahuy-an, kundi pareho sang una, magapadayon ang akon kaisog sa pagsugid parte kay Cristo, agod nga paagi sa akon kabuhi, ukon sa akon kamatayon, madayaw si Cristo. 21Para sa akon, ang akon kabuhi para gid kay Cristo. Kag kon mapatay man ako, may kapuslanan sa gihapon, kay mangin kaupod ko na siya. 22Pero kon magpabilin man ako nga buhi, maayo man ini kay may mahimo pa ako. Gani indi ko mahibaluan kon diin ang akon pilion. 23Natunga ang akon hunahuna sa duha: Gusto ko na nga mag-una sa inyo sa pihak nga kabuhi kag mangin kaupod si Cristo, kay amo ini ang labing maayo. 24Pero mas kinahanglan nga magpabilin pa ako nga buhi para sa inyo. 25Kag tungod nga kombinsido ako nga kinahanglan pa ninyo ako, nahibaluan ko nga magapabilin pa ako nga buhi kag magapadayon sa pagbulig sa inyo tanan para madugangan pa gid ang inyo pagtuo kag kalipay, 26kag agod kon magbalik na ako dira sa inyo, dako pa gid ang inyo rason sa pagdayaw kay Cristo Jesus tungod sa akon.

27Bisan makabisita man ako sa inyo ukon indi, ang importante gid nga ang inyo pagginawi suno man sa Maayong Balita ni Cristo, agod mabatian ko nga malig-on kamo nga nagahiusa sa inyo paghimulat para sa husto nga pagtuo nga suno sa Maayong Balita. 28Indi gid kamo magkahadlok sa mga nagakontra sa inyo. Kay kon wala kamo nagakahadlok tanda ina sang Dios sa ila nga sila pagasilutan kag kamo pagaluwason. 29Kay ang ginhatag nga pribilehiyo sa inyo indi lang nga magtuo kamo kay Cristo kundi mag-antos man para sa iya. 30Karon upod na kita nga nagaantos tungod sa Maayong Balita. Amo ini ang mga pag-antos nga inyo nakita nga akon naagihan sang una, kag hasta subong nabatian ninyo nga nagaantos pa ako gihapon.