Chinese Contemporary Bible (Simplified)

腓利门书

我是为了传扬基督耶稣而被囚禁的保罗,与提摩太弟兄写信给我们亲爱的同工腓利门弟兄、 亚腓亚姊妹和我们的战友亚基布,以及在腓利门家里聚会的弟兄姊妹。

愿我们的父上帝和主耶稣基督赐给你们恩典和平安!

称赞腓利门

腓利门弟兄,我常常在祷告中为你感谢上帝, 因为我听说了你对主耶稣的信心和对众圣徒的爱心。 我求上帝使你能有效地与人分享信仰,明白我们所做的一切美事都是为了基督。 弟兄啊,你的爱心给我带来极大的喜乐和安慰,因为你使众圣徒感到欣慰。

凭爱心求情

因此,我尽管可以奉基督的名吩咐你去做当做的事, 然而我这上了年纪又为基督耶稣的缘故被囚禁的保罗宁愿凭爱心求你, 10 就是替阿尼西谋[a]求你。他是我在狱中带领归主的属灵儿子, 11 他过去对你没有什么益处,但现在对你对我都有益处。

12 我现在派我深爱的阿尼西谋回你那里。 13 我本想把他留在身边,让他在我为传福音而坐牢期间代替你服侍我。 14 不过,未经你同意,我不愿意这样做,因为我盼望你的善行是出于甘心,而非勉强。 15 或许他暂时离开你是为了让你以后永远得到他。 16 你得到的不再是一个奴隶,而是一位远超过奴隶的亲爱弟兄。对我而言,的确如此,更何况对你呢!就肉身说你们是主仆,但在主里你们是弟兄。

17 如果你当我是同伴,就请你像接纳我一样接纳他。 18 如果他得罪你,或亏欠你什么,都记在我的账上吧。 19 我保罗在此亲笔保证,我必偿还。其实我不说你也知道,连你自己也欠我。

20 弟兄啊,看在主的份上,请你答应我的请求,在基督里让我的心得到安慰吧! 21 我写信给你,深信你一定会照办,甚至超过我的要求。 22 同时,也请你为我预备住处,因为我盼望借着你们的祷告,我可以蒙恩到你们那里。

问候

23 为了基督耶稣的缘故和我一同坐牢的以巴弗问候你。 24 此外,我的同工马可、亚里达古、底马和路加都问候你。

25 愿我们主耶稣基督的恩典与你们同在。阿们!

Notas al pie

  1. 1:10 阿尼西谋”这个名字意思是有用、有益处。

Nkwa Asem

Filemon

Nkyia

Saa nhoma yi fi Paulo a esiane Kristo Yesu nti, ɔyɛ odeduani no ne yɛn nuabarima Timoteo nkyɛn. Yɛde kɔma yɛn adamfo ne yɛn yɔnko Filemon ne asafo a wohyia wɔ wo fi no ne yɛn nuabea Apia ne yɛn yɔnko sraani Arkipo no.

Adom ne asomdwoe a efi yɛn Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nka mo.

Onua Filemon, bere biara a mebɔ mpae no, mebɔ bi ma wo na meda me Nyankopɔn nso ase. Mete dɔ a wodɔ Onyankopɔn nkurɔfo ne gyidi a wowɔ wɔ Awurade Yesu mu no. Me mpaebɔ ne sɛ, baako a yɛne wo ayɛ sɛ gyidifo no bɛma yɛn ntease a emu dɔ wɔ nhyira biara a yenya fi Kristo mu no mu. Onua pa, wo dɔ no ama me anigye na ahyɛ me nkuran nso. Woakanyan Onyankopɔn nkurɔfo.

Eyi nti, mitumi de akokoduru kasa kyerɛ wo sɛ wo nua wɔ Kristo mu, hyɛ wo ma woyɛ nea ɛsɛ sɛ woyɛ. Ɔdɔ so na menam de saa asɛm yi to w’anim. Ɛwom sɛ me Paulo a meyɛ Kristo Yesu nanmusini na mprempren, ne nti meyɛ odeduani no, na meyɛ nea mereyɛ yi. 10 Enti migyina Onesimo a ɔyɛ me ba wɔ Kristo mu ananmu bisa, efisɛ, bere a meda afiase no, na ɔyɛ me ba honhom mu. 11 Bere bi a atwam no na ne ho nni mfaso ma wo nanso mprempren de, ne ho wɔ mfaso ma me ne wo. 12 Merema no asan n’akyi aba wo nkyɛn mprempren ara. Me koma ka ba a ɔreba no ho.

13 Esiane Asɛmpa no nti, mepɛ sɛ ɔtena me nkyɛn bere a meda afiase yi sɛnea ɛbɛyɛ a obesi w’ananmu aboa me. 14 Nanso mempɛ sɛ mehyɛ wo sɛ boa me. Mmom, mepɛ sɛ wo ara wufi wo pɛ mu boa me. Ɛno nti, merenyɛ biribiara gye sɛ wopene so.

15 Ebia na Onesimo twee ne ho kakra na akyiri yi wabedi nna wo nkyɛn. 16 Mprempren ɔnyɛ ɔsomfo kɛkɛ efisɛ, ɔkyɛn ɔsomfo. Ɔyɛ onua pa wɔ Kristo mu. Ɔsom bo ma me. Saa ara nso na ɔbɛsom bo ama wo sɛ ɔsomfo ne onua wɔ Awurade mu.

17 Enti sɛ wudwen me ho sɛ wo fafafo a, saa ara nso na gye no awaawaatuu sɛnea wubegye me no ara. 18 Sɛ wayɛ wo biribi anaasɛ ɔde wo ka bi a, dan ma me. 19 Ɛha de, me ara mede me nsa bɛhyɛ ase sɛ: Me Paulo, metua wo ka. Ɛnsɛ sɛ mekae wo sɛ wo nkwa gyina me so. 20 Enti, me nua, mesrɛ wo sɛ, Awurade nti, yɛ me saa adɔe yi; ka me koma hyew sɛ wo nua wɔ Kristo mu.

21 Mewɔ anidaso sɛ, nea merekyerɛw wo yi, wobɛyɛ ama aboro nea merebisa wo yi so.

22 Afei pɛ ɔdan ma me efisɛ, minim sɛ Onyankopɔn betie mo mpaebɔ ama mabɛka mo ho bio.

23 Epafra a Kristo Yesu nti ɔne me da afiase no kyia wo.

24 Saa ara nso na Marko, Aristako, Dema ne Luka nso kyia wo.

25 Awurade Kristo adom nka mo nyinaa.