Chinese Contemporary Bible (Simplified)

罗马书 15

我为人人

1我们坚强的人要扶助软弱的人,分担他们的重担,不该只顾自己的喜好。 我们每个人都应该为他人着想,建造他人的生命。 因为基督并没有专顾自己,正如圣经上说:“辱骂你之人的辱骂都落在我身上。” 从前写在圣经上的话都是为了教导我们,使我们靠着忍耐和圣经的鼓励而有盼望。 但愿赐忍耐和鼓励的上帝给你们合一的心去效法基督耶稣的榜样, 使你们一起同声颂赞上帝——我们主耶稣基督的父。

所以,你们应该像基督接纳你们一样彼此接纳,使上帝得荣耀。 你们要知道,基督为了上帝的真理成为犹太人[a]的仆人,好实现上帝对犹太人祖先们的应许, 使外族人也因祂的怜悯而将荣耀归给上帝。正如圣经上说:

“因此,我要在列邦中赞美你,
歌颂你的名。”

10 又说:

“外族人啊,
你们当与主的子民一同欢乐。”

11 又说:

“万邦啊,你们当赞美主!
万民啊,你们当颂赞祂!”

12 以赛亚先知也说:

“将来耶西的根要兴起,
祂要统治外族,
外族人都要仰望祂。”

13 愿使人有盼望的上帝,因为你们信祂,将诸般的喜乐和平安充满你们的心,使你们借着圣灵的能力充满盼望!

福音特使

14 弟兄姊妹,我知道你们充满良善,知识全备,能彼此劝导。 15 但我仍放胆写信提醒你们几件事,因为我蒙上帝赐恩, 16 在外族人中做基督耶稣的仆人和上帝福音的祭司,好叫外族人借着圣灵得以圣洁,可以作上帝喜悦的祭物。 17 因此,我在基督耶稣里以事奉上帝为荣。 18-19 别的事我不敢提,只有一件是我津津乐道的,就是基督借着我的言语行为,用神迹奇事和圣灵的大能叫外族人顺服,使我把基督的福音从耶路撒冷一路传到了以利哩古。 20 我立志只去从未听过基督之名的地方传福音,免得我建造在别人的根基上。 21 正如圣经上说:“对祂毫无所闻的,将要看见;未曾听过的,将要明白。”

保罗计划去罗马

22 因此,我一直受到拦阻,不能到你们那里。 23 但如今福音传遍了这一带,况且我几年来一直盼望去你们那里, 24 所以我想去西班牙的途中路过你们那里,稍作停留,享受与你们的相聚之乐,然后由你们资助我上路。 25 但现在我要去耶路撒冷服侍当地的圣徒, 26 因为马其顿和亚该亚的教会欣然捐出了财物给耶路撒冷的穷困圣徒。 27 这固然是他们慷慨解囊,但也可以说是他们该还的债。外族人既然分享了犹太圣徒属灵的福分,现在以物质报答他们也是应该的。 28 等我办完这件事,将捐款交付他们之后,我就会途经你们那里去西班牙。 29 我知道我去的时候,必会把基督丰盛的祝福带给你们。

30 弟兄姊妹,我借着我们主耶稣基督和圣灵所赐的爱心,恳求你们与我一同竭力祷告,为我祈求上帝, 31 使我脱离犹太地区不信之人的迫害,叫耶路撒冷的圣徒乐意接受我带去的捐款, 32 并使我按照上帝的旨意欢然去与你们相聚,一同重新得力。

33 愿赐平安的上帝常与你们同在。阿们!

Notas al pie

  1. 15:8 “犹太人”希腊文是“受割礼之人”。

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 15

1Ñucanchij sinchi crijcunami, manaraj sinchi crijcuna llashachicushcataca apana canchij. Mana ñucanchij quiquin cushiyarinallatachu rurana canchij. Tucuicunallatajmi shujtajcuna ashtahuan sinchiyachun, paicunapaj allita rurashpa cushichina canchij. Cristopish mana pai quiquin cushiyarinapajlla imata rurarcachu. Ashtahuanpish Dios Quillcachishcapi: «Canta c'amijcunaca, ñucatami c'amishpa llaquichircacuna» nishca shinatajmi pajtarca. Tucui imallata Dios ñaupaman Quillcachishcacunataca, ñucanchijta yachachingapajmi quillcachishca. Chai Quillcacuna mushuj yuyaita cujpimi, ñucanchij shuyacushcataca chai yuyai shuyacunchijlla.

Cancunataca mana p'iñarij canatapish, cushi canatapish cuj Taita Diosllataj, Cristo Jesús ricuchishca shina shuj yuyailla causanata yachachichun. Chashnami, tucuicunallataj shuj yuyailla, shuj shinalla, Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca sumajyachinguichij.

Chaimanta, Taita Diosta sumajyachingapaj Cristo ñucanchijta chasquishca shinallataj, caishuj chaishuj chasquinacuichij. Caita uyaichij: Cristoca, Dios ‘Cushami’ nishcata pajtachingapajmi, judiocunata servingapaj shamurca. Chashna rurashpami, Dios ñaupa yayacunaman ‘Cushatajmi’ nishcataca pajtachirca. Mana israelcunapish paicunata Taita Dios llaquishcamanta, paita sumajyachichunpishmi Jesusca shamurca. Chaitamari Dios Quillcachishcapica:

«Chaimantami mana israelcunapurapi Canta alabasha.
Cambaj shutitami Salmocunahuan cantasha» nishca.

10 Cutin shujtajpica:

«Mana israelcunaca, Dios agllashcacunahuan cushicuichij» ninmi.

11 Cutin shinallataj:

«Mana israelcunaca, tucuicuna Mandaj Diosta ‘Allimari cangui’ nichij.
Tucuicunallataj Paitaca, ‘Jatunmari cangui’ nichij» ninmi.

12 Cutin Isaiascarin:

«Isaipaj huahua huahuamantami,
tucui llajtacunata mandangapaj llujshinga.
Mana israelcunapish, Paipimi shunguta churangacuna» ninmi.

13 Paillata shuyana Taita Diosllataj cancuna paita crishcamanta cushi canatapish, sumaj causaitapish yallijta cuchun. Chashnami Diospaj jucha illaj Espíritu yuyaita cujpi, ashtahuan chai yuyai shuyanguichij.

Mana israelcunaman huillachunca Pablomanmi mingashca

14 Ñuca huauqui, panicuna, cancunaca yallitaj llaquij, alli yachajcunami canguichij. Chaimanta cancunapurallataj yuyachinacushpa yachachinacui tucuipaj cashcataca yachanimi. 15 Shina cajpipish huauqui, panicuna, Taita Diosmi ñucataca, mana c'uyaipaj cajpipish c'uyashpa alli yuyaita cushca. Chaimantami cancunata yuyachingapaj, mana pacashpa, huaquin yuyaicunata quillcani. 16 Ñucataca mana israelcunaman huillashpa, Jesucristota servichunmi churarca. Chaimantami Taita Dios cushca alli huillaitaca, paicunaman huillacuni. Paicunatapish Diospaj jucha illaj Espíritu Diospajlla ch'icanchijpimi, Dios munashcata cushpa rupachishca shina tucungacuna. Chashna Dios chasquinalla tucuchunmi paicunaman huillacuni.

17 Cristo Jesusmanta Taita Diosta chashna servicushcamantami, ñucaca c'ari, c'arita purini. 18 Ñuca quiquinmantaca, ima parlanata mana charinichu. Ashtahuanpish mana israelcunapish Cristota crishpa, Paita caźuchunmi, ñucata huillachishca, paicunapaj allita rurachishca. 19 Taita Diospaj Espíritu rurai tucunata cujpimi, señalcunatapish, milagrocunatapish ruramushcani. Chashnami Cristomanta alli huillaitaca, Jerusalenmanta callarishpa, Iliria llajtacama, tucuipi huillamushcani. 20 Chashnamari Cristopaj shutita manaraj uyashca llajtacunapica, mana samashpa alli huillaita huillarcani. Shujtajcuna huillai callarishcapica, mana huillarcanichu. 21 Ashtahuanpish Dios Quillcachishcapi:

«Paimanta manaraj huillashca gentecunarajmi ricungacuna.
    Paimanta manaraj uyajcunarajmi yachangacuna» nishca shinatajmi tucurca.

Pabloca Romaman rina yuyaillami cashca

22 Chashna huillacushcamantami, tauca cutin cancunata ricuj shamusha nicushpapish, mana pajtarircani. 23 Chashna cashpapish, cunanca ñami cai llajtacunapica, ñuca huillanataca tucuchircani. Sarun huatacunamantami, cancunata ricugrina yuyailla carcani. 24 Chaimantami Españaman rishpaca, cancunataraj ricushpa risha nini. Cancunata ricushpa cushicushca huashaca, Españaman cachahuanguichijlla. 25 Cunanca, Diospajlla cajcunapaj imallatapish apashpami, Jerusalenmanraj ricuni. 26 Macedoniapi, Acayapi causaj crijcunami, Jerusalenpi Diospajlla caj huajcha crijcunaman cungapaj, cullquita tandachishpa cachanata yuyarircacuna. 27 Chashna ruranaca, paicunapaj yuyaipi allimi ricurirca. Chaitaca ruranallatajmi carcacuna. Dios Paipaj Espirituhuan judiocunaman cushca allicunataca, mana judiocunapish chasquircacunami. Chaicunata chasquishcamantaca, aichapaj ima illashcataca paicunaman cunallatajmi can. 28 Paicunaman cachashca cai mingaita paicunaman cushca q'uipaca, Españaman rishallami. Chaipimi cancunata ricuj shamusha. 29 Ñuca cancunapajman shamushpaca, Cristo cushca pajta allicunahuanmi shamusha.

30 Shina cajpipish huauqui, panicuna, Apunchij Jesucristomantapish, Diospaj Espíritu cushca c'uyaimantapishmi cancunataca, ñucamanta Diosta mañashpa, cai sinchi ruranapi ayudahuaichij nini. 31 Judeapi causaj mana crijcunapaj maquimanta huaquichichunpish, shinallataj ñuca apacushca cullquita Diospajlla cajcuna, Jerusalenpi alli chasquichunpish mañapaichij. 32 Cancuna mañajpimi, Taita Dios pushamujpi cancunapajman chayamushpaca, cancunahuan samarishpa cushicusha. 33 Sumaj causaita cuj Taita Diosllataj, tucui cancunahuan cachun. Chashna cachun.