Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约书亚记 18

其余土地的分配

1征服了这些地方以后,以色列全体会众都聚集在示罗,把会幕设立在那里。 这时,以色列还有七个支派没有分到产业。 约书亚对他们说:“你们等到什么时候才去占领你们祖先的上帝耶和华赐给你们的土地呢? 你们每支派要派出三个人,我要差他们去侦察,按各支派应得的土地绘制地图,然后回来禀告我。 他们要把土地划分作七份。犹大要留在南部自己的领土上,约瑟家族要留在北部自己的领土上。 你们把这七份土地绘成地图交给我,我要在我们的上帝耶和华面前为你们抽签。 你们当中的利未人没有份,因为做耶和华的祭司这职任就是他们的产业。至于迦得支派、吕便支派和玛拿西半个支派,摩西已把约旦河东的土地分给他们了。”

那些画地图的人启程出发的时候,约书亚嘱咐他们说:“你们要走遍那里,绘制地图,然后回来禀告我,我要在示罗,在耶和华面前为你们抽签。” 于是,他们走遍那里,把所有城邑分作七份,绘在册上,然后回到示罗见约书亚。 10 约书亚便在示罗按照以色列的支派,在耶和华面前为他们抽签分地。

便雅悯支派分到的土地

11 便雅悯支派按宗族抽签分到的领土,坐落在犹大和约瑟支派的领土之间。 12 他们北部的边界从约旦河起,沿耶利哥北面的山坡直上,往西穿过山区,直到伯·亚文的旷野; 13 从那里经路斯,即伯特利南面山坡到下伯·和仑南面山区的亚他绿·亚达。 14 西面的边界自伯·和仑对面山的西侧向南直到犹大人的基列·巴力,即基列·耶琳。 15 南部边界从基列·耶琳的边界开始向西直到尼弗多亚的水泉, 16 又往下到欣嫩子谷对面的山麓,也就是利乏音谷北边,然后往南,经欣嫩谷到耶布斯山南部,直到隐·罗结; 17 然后,向北先后到隐·示麦,亚都冥山坡对面的基利绿,吕便的儿子波罕所立的大石, 18 以及亚拉巴的对面,再往北下到亚拉巴; 19 又沿着伯·曷拉的北面直到盐海的北岸,也就是约旦河的南部河口。这是南部的边界。 20 东面以约旦河为界。这是便雅悯人按宗族分到的土地和四周的边界。

21 以下是便雅悯支派按宗族分到的城邑:耶利哥、伯·曷拉、伊麦·基悉、 22 伯·亚拉巴、西玛莲、伯特利、 23 亚文、巴拉、俄弗拉、 24 基法·阿摩尼、俄弗尼、迦巴,共十二座城及其附近的乡村。 25 还有基遍、拉玛、比录、 26 米斯巴、基非拉、摩撒、 27 利坚、伊利毗勒、他拉拉、 28 洗拉、以利弗、耶布斯——即耶路撒冷、基比亚、基列,共十四座城及其附近的乡村。

这就是便雅悯各宗族所分到的土地。

Ang Pulong Sang Dios

Josue 18

Ang Pagpartida sang Iban pa nga Duta

1Sa tapos maagaw sang bug-os nga katilingban sang Israel ang duta, nagtipon sila tanan sa Shilo, kag nagpatindog sang Tolda nga Ginapakigkitaan. May pito pa ka tribo sang mga Israelinhon nga wala pa mapartihi sang duta. Gani nagsiling si Josue sa mga Israelinhon, “San-o pa bala ninyo sakupon ang nabilin nga duta nga ginhatag sa inyo sang Ginoo, ang Dios sang inyo mga katigulangan? Magpili kamo sang tatlo ka tawo sa kada tribo. Palakton ko sila sa pag-usisa sa nabilin nga duta. Dayon magbalik sila diri sa akon nga may dala nga mapa nga ila ginhimo nga nagapakita kon paano partidahon ang amo nga duta. Dapat partidahon ang duta sa pito ka parte, wala labot sa duta sang tribo ni Juda sa bagatnan kag sang mga tribo ni Jose sa aminhan. Pagkatapos nga madala ang mapa sa akon, gabot-gabutan ko dayon sa presensya sang Ginoo nga aton Dios kon kay sin-o nga tribo makadto ang kada parte sang duta. Pero ang mga Levita indi pagpartidahan sang duta, tungod kay ang ila parte amo ang pag-alagad sa Ginoo bilang mga pari. Ang mga tribo ni Gad, kag ni Reuben, kag ang katunga sang tribo ni Manase nakabaton na sang ila parte sang duta sa sidlangan sang Jordan, nga ginhatag sa ila ni Moises nga alagad sang Ginoo.”

Sang maglakat na ang napili nga mga tawo, nagsiling si Josue sa ila, “Usisaa ninyo ang duta kag himui ninyo ini sang mapa. Dayon magbalik kamo diri sa akon sa Shilo, kay gabot-gabutan ko dayon sa presensya sang Ginoo kon kay sin-o nga tribo makadto ang kada parte sang duta.” Gani naglakat ang mga tawo sa pag-usisa sa duta. Dayon ginhimuan nila ini sang mapa, nga ang duta napartida sa pito ka parte, kag ginlista nila ang mga banwa kag mga banwa nga sakop sang kada parte. Pagkatapos nagbalik sila kay Josue sa Shilo. 10 Kag paagi sa paggabot-gabot ginhatagan ni Josue sang parte ang mga tribo sang Israel nga wala pa sang duta.

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Benjamin

11 Ang una nga parte sang duta nagkadto sa tribo ni Benjamin. Ara ini sa tunga-tunga sang mga duta nga ginhatag sadto sa tribo ni Juda kag sa mga tribo ni Jose. 12 Ang dulunan sini sa aminhan nagasugod sa Suba sang Jordan, kag nagapataklad sa dulhugan sang Jerico sa aminhan. Dayon nagapataklad ini sa nakatundan sa mga kabukiran hasta sa kamingawan sang Bet Aven. 13 Halin didto, nagapakadto ini sa bagatnan nga dulhugan sang Luz (nga amo ang Betel). Dayon nagapadulhog ini sa Atarot Adar, sa bukid sa bagatnan sang idalom nga bahin sang Bet Horon. 14 Halin didto, nagapakadto ini sa nakatundan sang bukid nga nagaatubang sa Bet Horon kag nagapadulong sa bagatnan. Nagauntat ini sa Kiriat Baal (nga amo ang Kiriat Jearim), isa ka banwa sang tribo ni Juda. Amo ini ang dulunan sa nakatundan.

15 Ang dulunan sa bagatnan nagasugod sa guwa sang Kiriat Jearim. Halin didto, nagapakadto ini sa nakatundan sa mga tuburan sang Neftoa. 16 Nagapadulhog dayon ini sa ubos sang bukid nga nagaatubang sa Pulopatag sang Ben Hinom. Ini nga pulopatag ara sa aminhan sang Kapatagan sang Refaim. Halin didto, nagapakadto ini sa Pulopatag sang Ben Hinom, sa bagatnan nga dulhugan sang banwa sang mga Jebusnon, padulong sa En Rogel. 17 Nagaliko dayon ini paaminhan pakadto sa En Shemesh hasta sa Gelilot nga nagaatubang sa Taklaran sang Adumim. Dayon nagapadulhog ini sa Bato ni Bohan nga anak ni Reuben 18 kag nagaagi sa aminhan nga dulhugan nga nagaatubang sa Kapatagan sang Jordan[a], kag nagapadulong sa kapatagan mismo. 19 Dayon nagapakadto ini sa aminhan nga dulhugan sang Bet Hogla, kag nagauntat ini sa aminhan nga alagyan sang tubig sang Patay nga Dagat,[b] nga amo ang punta sang Suba sang Jordan sa bagatnan. Amo ato ang dulunan sa bagatnan.

20 Ang Suba sang Jordan amo ang dulunan sa sidlangan.

Amo ato ang mga dulunan sang duta nga nabaton sang tribo ni Benjamin suno sa kada pamilya.

Ang mga Banwa nga Nabaton sang Tribo ni Benjamin

21 Amo ini ang mga banwa nga ginhatag sa tribo ni Benjamin, nga ginpartida suno sa kada pamilya:

Jerico, Bet Hogla, Emek Keziz, 22 Bet Araba, Zemaraim, Betel, 23 Avim, Para, Ofra, 24 Kefar Amoni, Ofni, kag Geba—12 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini. 25 Dugang pa gid amo ang Gibeon, Rama, Beerot, 26 Mizpa, Kefira, Moza, 27 Rekem, Irpeel, Tarala, 28 Zela, Haelef, Jebus (nga amo ang Jerusalem), Gibea, kag Kiriat Jearim[c]—14 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini.

Amo ato ang nabaton sang tribo ni Benjamin nga ginpartida suno sa kada pamilya.

Notas al pie

  1. 18:18 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba.
  2. 18:19 Patay nga Dagat: sa Hebreo, maasin gid nga dagat.
  3. 18:28 Kiriat Jearim: Amo ini sa Griego nga teksto. Sa Hebreo, Kiriat.