Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约书亚记 18

其余土地的分配

1征服了这些地方以后,以色列全体会众都聚集在示罗,把会幕设立在那里。 这时,以色列还有七个支派没有分到产业。 约书亚对他们说:“你们等到什么时候才去占领你们祖先的上帝耶和华赐给你们的土地呢? 你们每支派要派出三个人,我要差他们去侦察,按各支派应得的土地绘制地图,然后回来禀告我。 他们要把土地划分作七份。犹大要留在南部自己的领土上,约瑟家族要留在北部自己的领土上。 你们把这七份土地绘成地图交给我,我要在我们的上帝耶和华面前为你们抽签。 你们当中的利未人没有份,因为做耶和华的祭司这职任就是他们的产业。至于迦得支派、吕便支派和玛拿西半个支派,摩西已把约旦河东的土地分给他们了。”

那些画地图的人启程出发的时候,约书亚嘱咐他们说:“你们要走遍那里,绘制地图,然后回来禀告我,我要在示罗,在耶和华面前为你们抽签。” 于是,他们走遍那里,把所有城邑分作七份,绘在册上,然后回到示罗见约书亚。 10 约书亚便在示罗按照以色列的支派,在耶和华面前为他们抽签分地。

便雅悯支派分到的土地

11 便雅悯支派按宗族抽签分到的领土,坐落在犹大和约瑟支派的领土之间。 12 他们北部的边界从约旦河起,沿耶利哥北面的山坡直上,往西穿过山区,直到伯·亚文的旷野; 13 从那里经路斯,即伯特利南面山坡到下伯·和仑南面山区的亚他绿·亚达。 14 西面的边界自伯·和仑对面山的西侧向南直到犹大人的基列·巴力,即基列·耶琳。 15 南部边界从基列·耶琳的边界开始向西直到尼弗多亚的水泉, 16 又往下到欣嫩子谷对面的山麓,也就是利乏音谷北边,然后往南,经欣嫩谷到耶布斯山南部,直到隐·罗结; 17 然后,向北先后到隐·示麦,亚都冥山坡对面的基利绿,吕便的儿子波罕所立的大石, 18 以及亚拉巴的对面,再往北下到亚拉巴; 19 又沿着伯·曷拉的北面直到盐海的北岸,也就是约旦河的南部河口。这是南部的边界。 20 东面以约旦河为界。这是便雅悯人按宗族分到的土地和四周的边界。

21 以下是便雅悯支派按宗族分到的城邑:耶利哥、伯·曷拉、伊麦·基悉、 22 伯·亚拉巴、西玛莲、伯特利、 23 亚文、巴拉、俄弗拉、 24 基法·阿摩尼、俄弗尼、迦巴,共十二座城及其附近的乡村。 25 还有基遍、拉玛、比录、 26 米斯巴、基非拉、摩撒、 27 利坚、伊利毗勒、他拉拉、 28 洗拉、以利弗、耶布斯——即耶路撒冷、基比亚、基列,共十四座城及其附近的乡村。

这就是便雅悯各宗族所分到的土地。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yoswa 18

Kugawa kwa Madera Otsala a Dziko

1Atagonjetsa dziko lonse Aisraeli anasonkhana ku Silo ndipo anayimikako tenti ya msonkhano. Koma pa nthawiyo nʼkuti mafuko asanu ndi awiri a Aisraeli asanalandire cholowa chawo.

Ndipo Yoswa anati kwa Aisraeli, “Kodi mudikira mpaka liti kuti mulowe ndi kulanda dziko limene Yehova Mulungu wa makolo anu wakupatsani? Sankhani amuna atatu kuchokera ku fuko lililonse ndipo ine ndidzawatuma kuti akayendere dzikolo ndi kukalilembera bwino kuti ndiligawe kukhala lawo. Akatero, abwererenso kwa ine. Aligawe dzikolo mʼzigawo zisanu ndi ziwiri; fuko la Yuda lidzakhale ndi dziko lake la kummwera ndi nyumba ya Yosefe ikhalebe mʼdziko lawo la kumpoto. Mudzalembe mawu ofotokoza za zigawo zisanu ndi ziwiri za dzikolo, ndi kubwera nawo kwa ine. Tsono ineyo ndidzakuchitirani maere pamaso pa Yehova Mulungu wanu. Alevi asakhale ndi dziko pakati panu, chifukwa gawo lawo ndi kutumikira Yehova pa ntchito ya unsembe. Ndipo Gadi, Rubeni ndi theka la fuko la Manase analandira kale cholowa chawo kummawa kwa Yorodani. Mose mtumiki wa Yehova ndiye anawapatsa.”

Anthuwo akupita kukalembera dzikolo, Yoswa anawalangiza kuti, “Pitani mukayendere ndi kulembera dzikolo. Kenaka mukabwere kwa ine, ndidzakuchitirani maere kuno ku Silo pamaso pa Yehova.” Ndipo anthu anachoka ndi kukayendera dziko lonse. Iwo analemba bwinobwino mʼbuku za dzikolo, mzinda ndi mzinda. Analigawa magawo asanu ndi awiri, ndipo anabwerera kwa Yoswa ku misasa ya ku Silo. 10 Pambuyo pake Yoswa anawachitira maere ku Silo pamaso pa Yehova, ndipo fuko lililonse la Israeli analigawira dziko lake.

Dziko la Benjamini

11 Maere anagwera mabanja a fuko la Benjamini. Dziko limene anapatsidwa linali pakati pa fuko la Yuda ndi fuko la Yosefe:

12 Mbali ya kumpoto malire awo anayambira ku Yorodani nalowera chakumpoto kwa matsitso a ku Yeriko kulowera cha kumadzulo kwa dziko la ku mapiri ndi kukafika ku chipululu cha Beti-Aveni. 13 Kuchokera kumeneko malirewo analoza ku Luzi nadutsa mʼmbali mwa mapiri kummwera kwa Luzi (ndiye Beteli) ndipo anatsika mpaka ku Ataroti Adari, ku mapiri a kummwera kwa Beti-Horoni wa Kumunsi.

14 Ndipo malirewo analowanso kwina, analunjika kummwera kuchokera kumadzulo kwake kwa phiri loyangʼanana ndi Beti-Horoni, mpaka ku mzinda wa Kiriyati Baala (ndiye Kiriati Yearimu), mzinda wa anthu a fuko la Yuda. Amenewa ndiye anali malire a mbali ya kumadzulo.

15 Malire a kummwera anayambira mʼmphepete mwenimweni mwa Kiriati Yearimu napita kumadzulo mpaka kukafika ku akasupe a Nefitowa. 16 Malire anatsikira mʼmphepete mwa phiri loyangʼanana ndi chigwa cha Beni Hinomu, kumpoto kwa chigwa cha Refaimu. Anapitirira kutsikira ku chigwa cha Hinomu kummwera kwa chitunda cha Ayebusi mpaka ku Eni Rogeli. 17 Kenaka anakhotera kumpoto kupita ku Eni-Semesi, kupitirira mpaka ku Geliloti amene amayangʼanana ndi pokwera pa Adumimu. Kenaka malire anatsikira ku Mwala wa Bohani, mwana wa Rubeni. 18 Anabzola cha kumpoto kwa chitunda cha Beti Araba ndi kutsikabe mpaka ku chigwa cha Yorodani. 19 Anabzolanso cha kumpoto kwa chitunda cha Beti-Hogila kukafika cha kumpoto ku gombe la Nyanja ya Mchere kumene mtsinje wa Yorodani umathirirako, cha kummwera kwenikweni. Awa anali malire a kummwera.

20 Yorodani ndiye anali malire a mbali ya kummawa.

Awa anali malire a dziko limene mabanja a fuko la Benjamini analandira.

21 Mabanja a fuko la Benjamini anali ndi mizinda iyi;

Yeriko, Beti-Hogila, Emeki Kezizi, 22 Beti-Araba, Zemaraimu, Beteli 23 Avimu, Para, Ofiri, 24 Kefari-Amoni, Ofini ndi Geba, mizinda khumi ndi awiri ndi midzi yake

25 Panalinso Gibiyoni, Rama, Beeroti, 26 Mizipa, Kefira, Moza 27 Rekemu, Iripeeli, Tarala, 28 Zera Haelefu, mzinda wa Ayebusi (ndiye kuti Yerusalemu) Gibeya ndi Kiriati, mizinda 14 ndi midzi yake.

Limeneli ndilo dziko limene mabanja a fuko la Benjamini analandira kuti likhale lawo.