Chinese Contemporary Bible (Simplified)

歌罗西书 1:1-29

1我是奉上帝旨意做基督耶稣使徒的保罗2提摩太弟兄写信给歌罗西的圣徒,就是忠于基督的弟兄姊妹。

愿我们的父上帝赐给你们恩典和平安!

感恩与祷告

3-4我们听说了你们对基督耶稣的信心和对众圣徒的爱心,为你们祷告的时候,常常感谢我们主耶稣基督的父上帝。 5你们能有这样的信心和爱心是因为那给你们存在天上的盼望,就是你们从前从福音真道中听到的盼望。 6这福音不但传到了你们那里,也传到了世界各地,并且开花结果,信主的人数不断增长,正如你们当初听了福音,因为明白真理而认识上帝的恩典后的情形。 7这福音是你们从我们亲爱的同工以巴弗那里得知的。他代表我们1:7 我们”有古卷作“你们”。做基督的忠仆, 8并把圣灵赐给你们的爱心告诉了我们。

9因此,从听到你们的消息那天起,我们便不断地为你们祷告,求上帝使你们在一切属灵的智慧和悟性上完全明白祂的旨意, 10以便你们行事为人对得起主,凡事蒙祂喜悦,在一切良善的事上结出果实,对上帝的认识不断增加。 11愿上帝以祂荣耀的权能使你们刚强,无论遇到什么事都能长久忍耐, 12欢喜地感谢天父,因祂使你们有资格跟众圣徒在光明中同享基业。 13祂把我们从黑暗的权势下拯救出来,带进祂爱子的国度里。 14我们借着祂的爱子蒙救赎,罪过得到赦免。

基督超越一切

15基督是那不能看见之上帝的真像,超越1:15 超越”或译“先存于”,希腊文是“长子”,常用来指地位上的优越或时间上的优先。一切受造之物。 16因为万物都是借着祂创造的,天上的、地上的、有形的、无形的、做王的、统治的、执政的、掌权的,一切都是借着祂也是为了祂而创造的。 17祂存在于万物之前,万物都靠祂而维系。 18祂是教会的头,教会是祂的身体;祂是源头,是首先从死里复活的,这样祂可以在一切事上居首位。 19因为上帝乐意让一切的丰盛住在祂里面, 20又借着祂在十字架上所流的血成就了和平,使天地万物借着祂与上帝和好。

21你们从前与上帝隔绝,行事邪恶,心思意念与祂为敌; 22但现在上帝借着基督肉身的死使你们与祂和好了,让你们在祂面前成为圣洁无瑕、无可指责的人。 23只是你们必须恒心持守所信的道,根基稳固,坚定不移,不要失去你们听到福音后所得到的盼望。这福音传给了天下万民。我保罗也做了这福音的使者。

保罗为教会受苦

24现在我因能够为你们受苦而欢喜,并且我是为基督的身体——教会的缘故,在自己身上补满基督未受的苦难。 25我受上帝的委派成为教会的仆人,要把上帝的道完整地传给你们。 26这道是历世历代一直隐藏的奥秘,现在已经向祂的众圣徒显明了。 27上帝要他们知道这奥秘在外族人中有何等丰富的荣耀,这奥秘就是基督在你们里面,使你们有荣耀的盼望。 28我们传扬基督,用各样的智慧劝诫、教导众人,使他们在基督里长大成熟,好把他们带到上帝面前。 29为此,我按着祂在我身上运行的大能尽心竭力,不辞劳苦。

Ang Pulong Sang Dios

Colosas 1:1-29

1Ako si Pablo nga nangin apostol ni Cristo Jesus suno sa kabubut-on sang Dios. Ako kag si Timoteo nga aton utod kay Cristo 2nagapangamusta sa inyo dira sa Colosas, kamo nga mga katawhan sang Dios kag matutom nga mga utod kay Cristo.

Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay1:2 bugay: ukon, pagpakamaayo. kag paghidaet1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan. halin sa Dios nga aton Amay.

Ang Pangamuyo ni Pablo Para sa mga Taga-Colosas

3Kada pangamuyo namon para sa inyo nagapasalamat kami permi sa Dios nga Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 4Kay nabalitaan namon nga malig-on ang inyo pagtuo kay Cristo Jesus kag dako ang inyo paghigugma sa tanan nga katawhan sang Dios. 5Amo kamo sina tungod kay nagapaabot man kamo sang inyo ginalauman nga ginatigana para sa inyo didto sa langit. Ini nga paglaom nabatian na ninyo sang una sang pag-abot sa inyo sang kamatuoran, nga amo ang Maayong Balita. 6Kag ang Maayong Balita nga ini padayon nga nagalapnag kag nagauswag sa kalibutan. Kag amo man sa inyo, halin sang tion nga nabatian ninyo kag naintiendihan ang kamatuoran parte sa bugay sang Dios. 7Gintudlo ini sa inyo ni Epafras. Palangga namon siya kag kapareho namon nga alagad ni Cristo. Ginpakadto namon siya dira bilang amon salili1:7 salili: sa English, representative. kag masaligan siya nga alagad. 8Siya amo ang nagsugid sa amon nga mahigugmaon kamo tungod sa gugma nga ginhatag sa inyo sang Espiritu Santo.

9Gani halin sang pagkabati namon parte sa inyo, permi kami nagapangamuyo para sa inyo. Nagapakitluoy kami sa Dios nga hatagan kamo sang iya Espiritu sang tanan nga kaalam kag pag-intiendi agod mahibaluan ninyo sing bug-os kon ano ang iya kabubut-on para sa inyo. 10Paagi sini, magakabuhi kamo nga maluyagan sang Ginoo, nga makahatag sing kalipay sa iya. Kag mahimo man ninyo permi ang maayo, kag madugangan pa gid ang inyo ihibalo parte sa Dios. 11Kay palig-unon kamo sang Dios paagi sa iya makatilingala nga gahom, agod nga bisan ano ang matabo makaantos kamo nga may kalipay. 12Kag makapasalamat kamo sa Amay tungod nga ginhimo niya kamo nga takos sa pagbaton sang palanublion nga para sa iya mga katawhan, ang palanublion nga ara sa ginharian sang kasanag. 13Kay ginluwas niya kita halin sa gahom sang kadudulman kag ginsaylo niya kita sa ginharian sang iya hinigugma nga Anak. 14Paagi sa iya Anak gintubos niya kita, nga ang buot silingon, ginpatawad na niya ang aton mga sala.

Kon Sin-o si Cristo kag Kon Ano ang Iya Ginhimo

15Si Cristo amo gid ang kaangay sang indi makita nga Dios, kag siya ang makagagahom sa tanan. 16Kay paagi sa iya kag para sa iya ginhimo sang Dios ang tanan nga butang sa langit kag sa duta, indi lang ang makita kundi pati man ang indi makita, pareho sa bisan ano nga mga espiritu nga may awtoridad ukon may gahom, mga espiritu nga nagapangulo ukon nagahari. 17Sa wala pa mahimo ang bisan ano nga butang si Cristo ara na, kag paagi sa iya, ang tanan nga butang nahamtang sa ila husto nga lugar. 18Siya ang ulo sang iglesya1:18 iglesya: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod. nga amo ang iya lawas. Siya ang nauna, ang una nga nabanhaw1:18 una nga nabanhaw: nga wala na napatay liwat. sa pagpakilala nga siya amo gid ang pinakauna sa tanan. 19Kay gusto sang Dios nga Amay nga ang iya pagka-Dios makita tanan kay Cristo. 20Kag paagi kay Cristo mapabalik sang Dios ang iya maayo nga relasyon sa tanan nga iya ginhimo, sa langit kag diri sa duta. Ginhimo niya ini paagi sa dugo1:20 dugo: buot silingon, kamatayon. ni Cristo sa krus.

21Sang una malayo kamo sa Dios, kag tungod sa inyo malaot nga mga hunahuna kag mga hinimuan nangin kaaway kamo sang Dios. 22Pero karon ginpabalik na kamo sang Dios sa iya kaugalingon paagi sa kamatayon sang tawhanon nga lawas ni Cristo. Karon madala na kamo sa iya presensya nga wala na sing sala, matinlo, kag wala na sing kasawayan. 23Pero kinahanglan nga magpadayon kamo nga malig-on kag matutom sa inyo pagtuo kag indi gid ninyo pagdulaon ang paglaom nga inyo nabatian halin sa Maayong Balita nga ginawali sa bug-os nga kalibutan. Kag ako, si Pablo, nangin alagad sa pagwali sa sining Maayong Balita.

Ang Buluhaton ni Pablo Para sa mga Tumuluo

24Karon malipayon ako sa akon mga pag-antos para sa inyo. Kay paagi sa akon lawasnon nga mga pag-antos nagabulig ako nga matapos ang mga pag-antos ni Cristo para sa kaayuhan sang iya lawas nga amo ang iglesya. 25Ginhimo ako sang Dios nga alagad para sa mga tumuluo, kag ang buluhaton nga iya ginhatag sa akon amo ang pagsugid sang kabug-usan sang iya pulong sa inyo nga mga indi Judio. 26Ini nga pulong sang Dios amo ang iya tinago nga plano nga wala niya ginsugid sang una, pero subong ginsugid na niya sa aton nga iya mga katawhan. 27Suno sa iya plano, gusto niya nga kita subong makahibalo na kon ano katahom sang iya plano nga gintigana niya para sa tanan nga lahi sang tawo. Kag ina nga tinago nga plano amo nga si Cristo mangin ara sa inyo. Kag tungod nga si Cristo ara na sa inyo, may paglaom kamo nga mangin matahom gid ang inyo kahimtangan sa palaabuton. 28Amo ini nga ginawali namon si Cristo sa tanan nga tawo. Ginapaandaman namon kag ginatudluan ang tanan paagi sa kamatuoran agod madala namon sila sa Dios nga wala sing kasawayan sa ila paghiusa kay Cristo. 29Agod mahimo ko ini nagapangabudlay gid ako, kag ang gahom ni Cristo amo ang nagapabaskog sa akon.