Chinese Contemporary Bible (Simplified)

撒迦利亚书 9:1-17

审判邻国

1以色列各支派一样,

世人的眼目都仰望耶和华。9:1 与以色列各支派一样,世人的眼目都仰望耶和华”或译“耶和华鉴察以色列各支派,也鉴察所有的世人”。

以下是耶和华的启示:

祂的惩罚必临到哈得拉

临到大马士革

2以及与大马士革比邻的哈马

极其聪明的泰尔西顿也无法幸免。

3泰尔为自己建造堡垒,

堆积的银子多如尘土,

金子多如街上的泥土。

4然而,看啊,主必夺去她的一切,

摧毁她海上的权势,

使她被火吞噬。

5亚实基伦见状必陷入恐惧,

迦萨见状必充满痛苦,

以革伦见状必希望破灭。

迦萨必失去君王,

亚实基伦必荒无人烟。

6混杂的种族必占领亚实突

9:6 ”指耶和华,下同。必铲除非利士人的骄傲。

7我必除去他们口中带血的肉和齿间的可憎之物。

余下的人必归属我9:7 ”希伯来文作“我们的上帝”。

成为犹大的一族,

以革伦人必像耶布斯人一样归属我。

8我必在我家四周安营,

不容敌人入侵,

再也不容外人来欺压我的子民,

因为现在我亲自看顾他们。

要来的君王

9锡安城啊,要充满喜乐!

耶路撒冷城啊,要欢呼!

看啊,你的王到你这里来了!

祂是公义、得胜的王,

谦卑地骑着驴,

骑着一头驴驹。

10我必铲除以法莲的战车,

铲除耶路撒冷的战马,

战弓必被折断。

祂必向列国宣告和平,

祂必统治四海之疆,

幼发拉底河直到地极。

11锡安啊,因为我用血跟你立了约,

我必将你中间被掳的人从无水之坑释放出来。

12有盼望的被掳者啊,回到你们的堡垒吧。

今日我宣布,我必加倍地补偿你们。

13我必把犹大当弓拉开,

以法莲当箭搭上,

使锡安的众子如勇士之剑,

去攻打希腊的众子。

14耶和华必在他们上面显现,

祂的箭如闪电射出。

主耶和华必吹响号角,

乘南方的暴风而来。

15万军之耶和华必保护他们,

他们必用弹石消灭、征服敌人,

饮血呐喊,犹如醉酒,

像献祭用的碗盛满了血,

又像祭坛的四角淌满了血。

16到那天,他们的上帝耶和华必拯救他们,

视他们为一群祂的子民。

他们必如王冠上的宝石闪耀在祂的土地上。

17那将是何等的奇妙,何等的美好!

五谷必滋养少男,

新酒必滋养少女。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Zekariya 9:1-17

Chiweruzo pa Adani a Israeli

Ulosi

1Mawu a Yehova odzudzula dziko la Hadiraki

ndi mzinda wa Damasiko

pakuti maso a anthu ndiponso mafuko onse a Israeli

ali pa Yehova—

2ndiponso mzinda wa Hamati, umene ukuchita malire ndi dzikoli,

komanso pa Turo ndi Sidoni, ngakhale kuti iwo ndi anzeru kwambiri.

3Ndipo Turo anadzimangira linga;

wadziwunjikira siliva ngati fumbi,

ndi golide ngati zinyalala za mʼmisewu.

4Taonani Ambuye adzamulanda chuma chakecho

ndi kuwononga mphamvu zake mʼnyanja,

ndipo adzapserera ndi moto.

5Mzinda wa Asikeloni udzaona zimenezi, nʼkuchita mantha;

Gaza adzanjenjemera ndi ululu,

chimodzimodzinso Ekroni, chifukwa chiyembekezo chake chidzatheratu.

Mfumu ya ku Gaza idzaphedwa

ndipo Asikeloni adzakhala opanda anthu.

6Mu Asidodi mudzakhala mlendo,

ndipo ndidzathetsa kunyada kwa Afilisti.

7Ndidzachotsa nyama ya magazi mʼkamwa mwawo,

chakudya choletsedwa mʼmano mwawo.

Amene atsala adzakhala anthu a Mulungu wathu,

adzasanduka atsogoleri mu Yuda,

ndipo Ekroni adzakhala ngati Ayebusi.

8Koma Ine ndidzalondera Nyumba yanga

ndi kuyiteteza kwa ankhondo osakaza.

Palibenso mdani amene adzagonjetse anthu anga,

pakuti tsopano ndikuwayangʼanira.

Kubwera kwa Mfumu ya Ziyoni

9Sangalala kwambiri, iwe mwana wamkazi wa Ziyoni!

Fuwula, mwana wamkazi wa Yerusalemu!

Taona, mfumu yako ikubwera kwa iwe,

yolungama ndi yogonjetsa adani,

yodzichepetsa ndi yokwera pa bulu,

pa mwana wamphongo wa bulu.

10Ndidzachotsa magaleta ankhondo ku Efereimu

ndi akavalo ankhondo ku Yerusalemu,

ndipo uta wankhondo udzathyoka.

Mfumuyo idzabweretsa mtendere pakati pa mitundu ya anthu.

Ulamuliro wake udzayambira ku nyanja ina mpaka ku nyanja ina,

ndipo kuchokera ku Mtsinje (Yufurate) mpaka ku malekezero a dziko lapansi.

11Tsono kunena za iwe, chifukwa cha magazi a pangano lako ndi Ine,

ndidzamasula amʼndende ako, ndidzawatulutsa mʼdzenje lopanda madzi.

12Bwererani ku malo anu otetezedwa, inu amʼndende achiyembekezo;

ngakhale tsopano ndikulengeza kuti ndidzakubwezerani zabwino mowirikiza.

13Ndidzakoka Yuda monga ndimakokera uta wanga,

ndipo Efereimu ndiye muvi wake.

Ndidzadzutsa ana ako iwe Ziyoni,

kulimbana ndi ana ako iwe Grisi,

ndipo ndidzakusandutsa iwe lupanga la munthu wankhondo.

Kuoneka kwa Yehova

14Pamenepo Yehova adzaonekera kwa anthu ake;

mivi yake idzangʼanima ngati chingʼaningʼani.

Ambuye Yehova adzaliza lipenga;

ndipo adzayenda mu mkuntho wochokera kummwera,

15ndipo Yehova Wamphamvuzonse adzawateteza.

Iwo adzawononga

ndipo adzagonjetsa ndi miyala ya legeni.

Adzamwa magazi ndi kubangula ngati amwa vinyo;

magazi adzayenderera ngati a mʼmbale yowazira magazi

pa ngodya za guwa lansembe.

16Tsiku limenelo Yehova Mulungu wawo adzawapulumutsa

pakuti anthu ake ali ngati nkhosa.

Adzanyezimira mʼdziko lake

ngati miyala yokongola pa chipewa chaufumu.

17Taonani chikoka ndi kukongola kwawo!

Tirigu adzasangalatsa anyamata,

ndi vinyo watsopano anamwali.