Chinese Contemporary Bible (Simplified)

撒迦利亚书 6:1-15

四辆马车

1我又举目观看,见有四辆马车从两座铜山之间出来。 2第一辆车套着红马,第二辆车套着黑马, 3第三辆车套着白马,第四辆车套着斑点马,马都很雄壮。 4我问与我说话的天使:“主啊,这些马车是什么意思?” 5天使说:“他们是侍立在天下之主面前的四灵6:5 ”或译“风”。,正在出发。” 6套着黑马的车前往北方,套着白马的车前往西方6:6 前往西方”或译“跟在后面”。,套着斑点马的车前往南方。 7这些雄壮的马出来,迫不及待地要巡察大地。天使说:“你们去巡察大地吧!”它们便遵命而行。 8他又高声对我说:“看啊,那些到北方去的已在那里使我的心得到安慰。”

为约书亚加冕

9耶和华的话传给了我,说: 10“被掳到巴比伦黑玳多比雅耶大雅已经回来了,你要收集他们奉献的金银,并在当天去西番雅的儿子约西亚家。 11要用这些金银制作冠冕,戴在约撒答的儿子约书亚大祭司头上, 12告诉他,万军之耶和华说,‘看啊,那被称为大卫苗裔的要从自己的地方兴起,建造耶和华的殿。 13祂必建造耶和华的殿,带着王者的尊荣坐在宝座上掌权,宝座上也必坐着祭司6:13 宝座上也必坐着祭司”或译“并在宝座上做祭司”。,两者和谐共存。’ 14这冠冕要留在耶和华的殿中,作为对黑玳6:14 黑玳”希伯来文作“希连”。多比雅耶大雅西番雅的儿子约西亚6:14 约西亚”希伯来文作“贤”,意思是“恩慈者”。的纪念。”

15远方的人也要来建造耶和华的殿。那时你们便知道是万军之耶和华差遣我到你们这里来的。你们若全心遵从你们上帝耶和华的话,这事就必成就。

Asante Twi Contemporary Bible

Sakaria 6:1-15

Nteaseɛnam Ɛnan

1Memaa mʼani so bio, na mehunuu nteaseɛnam ɛnan a ɛfiri mmepɔ mmienu ntam reba, mmepɔ no yɛ kɔbere mfrafraeɛ. 2Teaseɛnam a ɛdi ɛkan no, na apɔnkɔ kɔkɔɔ na ɛtwe, na apɔnkɔ tuntum nso twe deɛ ɛtɔ so mmienu no. 3Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no, na apɔnkɔ fitaa na ɛtwe. Deɛ ɛto so ɛnan no, na apɔnkɔ ntokontrama na ɛtwe, na apɔnkɔ no nyinaa ho yɛ den. 4Mebisaa ɔbɔfoɔ a na ɔne me rekasa no sɛ, “Me wura, yeinom yɛ ɛdeɛn?”

5Ɔbɔfoɔ no buaa me sɛ, “Yeinom yɛ ahonhom ɛnan a wɔfiri soro, na wɔrefiri ewiase nyinaa Awurade no anim akɔ. 6Teaseɛnam a apɔnkɔ tuntum retwe no rekɔ ɔman a ɛwɔ atifi fam no so. Teaseɛnam a apɔnkɔ fitaa retwe no rekɔ atɔeɛ fam; na deɛ apɔnkɔ ntokontrama twe no rekɔ anafoɔ fam.”

7Apɔnkɔ ahoɔdenfoɔ no firii adi no, wɔpɛɛ sɛ wɔkɔ asase nyinaa so. Na ɔbɔfoɔ no kaa sɛ, “Monkɔ asase nyinaa so!” Enti wɔkɔɔ asase so mmaa nyinaa.

8Afei, ɔfrɛɛ me sɛ, “Hwɛ, wɔn a wɔrekɔ atifi fam ɔman so no ama me Honhom ahomegyeɛ wɔ atifi fam asase no so.”

Yosua Ahenkyɛ

9Awurade asɛm baa me nkyɛn. Ɔkaa sɛ, 10“Gye sikakɔkɔɔ ne dwetɛ firi atukɔfoɔ, Heldai, Tobia ne Yedaia a wɔfiri Babilonia aba no nkyɛn. Ɛda no ara kɔ Sefania babarima Yosia fie. 11Gye dwetɛ ne sikakɔkɔɔ na fa yɛ ahenkyɛ, hyɛ ɔsɔfopanin Yosua a ɔyɛ Yehosadak babarima no ti. 12Ka kyerɛ no sɛ, sei na Asafo Awurade seɛ: ‘Ɔbarima a wɔfrɛ no Dubaa no nie, na ɔbɛfefɛ afiri hɔ akɔsi Awurade asɔredan no. 13Ɔno na ɔbɛsi Awurade asɔredan no, na wɔbɛhyɛ no animuonyam, na ɔbɛtena nʼahennwa so adi ne ɔhene, na ɔbɛyɛ ɔsɔfoɔ wɔ nʼahennwa so. Afei asomdwoeɛ bɛba mmienu no ntam.’ 14Wɔde ahenkyɛ no bɛma Heldai, Tobia, Yedaia ne Sefania babarima Hen, na wɔde ayɛ nkae adeɛ wɔ Awurade asɔredan mu. 15Wɔn a wɔwɔ akyirikyiri no bɛba abɛboa Awurade asɔredan no si, na mobɛhunu sɛ Asafo Awurade na wasoma me mo nkyɛn. Sɛ moyɛ ɔsetie ma Awurade mo Onyankopɔn nokorɛ mu a, yei bɛba mu.”