Chinese Contemporary Bible (Simplified)

撒迦利亚书 12:1-14

耶路撒冷必蒙拯救

1以下是耶和华关于以色列的启示。

铺展穹苍、奠立大地的根基、塑造人灵魂的耶和华说: 2“看啊,我要使耶路撒冷成为令周围万民昏醉的酒杯。耶路撒冷被围困时,犹大也必受困。 3到那天,当地上的列国聚集起来攻击耶路撒冷的时候,我要使耶路撒冷成为一块沉重的石头。凡试图举起它的,必伤自己。 4到那天,我要使所有的战马惊恐,使马上的骑士癫狂。我必看顾犹大家,使列邦的马匹瞎眼。这是耶和华说的。 5那时,犹大的族长必心里说,‘耶路撒冷的居民从他们的上帝——万军之耶和华那里得到了力量。’

6“到那天,我必使犹大的族长像木柴中的火盆,像禾捆中的火把,吞噬左右四围的列邦,但耶路撒冷人必仍在原处——耶路撒冷安居。

7“耶和华必首先拯救犹大的帐篷,免得大卫家和耶路撒冷居民的荣耀超过犹大8到那天,耶和华必保护耶路撒冷的居民,使他们当中最软弱的像大卫一样刚强,使大卫家像上帝一样,像耶和华的天使一样带领他们。 9到那天,我必毁灭前来攻击耶路撒冷的列国。

10“我必将施恩和祷告的灵浇灌在大卫家和耶路撒冷的居民身上。他们必仰望我——他们所刺的那位,如丧独子一般为祂哀伤,如丧长子一般为祂痛哭。 11到那天,耶路撒冷必一片哀声,犹如米吉多平原的哈达临门的哀声。 12境内家家户户都必哀哭。大卫家的男子在一处,女子在一处;拿单家的男子在一处,女子在一处; 13利未家的男子在一处,女子在一处;示每家的男子在一处,女子在一处。 14其余各家也都哀哭,男女分开。

Vietnamese Contemporary Bible

Xa-cha-ri 12:1-14

Giê-ru-sa-lem Sẽ Được Khôi Phục

1Đây là lời Chúa Hằng Hữu phán về Ít-ra-ên: “Chúa Hằng Hữu, Đấng giăng các tầng trời, lập nền trái đất, tạo linh hồn12:1 Ctd tâm linh con người, phán. 2Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem thành một chén để làm các nước chung quanh kéo đến vây Giê-ru-sa-lem và Giu-đa bị quay cuồng điên đảo. 3Ngày ấy, Ta sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem thành một tảng đá, một gánh nặng nề cho các dân tộc. Các nước khắp thế giới cố gắng di chuyển tảng đá, nhưng họ phải mang thương tích nặng nề.

4Ngày ấy, Ta sẽ làm cho ngựa hoảng sợ, người cưỡi điên cuồng. Ta sẽ chăm sóc nhà Giu-đa, và làm mù mắt ngựa quân thù. 5Các gia tộc nhà Giu-đa sẽ tự nhủ: ‘Chúa Hằng Hữu Vạn Quân, Đức Chúa Trời chúng ta đã cho người dân Giê-ru-sa-lem được hùng mạnh.’

6Ngày ấy, Ta sẽ làm cho các gia tộc nhà Giu-đa như lửa bên đống củi, như đuốc cháy bên bó lúa; họ sẽ thiêu hủy các dân tộc chung quanh, bên phải và bên trái, trong khi Giê-ru-sa-lem vẫn an toàn.

7Chúa Hằng Hữu sẽ cứu các trại Giu-đa trước tiên, và như thế danh tiếng của dân thành Giê-ru-sa-lem và của dòng họ Đa-vít sẽ không trổi hơn danh tiếng của Giu-đa. 8Ngày ấy, Chúa Hằng Hữu sẽ bảo vệ người Giê-ru-sa-lem, cho người yếu nhất được mạnh như Đa-vít; cho nhà Đa-vít sẽ như thần, như thiên sứ của Chúa Hằng Hữu đang đi trước họ! 9Và ngày ấy Ta sẽ truy tìm để tiêu diệt tất cả các nước đã tấn công Giê-ru-sa-lem.

10Ta sẽ đổ Thần ân sủng và cầu xin trên nhà Đa-vít và trên Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ đứng nhìn Ta, là Đấng họ đã đâm, và sẽ khóc thương như người khóc con một, khóc đắng cay như khóc con đầu lòng. 11Cuộc than khóc tại Giê-ru-sa-lem ngày ấy cũng lớn như cuộc than khóc Ha-đát Rim-môn trong thung lũng Mê-ghi-đô.

12Cả nước sẽ khóc than, gia tộc nào khóc than cho gia tộc ấy, vợ chồng trong gia tộc than khóc riêng. Gia tộc nhà Đa-vít riêng, gia tộc nhà Na-than riêng; 13Gia tộc nhà Lê-vi riêng, gia tộc nhà Si-mê-i riêng. 14Và mọi gia tộc còn lại, từng gia tộc riêng rẽ, vợ chồng trong gia tộc than khóc riêng.”