Chinese Contemporary Bible (Simplified)

撒迦利亚书 12:1-14

耶路撒冷必蒙拯救

1以下是耶和华关于以色列的启示。

铺展穹苍、奠立大地的根基、塑造人灵魂的耶和华说: 2“看啊,我要使耶路撒冷成为令周围万民昏醉的酒杯。耶路撒冷被围困时,犹大也必受困。 3到那天,当地上的列国聚集起来攻击耶路撒冷的时候,我要使耶路撒冷成为一块沉重的石头。凡试图举起它的,必伤自己。 4到那天,我要使所有的战马惊恐,使马上的骑士癫狂。我必看顾犹大家,使列邦的马匹瞎眼。这是耶和华说的。 5那时,犹大的族长必心里说,‘耶路撒冷的居民从他们的上帝——万军之耶和华那里得到了力量。’

6“到那天,我必使犹大的族长像木柴中的火盆,像禾捆中的火把,吞噬左右四围的列邦,但耶路撒冷人必仍在原处——耶路撒冷安居。

7“耶和华必首先拯救犹大的帐篷,免得大卫家和耶路撒冷居民的荣耀超过犹大8到那天,耶和华必保护耶路撒冷的居民,使他们当中最软弱的像大卫一样刚强,使大卫家像上帝一样,像耶和华的天使一样带领他们。 9到那天,我必毁灭前来攻击耶路撒冷的列国。

10“我必将施恩和祷告的灵浇灌在大卫家和耶路撒冷的居民身上。他们必仰望我——他们所刺的那位,如丧独子一般为祂哀伤,如丧长子一般为祂痛哭。 11到那天,耶路撒冷必一片哀声,犹如米吉多平原的哈达临门的哀声。 12境内家家户户都必哀哭。大卫家的男子在一处,女子在一处;拿单家的男子在一处,女子在一处; 13利未家的男子在一处,女子在一处;示每家的男子在一处,女子在一处。 14其余各家也都哀哭,男女分开。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Zekariya 12:1-14

Kuphedwa kwa Adani a Yerusalemu

Ulosi

1Uthenga wa Yehova kwa Israeli. Yehova, amene amayala mlengalenga, amene amayika maziko a dziko lapansi, ndiponso amene amalenga mzimu wokhala mwa munthu, akunena kuti, 2“Taonani, ndidzasandutsa Yerusalemu kukhala chakumwa choledzeretsa chimene chidzasokoneza mitundu yonse ya anthu yomuzungulira. Yuda adzazingidwa pamodzinso ndi Yerusalemu. 3Pa tsiku limenelo, pamene mitundu yonse ya anthu a dziko lapansi idzasonkhana kulimbana naye, ndidzasandutsa Yerusalemu thanthwe losatheka kusunthidwa ndi mitundu yonse ya anthu. Onse oyesa kumusuntha adzadzipweteka. 4Pa tsiku limenelo kavalo aliyense ndidzamuchititsa mantha kuti asokonezeke, ndipo wokwerapo wake ndidzamuchititsa misala,” akutero Yehova. “Ndidzayangʼanira nyumba ya Yuda koma ndidzachititsa khungu akavalo onse a anthu a mitundu ina. 5Pamenepo atsogoleri a Yuda adzayankhula mʼmitima mwawo kuti, ‘Anthu a ku Yerusalemu ndi amphamvu, chifukwa Yehova Wamphamvuzonse ndiye Mulungu wawo.’

6“Pa tsiku limenelo ndidzasandutsa atsogoleri a Yuda kukhala ngati mbawula yotentha pakati pa nkhuni, ngati sakali yoyaka pa mitolo ya tirigu. Adzatentha mitundu yonse ya anthu yowazungulira, kumanja ndi kumanzere, koma Yerusalemu sadzasuntha pa malo ake.

7“Yehova adzapulumutsa malo okhala Yuda poyamba, kuti ulemu wa nyumba ya Davide ndi wa anthu okhala mu Yerusalemu usapambane ulemu wa Yuda. 8Pa tsiku limenelo Yehova adzatchinjiriza onse okhala mu Yerusalemu, kotero kuti anthu ofowoka kwambiri pakati pawo adzakhala ngati Davide, ndipo nyumba ya Davide idzakhala ngati Mulungu, ngati mngelo wa Yehova wowatsogolera. 9Pa tsiku limenelo ndidzawononga mitundu yonse yofuna kuthira nkhondo Yerusalemu.

Kulirira amene Anamulasa

10“Ndipo pa nyumba ya Davide ndi pa anthu okhala mu Yerusalemu ndidzakhuthulirapo mzimu wachisomo ndi wopemphera. Iwo adzandiyangʼana Ine, amene anamubaya, ndipo adzamulirira kwambiri monga momwe munthu amalirira mwana wake mmodzi yekhayo, ndiponso adzamva chisoni kwambiri monga momwe amachitira ndi mwana woyamba kubadwa. 11Pa tsiku limenelo mudzakhala kulira kwakukulu mu Yerusalemu, monga kulira kwa ku Hadadi-Rimoni ku chigwa cha Megido. 12Dziko lidzalira kwambiri, fuko lililonse pa lokha, akazi awo pa okhanso: fuko la Davide pamodzi ndi akazi awo, fuko la Natani pamodzi ndi akazi awo, 13nyumba ya Levi pamodzi ndi akazi awo, fuko la Simei pamodzi ndi akazi awo, 14ndiponso mafuko onse pamodzi ndi akazi awo.