Chinese Contemporary Bible (Simplified)

撒迦利亚书 10:1-12

耶和华应许拯救以色列

1要在春季向耶和华求雨。

祂创造雷雨,

为世人降下甘霖,

使田间长出青翠之物。

2因为神像说的是虚言,

占卜者讲的是谎话,

他们说的是假梦,

他们的安慰是空的。

所以人们如迷失的羊,

因没有牧人而受苦。

3“我必向牧人发怒,

我必惩罚这些首领10:3 首领”希伯来文作“公山羊”。

因为我——万军之耶和华必眷顾我的羊群犹大家,

我必使他们像战场上的骏马。

4房角石、帐篷的橛子、战弓,

以及所有掌权者必出自犹大

5他们必像战场上的勇士,

将仇敌践踏在街上的泥土中。

他们必争战,

因为耶和华与他们同在。

他们必使敌方的骑兵蒙羞。

6“我必使犹大家强盛,

我必拯救约瑟家。

我必带他们回到故土,

因为我怜悯他们。

他们必好像从未被我抛弃一样,

因为我是他们的上帝耶和华,

我必应允他们的祷告。

7以法莲人必如勇士,

他们必心里快乐,如同喝了酒,

他们的儿女见状也必快乐,

他们必因耶和华而欢心。

8“我必吹哨聚集他们,

因为我救赎了他们,

他们必像从前一样人数众多。

9虽然我把他们分散到列国,

他们必在远方想起我,

他们及其子女必得以幸存,

并且回到故土。

10我必从埃及领他们回到故土,

亚述招聚他们,

领他们到基列黎巴嫩

那里将不够他们居住。

11祂必经过苦海,

击打海浪,

尼罗河必干涸,

亚述的骄傲必扫地,

埃及的势力必灭没。

12我必让他们靠着我强盛,

他们必奉我的名行事。

这是耶和华说的。”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Zekariya 10:1-12

Yehova Adzasamalira Yuda

1Pemphani mvula kwa Yehova pa nthawi yamphukira;

ndi Yehova amene amapanga mitambo ya mvula.

Iye amagwetsa mivumbi ya mvula kwa anthu,

ndi kumeretsa mbewu za mʼmunda kwa aliyense.

2Mafano amayankhula zachinyengo,

owombeza mawula amaona masomphenya abodza;

amafotokoza maloto onama,

amapereka chitonthozo chopandapake.

Choncho anthu amangoyendayenda ngati nkhosa zozunzika

chifukwa chosowa mʼbusa.

3“Ine ndawakwiyira kwambiri abusa,

ndipo ndidzalanga atsogoleri;

pakuti Yehova Wamphamvuzonse adzasamalira

nkhosa zake, nyumba ya Yuda,

ndi kuwasandutsa ngati akavalo aulemerero ankhondo.

4Mu Yuda mudzachokera mwala wapangodya,

mudzachokera chikhomo cha tenti,

mudzachokera uta wankhondo,

mudzachokera mtsogoleri aliyense.

5Onse pamodzi adzakhala ngati ngwazi zankhondo

zoponda mʼmatope a mʼmisewu nthawi yankhondo.

Chifukwa Yehova adzakhala nawo,

adzachita nkhondo ndi kugonjetsa okwera pa akavalo.

6“Ndidzalimbitsa nyumba ya Yuda

ndi kupulumutsa nyumba ya Yosefe.

Ndidzawabwezeretsa

chifukwa ndawamvera chisoni.

Adzakhala ngati kuti

sindinawakane,

chifukwa ndine Yehova Mulungu wawo

ndipo ndidzawayankha.

7Aefereimu adzakhala ngati ankhondo amphamvu

adzasangalala ngati anthu amene amwa vinyo.

Ana awo adzaziona zimenezi ndipo adzasangalala;

mʼmitima mwawo adzakondwa mwa Ambuye.

8Ndidzaliza mluzu

ndi kuwasonkhanitsa pamodzi.

Ndithu ndawawombola;

adzachulukana ngati poyamba paja.

9Ndinawamwaza pakati pa mitundu ina ya anthu,

koma ku mayiko akutaliwo adzandikumbukira.

Iwo pamodzi ndi ana awo adzapulumuka,

ndipo adzabwerera.

10Ndidzawabweretsa kuchokera ku Igupto

ndipo ndidzawasonkhanitsa kuchokera ku Asiriya.

Ndidzawabwezera ku Giliyadi ndi ku Lebanoni,

mpaka malo woti nʼkukhalamo adzatheratu.

11Adzawoloka nyanja ya masautso;

nyanja yokokoma idzagonja

ndipo madzi onse a mu Nailo adzaphwa.

Kudzikuza kwa Asiriya kudzatha

ndipo ndodo yaufumu ya Igupto idzathyoka.

12Ndidzalimbitsa iwo mwa Yehova

ndipo adzayenda mʼdzina lake,”

akutero Yehova.