Chinese Contemporary Bible (Simplified)

撒迦利亚书 10:1-12

耶和华应许拯救以色列

1要在春季向耶和华求雨。

祂创造雷雨,

为世人降下甘霖,

使田间长出青翠之物。

2因为神像说的是虚言,

占卜者讲的是谎话,

他们说的是假梦,

他们的安慰是空的。

所以人们如迷失的羊,

因没有牧人而受苦。

3“我必向牧人发怒,

我必惩罚这些首领10:3 首领”希伯来文作“公山羊”。

因为我——万军之耶和华必眷顾我的羊群犹大家,

我必使他们像战场上的骏马。

4房角石、帐篷的橛子、战弓,

以及所有掌权者必出自犹大

5他们必像战场上的勇士,

将仇敌践踏在街上的泥土中。

他们必争战,

因为耶和华与他们同在。

他们必使敌方的骑兵蒙羞。

6“我必使犹大家强盛,

我必拯救约瑟家。

我必带他们回到故土,

因为我怜悯他们。

他们必好像从未被我抛弃一样,

因为我是他们的上帝耶和华,

我必应允他们的祷告。

7以法莲人必如勇士,

他们必心里快乐,如同喝了酒,

他们的儿女见状也必快乐,

他们必因耶和华而欢心。

8“我必吹哨聚集他们,

因为我救赎了他们,

他们必像从前一样人数众多。

9虽然我把他们分散到列国,

他们必在远方想起我,

他们及其子女必得以幸存,

并且回到故土。

10我必从埃及领他们回到故土,

亚述招聚他们,

领他们到基列黎巴嫩

那里将不够他们居住。

11祂必经过苦海,

击打海浪,

尼罗河必干涸,

亚述的骄傲必扫地,

埃及的势力必灭没。

12我必让他们靠着我强盛,

他们必奉我的名行事。

这是耶和华说的。”

Akuapem Twi Contemporary Bible

Sakaria 10:1-12

Awurade Bɛhwɛ Yudafo

1Mummisa Awurade hɔ nsu asusowbere mu;

ɛyɛ Awurade na ɔyɛ osu ne mu ahum.

Ɔma osu tɔ ma nnipa nyinaa,

ne nnɔbae nso ma obiara.

2Ahoni no ka nnaadaasɛm,

nkɔmhyɛfo nya anisoadehu a ɛyɛ atoro;

wɔde nkontomposɛm kyerɛ dae ase,

wɔma awerɛkyekye kwa.

Enti nnipa no nenam te sɛ nguan

a wonni ɔhwɛfo na wɔhyɛ wɔn so.

3“Me bo afuw nguanhwɛfo no yiye,

na mɛtwe ntuanofo no aso.

Na Asafo Awurade bɛhwɛ

ne nguankuw a wɔyɛ Yudafi no,

na wayɛ wɔn sɛ anuonyam pɔnkɔ wɔ ɔsa mu.

4Tweatibo befi Yuda mu,

na ntamadan pɛe befi ne mu,

ɔsa mu tadua befi Yuda mu,

na sodifo nyinaa nso saa ara.

5Wɔbɛbɔ mu ayɛ sɛ dɔmmarima

a wotiatia mmorɔn so dontori mu wɔ ɔko mu.

Esiane sɛ Awurade ka wɔn ho no nti,

wɔbɛko na wɔadi apɔnkɔsotefo no so.

6“Mɛhyɛ Yudafi den

na magye Yosefi no nkwa.

Mede wɔn besi wɔn dedaw mu

efisɛ me yam hyehye me wɔ wɔn ho.

Wɔbɛyɛ te sɛ nea

mempoo wɔn mpo,

na mene Awurade wɔn Nyankopɔn,

na megye wɔn so.

7Efraimfo bɛyɛ sɛ dɔmmarima,

wɔn ani begye te sɛ nea wɔanom nsa.

Wɔn mma behu na wɔn ani begye;

wobedi ahurusi wɔ wɔn koma mu wɔ Awurade mu.

8Mɛto nsa afrɛ wɔn

aboaboa wɔn ano.

Ampa ara megye wɔn bio;

wɔbɛdɔɔso sɛ kan no.

9Ɛwɔ mu, mɛhwete wɔn mu akɔ aman so,

nanso wɔbɛkae me wɔ akyirikyiri nsase so.

Wɔne wɔn mma bɛtena nkwa mu,

na wɔbɛsan aba.

10Mede wɔn befi Misraim aba

mɛboa wɔn ano afi Asiria.

Mede wɔn bɛba Gilead ne Lebanon,

na wɔrensen hɔ.

11Wɔbɛfa ɔhaw ne abɛbrɛsɛ po mu,

nanso wobedi po asorɔkye a ehuru no so.

Nil mu nsu nyinaa bɛyow.

Asiria ahomaso nso wɔbɛbrɛ no ase

na Misraim ahempema betwa mu akɔ.

12Mɛhyɛ wɔn den wɔ Awurade mu

na ne din mu na wɔbɛnantew,”

sɛnea Awurade se ni.