Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提摩太后书 3

末世的情形

1你要知道,末世必有艰难的日子, 因为那时的人都自私自利、贪爱钱财、狂妄自夸、骄傲自负、说毁谤话、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、 冷漠无情、不愿和解、好说谗言、毫无节制、蛮横凶暴、不爱良善、 出卖朋友、任意妄为、自高自大、沉溺享乐、不爱上帝, 虚有敬虔的外表,却无敬虔的实质。你要避开这样的人。

这些人溜进别人家里,哄骗那些意志薄弱的妇女。那些妇女心中充满罪恶,受各种邪情私欲的驱使, 虽然常常学习,却不能明白真理。 现在这些人敌对真理,就像从前雅尼和佯庇反对摩西一样,他们的心思坏透了,他们的信仰是虚假的。 不过,他们猖狂不了多久,因为他们的愚昧行径必暴露在众人面前,就像雅尼和佯庇的下场一样。

圣经的益处

10 但你熟知我的教导、言行、志向、信心、忍耐、爱心、毅力, 11 也知道我在安提阿、以哥念、路司得遭遇了何等的迫害和苦难。但主从这一切患难中救了我。 12 其实凡立志在基督耶稣里过敬虔生活的人都会受到迫害。 13 而恶人和骗子会变本加厉地迷惑人,也被人迷惑。

14 但你要把自己所学的、所笃信的记在心里,因为你知道是跟谁学的, 15 并且你从小就熟悉圣经。圣经能给你智慧,使你借着信基督耶稣得到拯救。 16 圣经全部是上帝启示的,有益于教导、督责、使人归正、培养人行义, 17 使属上帝的人得到充分的装备,去行各种善事。

Ang Pulong Sa Dios

2 Timoteo 3

Ang Kataposan nga mga Adlaw

1Timan-i kini: mahimong malisod gayod ang kataposang mga adlaw. Kay ang mga tawo mahimong mapalabilabihon, mahigugmaon sa kuwarta, hambogiro, mapahitas-on, magsulti ug daotan batok sa ilang isigka-tawo ug sa Dios, dili motuman sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton, ug dili diosnon. Gawas pa niana wala silay kalooy sa ilang isigka-tawo; dili sila makighusay sa ilang kaaway; daoton nila ang dungog sa uban; dili sila makapugong sa ilang kaugalingon, mabangis, ug supak sa bisan unsa nga maayo. Mabudhion sila, mapasagaron, ug mapasigarbohon. Palabihon pa nila ang mga kalibotanong kalipay kaysa Dios. Magpakaaron-ingnon sila nga diosnon apan isalikway nila ang gahom sa Dios. Likayi ang mga tawo nga sama kanila. Ang uban kanila mangita ug pamaagi nga makasulod sa mga balay aron linglahon ang mga babaye nga huyang ug baroganan nga nagalunang na sa pagpakasala ug ulipon sa nagkalain-lain nga kailibgon nga daotan. Kini nga mga babaye kanunayng nagatuon apan dili sila makasabot sa kamatuoran. Ang mga lalaki nga nagatudlo kanila sa sayop nga pagtulon-an nagabatok sa kamatuoran sama sa pagbatok ni Janes ug ni Jambres kang Moises kaniadto. Nadaot ang ilang panghunahuna, ug ang ilang ginaingon nga pagtuo walay pulos. Apan dili sila makapadayon nianang ilang ginabuhat tungod kay makita man sa tanan ang ilang kabuang, pareho sa nahitabo kang Janes ug Jambres.

Mga Pahimangno

10 Apan ikaw Timoteo, nahibaloan mo ang akong mga pagtulon-an, ang akong pamatasan, ug ang akong tumong sa kinabuhi. Naobserbahan mo usab ang akong pagtuo sa Dios, ang akong pagpailob ug paghigugma sa mga tawo, ug kon giunsa ko pag-antos ang mga kalisdanan. 11 Nasayran mo ang akong mga pag-antos sa dihang didto ako sa Antioquia, sa Iconium, ug sa Listra, ug kon giunsa ko pag-antos ang mga paglutos. Apan giluwas ako sa Ginoo gikan niadtong tanan. 12 Ang tinuod, ang tanan nga gustong magkinabuhi nga diosnon isip sumusunod ni Cristo Jesus makasinati gayod sa mga paglutos. 13 Apan ang mga tawong daotan ug tigpakaaron-ingnon mosamot pa gayod kadaotan. Manlingla sila ug linglahon usab sila. 14 Apan ikaw Timoteo padayon gayod sa mga kamatuoran nga imong natun-an ug gituohan, tungod kay nailhan mo man kon kinsa ang mga nagtudlo niini kanimo. 15 Sukad sa imong pagkabata nasayran mo na nga ang Balaan nga Kasulatan maoy makahatag kanimo ug kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Cristo Jesus. 16 Ang tibuok nga Kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios, ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtul-id sa sayop, ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, 17 aron nga ang tawo nga nag-alagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat.