Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提摩太前书 1

1我保罗奉我们救主上帝和赐我们盼望的基督耶稣的命令,做基督耶稣的使徒, 写信给因信主而做我真儿子的提摩太。

愿父上帝和我们的主基督耶稣的恩典、怜悯和平安临到你!

谨防异端邪说

我去马其顿的时候,曾经劝你继续留在以弗所,好命令那几个人不要传讲异端邪说, 也不要沉迷于虚构的神话和冗长的家谱,因为这些事只会引起无用的猜测和辩论,无法帮助人凭信心认识上帝的救赎计划。 制止这些人的目的是为了爱,这爱来自于清洁的心、无亏的良心和真实无伪的信心。 可惜有些人却偏离这些,转向空洞的谈论。 他们想做律法教师,却不明白自己所谈论所主张的。

我们知道,只要用得合宜,律法本是好的。 因为律法并不是为义人设的,而是为了对付那些目无法纪、大逆不道、不敬畏上帝、犯罪作恶、不圣洁、贪恋世俗、谋杀父母、行凶害命、 10 淫乱、同性恋、拐卖人口、说谎、起假誓的人,以及其他违反正道的人。 11 这正道来自当受称颂的上帝托付我传扬的荣耀福音。

感谢上帝的怜悯

12 我感谢赐我力量的主基督耶稣,因为祂视我忠心可靠,派我事奉祂。 13 尽管我从前是个亵渎上帝、迫害和侮辱信徒的人,但我仍然蒙了怜悯,因为那时我无知,还没有信耶稣。 14 主赐给我丰富的恩典,使我在基督耶稣里有信心和爱心。

15 有句话千真万确、完全可信,就是“基督耶稣降世,为要拯救罪人。”在罪人中我是个罪魁, 16 但我依然蒙了怜悯,因为耶稣基督要在我这个罪魁身上彰显祂无限的忍耐,使我做那些要信靠祂并得到永生之人的榜样。

17 愿尊贵、荣耀归给那位不朽的、肉眼不能见的万世君王——独一无二的上帝,直到永远。阿们!

18 我儿提摩太啊,我依照从前有关你的预言,把这命令托付给你,好使你借此打美好的仗。 19 你要持守信心和无亏的良心。有些人丧掉良心,结果他们的信仰就像船触了礁, 20 其中有许米乃和亚历山大。我已经把他们交给撒旦,使他们受些教训,不敢再说亵渎的话。

Nkwa Asem

Timoteo I 1

Nkyia

1Saa nhoma yi fi Yesu Kristo somafo Paulo a ɔnam Onyankopɔn a ɔyɛ yɛn anidaso no hyɛ so nkyɛn, kɔma Timoteo a ɔyɛ me ba kann wɔ gyidi no mu nkyɛn. Agya Onyankopɔn ne Kristo Yesu a ɔyɛ yɛn Awurade no adom, mmɔborɔhunu ne asomdwoe nka mo.

Mompo atoro akyerɛkyerɛfo

Mepɛ sɛ motena Efeso sɛnea merekɔ Makedonia no meka kyerɛɛ mo no. Nnipa bi wɔ hɔ a wɔrekyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ bɔne a ɛsɛ sɛ mohyɛ wɔn na wogyae. Monka nkyerɛ wɔn na wonnyae atorosɛm ne wɔn nenanom din bebrebe a wɔbobɔ no, efisɛ, saa nneyɛe no de akyinnye ba. Ɛmmoa Onyankopɔn nhyehyɛe a wɔnam gyidi nko so na wohu no. Saa ɔhyɛ yi botae ara ne sɛ, ɛbɛkanyan ɔdɔ a efi koma pa, adwenem fann ne gyidi pa mu.

Nnipa bi atwe wɔn ho afi ɔkwan pa no so de wɔn ho ama akyinnye hunu. Wɔpɛ sɛ wɔyɛ Onyankopɔn mmara no akyerɛkyerɛfo nanso wɔn ara wɔn nsɛm a wɔka no wɔnte ase. Saa ara nso na wonni gyidi wɔ nsɛm a wɔka no mu.

Yenim sɛ, sɛ wɔnam mmara kwan so de Mmara no di dwuma a eye. Ɛsɛ sɛ yɛkae hu sɛ, wɔnyɛ mmara mma atreneefo na mmom wɔyɛ ma mmaratofo, nnebɔneyɛfo, wɔn a wonsuro Nyame ne abɔnefo, wɔn a wɔnyɛ kronkron anaa wɔn ho ntew, wɔn a wokum wɔn agyanom ne wɔn nanom, awudifo, 10 afideyɛfo, aguamammɔfo, nnipawiafo, atorofo a wɔka nkontomposɛm anaa wɔyɛ biribi a ɛne nokware nkyerɛkyerɛ no bɔ abira no. 11 Saa nkyerɛkyerɛ no wɔ Asɛmpa a wɔde ama me sɛ menka ho asɛm nkyerɛ no mu. Ɛyɛ Asɛmpa a efi Onyankopɔn a ɔyɛ onuonyamfo na wɔahyira no no nkyɛn.

12 Meda yɛn Awurade Yesu Kristo a wama me ahoɔden ma midi me dwuma no ase. Meda no ase sɛ wadwen me ho sɛ mefata na wayi me sɛ mensom no. 13 Nanso mmere bi a atwam no, na mekasa tia no, taa no, kaa nsɛm a ɛmfata faa ne ho. Onyankopɔn ahu me mmɔbɔ na esiane sɛ na minnye nni nti, na minnim nea mereyɛ. 14 Yɛn Awurade hwiee n’adom a ɛdɔɔso no guu me so maa me gyidi ne ɔdɔ a esiane sɛ yɛne Kristo Yesu aka abom no nti, abɛyɛ yɛn dea no.

15 Eyi yɛ nokwasɛm a ɛsɛ sɛ yegye tom na yegye di koraa sɛ: Kristo Yesu baa wiase begyee nnebɔneyɛfo nkwa. Meyɛ ɔdebɔneyɛfo a odi kan koraa. 16 Nanso esiane saa nti, wahu me mmɔbɔ sɛnea ɛbɛyɛ a me a meyɛ ɔdebɔneyɛfo a odi kan no, Kristo Yesu nam me so bɛda ne boasetɔ a enni awiei no adi akyerɛ wɔn a wobegye no adi no na wɔanya nkwa a enni awiei. 17 Anuonyam ne nnidi nka Onyankopɔn daadaa. Ɔno ne mmeresantenhene. Ɔno na wonhu no na onwu da nso. Ɔno nkutoo ne Onyankopɔn a nimdeɛ ahyɛ no ma. Amen.

18 Afei, me ba Timoteo, mede saa dwumadi a wɔhyɛɛ ho nkɔm fi tete no hyɛ wo nsa. Wugu so reko ɔko pa no no, ma saa nsɛm no nyɛ w’akode, 19 na so wo gyidi mu dennen na ma w’adwene mu nyɛ fann. Nnipa bi ntie wɔn atiboa nam saayɛ so asɛe wɔn gyidi. 20 Saa nnipa no bi ne Himeneo ne Aleksandro a mayi wɔn ama Satan na wakyerɛ wɔn sɛnea wɔnnka abususɛm nntia Onyankopɔn.