Chinese Contemporary Bible (Simplified)

提多书 3

专心行善

1你要提醒众人顺服执政掌权者,遵守法令,随时准备做善事。 不要毁谤,不要争吵,要谦和、恭敬地对待每一个人。 从前我们也愚蠢、悖逆、易受迷惑,受各种私欲和享乐的驱使,心里充满了嫉妒和恶念,令人憎恶,也彼此憎恨。 但我们的救主上帝向人彰显了祂的恩慈和仁爱, 借着重生之洗和圣灵的更新拯救了我们,这并非因为我们有义行,而是因为祂的怜悯。 上帝借着我们的救主耶稣基督把圣灵丰丰富富地浇灌在我们身上。 这样,我们既然靠着祂的恩典而被称为义人,就可以成为后嗣,有永生的盼望。 以上这些话是可信的,希望你认真教导,使信上帝的人专心行善。这都是造福众人的美事。

要避免愚昧的争论、有关家谱的辩驳和律法上的争执,因为这些毫无益处。 10 对于制造分裂的人,警告过一两次后,要和他断绝来往。 11 因为你知道这种人已经背道犯罪,自定己罪。

信末的嘱咐与问候

12 我会派亚提马或者推基古去见你。到时候,你要立刻到尼哥波立来见我,因为我决定在那里过冬。 13 你要为西纳律师和亚波罗送行,尽力帮助他们,让他们路上一无所缺。 14 我们的弟兄姊妹也要学习行善,供应有急需的人,免得毫无贡献。

15 这里的弟兄姊妹都问候你,也请你问候那些因信仰而爱我们的人。

愿恩典常与你们众人同在!

Nkwa Asem

Tito 3

Okristoni su

1Kae wo nkurɔfo na wɔmmrɛ wɔn ho ase nhyɛ mpanyin ne tumi ase na wontie wɔn na wonsiesie wɔn ho mma adepa yɛ. Ka kyerɛ wɔn se wɔnnka asɛmmɔne mmfa obi ho na mmom wonnwo brɛoo na daa wonyi ɔdɔ adi nkyerɛ nnipa nyinaa.

Kan no, na yɛn ankasa yɛyɛ nkwaseafo, asoɔdenfo, ne abɔnefo. Na yɛyɛ akɔnnɔ ne anigye horow nkoa. Yɛsɛee yɛn abrabɔ wɔ bɔne ne anibere ho. Afoforo tan yɛn maa yɛn nso yɛtan wɔn.

Nanso bere a yɛn Agyenkwa Onyankopɔn ayamye ne ne dɔ daa adi no, ogyee yɛn nkwa. Ɛnyɛ nnwuma pa bi a yɛayɛ nti, na mmom, ɔnam n’ahummɔbɔ mu ahohoro yɛn ho, agye yɛn nkwa, ama Honhom Kronkron no awo yɛn foforo ama yɛn nkwa foforo. Onyankopɔn nam Yesu Kristo a ɔyɛ yɛn Agyenkwa no so ahwie Honhom Kronkron no agu yɛn so sɛnea ɛbɛyɛ a’ n’adom nti, ɔbɛka yɛn ne Onyankopɔn abom na ɛnam so ma yɛanya nkwa a enni awiei a yɛn ani da so no. Eyi yɛ nokwasɛm. Mepɛ sɛ wuti saa asɛm yi mu yiye na ama wɔn a wogye Onyankopɔn di no ahu sɛ, ɛsɛ sɛ wɔde wɔn bere di dwuma pa. Eyinom nyinaa ye na ɛho wɔ mfaso ma nnipa.

Nanso munnnye nkwasea akyinnye. Saa ara nso na monnto ana, nkasakasa, nko wɔ mmara so. Ɛho nni mfaso biara. 10 Obi a ɔde mpaepaemu ba no, bɔ no kɔkɔ na ɛno akyi tew wo ho fi ne ho. 11 Ɛsɛ sɛ wuhu sɛ obi a ɔte saa no asɛe, na bɔne a ɔyɛ no da adi wɔ ne ho.

12 Sɛ mesoma Artema anaa Tihiko wo nkyɛn a, bɔ mmɔden bra me nkyɛn wɔ Nikopoli, na ɛhɔ na mabɔ me tirim sɛ mɛtena awɔw bere no. 13 Bɔ mmɔden gya ɔmmaranimfo Sena ne Apolo kwan yiye na anhia wɔn hwee. 14 Ma yɛn nkurɔfo no nsua sɛnea wɔde wɔn adagyew yɛ nnwuma pa de boa. Ɛnsɛ sɛ wɔtena ase kwa.

15 Wɔn a wɔne me wɔ ha nyinaa kyiakyia wo. Kyia wɔn a wɔdɔ yɛn wɔ gyidi mu ma yɛn. Adom nka mo nyinaa.