Chinese Contemporary Bible (Simplified)

彼得前书 4

生活的改变

1既然基督曾在肉身上为你们受苦,你们也要怀着同样的心志,因为肉体受过苦的人已经与罪断绝了关系, 可以在今后的生活中不再随从人的私欲,只服从上帝的旨意。 你们从前长期沉溺于异教徒的嗜好——淫乱、纵欲、醉酒、狂欢、宴乐和可憎的偶像崇拜。 如今你们不再和他们同流合污,他们觉得奇怪,就用恶言毁谤你们。 但他们将来必须向审判活人和死人的主交账。 正因如此,福音也曾传给已死的人。这样,他们的肉体虽然像世人一样受了审判,他们的灵魂却可以靠上帝活着。

恩典的好管家

万物的尽头快到了。因此,你们要谨慎自律,警醒祷告。 最重要的是要彼此真诚相爱,因为爱可以遮盖许多罪。 要互相接待,不发怨言, 10 按着自己所得的恩赐彼此服侍,做上帝各样恩典的好管家。 11 能讲道的,要按着上帝的话去讲;能服侍人的,要本着上帝所赐的力量去服侍。这样,上帝会借着耶稣基督在一切的事上得到荣耀。

愿荣耀和权能都归于祂,直到永永远远。阿们!

以受苦为荣

12 亲爱的弟兄姊妹,若有火一般的试炼临到你们,不要觉得奇怪,以为发生了什么不寻常的事, 13 反倒要欢喜,因为你们是与基督一起受苦。这样,你们在祂的荣耀显现时可以和祂一同欢喜快乐。 14 如果你们为基督的缘故受辱骂,就有福了!因为上帝荣耀的灵常住在你们身上。 15 你们谁也不可因杀人、偷盗、作恶或管闲事而受苦。 16 若是为了做基督徒而受苦,不要觉得羞耻,要因这身份归荣耀给上帝。 17 因为时候到了,审判要先从上帝的家开始。如果审判要从我们开始,那些不信从上帝福音的人会有怎样的结局呢? 18 如果义人得救尚且不易,不敬虔的人和罪人会有什么下场呢? 19 所以,照上帝旨意受苦的人要继续专心行善,将自己的灵魂交托给那位信实的造物主。

Ang Pulong Sa Dios

1 Pedro 4

Ang Bag-o nga Kinabuhi

1Tungod kay si Cristo nag-antos sa iyang lawasnon nga kahimtang, kinahanglan andam usab kamo nga mag-antos. Kay ang tawo nga nag-antos mihunong na sa pagpakasala. Dili na siya mosunod sa iyang daotan nga pamatasan kondili mosunod na siya sa kabubut-on sa Dios. Igo na ang panahon nga inyong gigugol kaniadto sa pagbuhat sa mga butang nga hilig buhaton sa mga tawong wala makaila sa Dios. Kaniadto nagpatuyang kamo sa malaw-ay nga pagkinabuhi ug sa inyong daotan nga mga tinguha. Naghubog-hubog kamo. Nagtigom-tigom aron mag-inom ug magbuhat sa makauulaw nga mga butang. Ug diha sa inyong pagsimba sa inyong dios-dios bisan unsa na lang ang inyong gibuhat nga daotan. Apan karon ang mga tawo nga wala makaila sa Dios natingala kaninyo kon nganong wala na kamo mouban sa ilang mapatuyangon nga pagkinabuhi. Mao nga nagsulti sila ug daotan batok kaninyo. Apan manubag sila sa Dios sa ilang gibuhat, kay ang Dios mohukom sa tanang mga tawo, buhi man o patay. Mao kini ang hinungdan kon nganong gisangyaw ang Maayong Balita ngadto sa mga tawo nga patay na karon [a], aron nga bisan kon patay na sila karon sa ilang lawasnon nga kahimtang, (kay mao man kini ang hukom sa Dios sa tanang mga tawo), mabuhi sila sa ilang espirituhanong kahimtang ingon nga ang Dios espiritu man.

Gamita ang Gasa nga Gihatag sa Dios Kaninyo

Hapit na ang kataposan sa kalibotan. Busa pagbaton kamo ug abtik nga panghunahuna ug pagpugong kamo sa inyong kaugalingon aron walay mahimong babag sa inyong pag-ampo. Ug labaw sa tanan, paghinigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod. Kay kon may paghigugma ka sa imong isigka-tawo, mapasaylo mo siya bisan daghan ang iyang sala. Pagmaabiabihon kamo sa usag usa sa walay pagbagulbol. 10 Matag usa kanato gihatagan sa Dios ug gasa. Gamiton nato kini alang sa kaayohan sa matag usa isip maayo nga sinaligan niining nagkalain-lain nga mga gasa. 11 Ang gihatagan sa gasa sa pagwali kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Ug ang gihatagan sa gasa sa pagtabang sa uban, kinahanglan motabang sumala sa iyang makaya nga gihatag sa Dios, aron madayeg ang Dios pinaagi kang Jesu-Cristo sa tanan ninyo nga binuhatan. Gamhanan siya ug dalaygon hangtod sa kahangtoran. Amen.

Ang Pag-antos sa Kristohanon

12 Mga hinigugma, ayaw kamo katingala sa masakit nga pagsulay nga moabot kaninyo. Ayaw ninyo isipa nga kahibulongan ang nahitabo kaninyo. 13 Hinuon paglipay kamo, kay nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Cristo. Ug mahingpit na gayod ang inyong kalipay kon ipakita na niya ang iyang gahom sa tanan. 14 Busa kon pakaulawan kamo tungod kay mga sumusunod kamo ni Cristo, bulahan kamo kay kini nagpasabot nga anaa kaninyo ang makagagahom nga Espiritu, nga mao ang Espiritu sa Dios. 15 Kon silotan kamo, hinaut nga dili tungod kay nakapatay kamo ug tawo, o nangawat, o nagbuhat ug daotan, o nanghilabot sa kinabuhi sa uban. 16 Apan kon silotan kamo tungod kay kamo Kristohanon dili kamo angay maulaw, kondili magpasalamat hinuon sa Dios tungod kay gitawag kamo niana nga ngalan.

17 Kay nag-abot na ang panahon sa paghukom sa Dios, ug kini mosugod una sa iyang mga anak. Ug kon kini mosugod man gani kanato nga iyang mga anak, unsa pa kaha ang dangatan sa mga wala mosunod sa Maayong Balita sa Dios?

18 Sama sa ginaingon sa Kasulatan,

“Kon ang mga matarong halos dili gani maluwas, unsa pa kaha ang mahitabo sa mga makasasala ug wala moila sa Dios?”[b]

19 Busa kamo nga nag-antos karon tungod kay mao kini ang kabubut-on sa Dios alang kaninyo, padayon kamo sa pagbuhat ug maayo. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa Dios nga nagbuhat kaninyo, kay dili gayod kamo niya pasagdan.

Notas al pie

  1. 1 Pedro 4:6 mga tawo nga patay na karon: posible mao kini ang mga tawo nga nawalihan sa Pulong sa Dios niadtong buhi pa sila o posible usab mga tawo nga nangamatay sa panahon ni Noe (Tan-awa usab ang 3:19)
  2. 1 Pedro 4:18 Tan-awa usab ang Hul. 11:31.