Chinese Contemporary Bible (Simplified)

帖撒罗尼迦前书 5

主来的日子

1弟兄姊妹,这件事会在什么日期、什么时候发生,不必我写信告诉你们, 因为你们已经清楚知道,将来有一天,主会突然来到,像贼在夜里忽然出现一样。 当人们正在说一切平安稳妥的时候,灾祸会像产痛临到孕妇一样突然临到他们,令他们无法逃脱。

然而,弟兄姊妹,你们不是活在黑暗里,因此那日子不会像贼一样突然临到你们。 你们都是光明之子,白昼之子。我们既不属于黑夜,也不属于黑暗。 所以不要像其他人一样沉睡,要警醒戒备, 因为睡觉的人是在夜里睡,醉酒的人是在夜里醉。 我们既属于白昼,就应当保持清醒,要把信心和爱心当作护心镜遮胸,把得救的盼望当作头盔戴上。 因为上帝不是预定我们受惩罚,而是预定我们靠着主耶稣基督得救。 10 主替我们死,使我们无论是醒是睡[a],都可以与祂同活。 11 所以,你们要彼此鼓励、互相造就,正如你们一向所做的。

劝勉与问候

12 弟兄姊妹,我劝你们要敬重那些在你们当中辛勤工作、在主里领导和劝诫你们的人。 13 因为他们的工作,你们要怀着爱心格外敬重他们。你们要彼此和睦相处。 14 此外,我劝你们要告诫懒惰的人,鼓励灰心的人,扶持软弱的人,耐心对待所有的人。 15 你们要小心,谁都不可冤冤相报,总要彼此善待,也要善待众人。

16 要常常喜乐, 17 不断地祷告, 18 凡事谢恩,因为这是上帝在基督耶稣里给你们的旨意。

19 不要抑制圣灵的感动, 20 不要轻视先知的信息。 21 凡事都要小心察验,持守良善的事, 22 杜绝所有的恶事。

23 愿赐平安的上帝使你们完全圣洁!愿祂保守你们的灵、魂、体,使你们在主耶稣基督再来的时候无可指责! 24 呼召你们的主是信实可靠的,祂必为你们成就这事。

25 弟兄姊妹,请为我们祷告。 26 要以圣洁的吻问候众弟兄姊妹。 27 最后,我奉主的名吩咐你们把这封信读给所有弟兄姊妹听。

28 愿我们主耶稣基督的恩典与你们同在!

Notas al pie

  1. 5:10 是醒是睡”或译“是生是死”。

Ang Pulong Sa Dios

1 Tesalonica 5

Pangandam Kamo sa Pagbalik sa Ginoo

1Mga igsoon, dili na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo kon kanus-a kini mahitabo. Kay nasayod na kamo nga ang pagbalik sa Ginoo mahisama sa pag-abot sa kawatan panahon sa kagabhion nga walay masayod kon kanus-a. Mahitabo kini samtang ang mga wala motuo moingon, “Malinawon ang tanan ug walay katalagman.” Apan sa kalit lang moabot kanila ang kalaglagan, sama sa pagbati sa babayeng nagbati, ug wala gayoy makaikyas kanila. Apan kamo mga igsoon, wala mangitngiti ang inyong mga hunahuna mahitungod niini. Busa kon moabot ang Ginoo nga sama sa pag-abot sa usa ka kawatan, dili na kamo makalitan. Kay kitang tanan nalamdagan na sa kamatuoran. Wala na kita sa kangitngit. Busa dili nato sundon ang uban nga nagakatulog,[a] hinuon magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. Kay ang mga tawo nga nangitngitan wala nagabantay ug kanunay lang nga nagakatulog ug nagahubog-hubog.[b] Apan tungod kay nalamdagan na kita, magbantay kita ug magpugong sa pagbuhat sa dili maayo. Gamiton nato isip panagang sa dughan ang atong pagtuo sa Dios ug ang atong paghigugma sa uban. Ug gamiton nato isip helmet ang atong paglaom nga luwason kita sa Dios. Kay wala kita pilia sa Dios aron silotan kondili aron maluwas sa silot pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo. 10 Namatay siya alang kanato aron nga bisan kita buhi pa o patay na sa iyang pag-abot, magakinabuhi kita uban kaniya. 11 Busa padayon kamo sa pagdinasigay sa usag usa, sama sa inyong gibuhat karon.

Kataposan nga mga Tambag ug Pangumusta

12 Karon, mga igsoon, nagahangyo kami kaninyo nga tahoron ninyo ang mga tawo sa Dios nga nagaalagad kaninyo. Gipili sila sa Ginoo nga modumala ug motudlo kaninyo. 13 Busa tahora gayod ninyo sila ug higugmaa tungod sa ilang katungdanan. Pagkinabuhi kamo nga maayo ang inyong relasyon sa usag usa. 14 Naghangyo usab kami kaninyo nga pasidan-an ninyo ang mga tapolan. Dasiga ninyo ang mga mahadlokon ug tabangi ang mga maluya sa ilang pagtuo. Ug pagmapailubon kamo sa tanan. 15 Siguroha gayod ninyo nga dili kamo mobalos ug daotan sa nagbuhat kaninyo ug daotan, kondili maningkamot kamo nga magbuhat ug maayo sa usag usa ug ngadto sa tanang mga tawo. 16-18 Tungod kay kamo anaa kang Cristo Jesus, buot sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay, mag-ampo sa tanang panahon, ug magpasalamat bisag unsay inyong kahimtang.

19 Ayaw ninyo santaa ang buhat sa Espiritu Santo; 20 ug ayaw ninyo tamaya ang mensahe nga gikan sa Dios. 21 Apan kinahanglan susihon ninyo ang tanan kon tinuod nga naggikan kini sa Dios. Hupti ninyo ang maayo, 22 ug likayi ang tanan nga daotan.

23 Hinaut nga ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw magputli sa inyong kinabuhi aron nga walay makita nga sala diha kaninyo, ug hinaut nga bantayan ug huptan niya kamo nga walay mantsa sa sala sa inyong tibuok nga pagkatawo — sa inyong espiritu, kalag, ug lawas — aron nga sa pag-abot ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo walay ikasaway diha kaninyo. 24 Ang Dios nga nagtawag kanato nga motuo kaniya kasaligan, busa nasayod kami nga buhaton gayod niya kining among ginaingon.

25 Mga igsoon, iampo ninyo kami.

26 Isip managsoon kang Cristo, kumustaha ninyo ang tanang kaigsoonan diha.[c]

27 Sa ngalan sa Ginoo nagasugo ako kaninyo nga basahon gayod ninyo kini nga sulat ngadto sa tanang kaigsoonan.

28 Hinaut nga panalanginan kamo ni Jesu-Cristo nga atong Ginoo.

Notas al pie

  1. 1 Tesalonica 5:6 nagakatulog: tingali ang buot ipasabot, nagapasagad sa pagbuhat sa maayo o kaha wala nangandam sa pagbalik sa Ginoo.
  2. 1 Tesalonica 5:7 Sa literal, kay ang nagakatulog, tulog kon gabii; ug ang nagahubog-hubog, hubog kon gabii.
  3. 1 Tesalonica 5:26 sa literal, kumustaha ninyo ang tanan nga mga igsoon uban sa balaan nga paghalok.