Chinese Contemporary Bible (Simplified)

帖撒罗尼迦前书 1:1-10

1保罗西拉提摩太写信给帖撒罗尼迦属于父上帝和主耶稣基督的教会。

愿恩典和平安归给你们!

信徒的榜样

2我们常常为你们众人感谢上帝,为你们祷告, 3在我们的父上帝面前不断地想到你们因信我们主耶稣基督而做的工作、因爱祂而受的劳苦和因祂所赐的盼望而激发的忍耐。

4上帝所爱的弟兄姊妹,我们知道上帝拣选了你们, 5因为我们传福音给你们不只是靠言语,也靠上帝的能力、圣灵的同在和充分的确据。你们也知道,我们为了你们的缘故怎样在你们中间行事为人。 6你们效法了我们和我们的主,尽管深受苦难,仍然怀着圣灵所赐的喜乐领受真道, 7成了马其顿亚该亚所有信徒的榜样。 8主的道从你们那里不仅传到了马其顿亚该亚,还传到了其他各地,你们对上帝的信心也广为人知,我们无须再多说什么。 9因为人们都在传讲你们如何接待我们,如何离弃偶像归向上帝,事奉又真又活的上帝, 10等候祂的儿子从天降临,就是祂使之从死里复活、救我们脱离将来可怕审判1:10 可怕审判”希腊文是“烈怒”。的耶稣。

Nkwa Asem

Tesalonikafo I 1

1Saa nhoma yi fi Paulo, Silas ne Timoteo nkyɛn. Wɔde kɔma Tesalonika asafo a wɔyɛ Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo mma no: Adom ne asomdwoe nka mo.

Aseda

Daa yesi mo ananmu da Onyankopɔn ase ma mo na yɛkae mo wɔ yɛn mpaebɔ mu nso. Efisɛ, yɛkae mo gyidi a mode di dwuma, mo dɔ a ɛma mutumi de nsi yɛ adwuma ne mo anidaso dennen a mowɔ wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mu no wɔ yɛn Nyankopɔn ne Agya no anim.

Anuanom, yenim sɛ Onyankopɔn dɔ mo nti na wayi mo sɛ ɔno ankasa ne de no. Sɛ yɛbɛkaa Asɛmpa no kyerɛ mo a, ɛnyɛ nsɛm bi kwa na mmom yegyina tumi ne Honhom Kronkron ne mu nokware mu gyidi so. Munim sɛnea bere a na yɛne mo wɔ ha no mo yiyedi mu nti na ɛmaa yɛne mo tenae. Musuasuaa yɛn ne Awurade; na ɛwom sɛ muhuu amane de, nanso mode anigye a efi Honhom Kronkron no mu gyee asɛm no.

Ɛnam so ma mobɛyɛɛ nhwɛso maa gyidifo a wɔwɔ Makedonia ne Hela no nyinaa. Nsɛm a moka faa Awurade ho no ankɔ Makedonia ne Hela nko, na mmom, gyidi a mowɔ wɔ Onyankopɔn mu no ho asɛm adu baabiara. Asɛm biara nni hɔ a ɛsɛ sɛ yɛka bio. Saa nnipa no nyinaa ka gye a yɛbɛsraa mo no, mugyee yɛn ne twe a motwee mo ho fii ahoni ho na mode mo ho maa Onyankopɔn, som nokware ne ɔteasefo Nyankopɔn no 10 na moatwɛn ne Ba a ofi soro no; ne Ba Yesu a onyanee no fi awufo mu a ogye yɛn fi Onyankopɔn abufuw a ɛreba no mu no.