Chinese Contemporary Bible (Simplified)

希伯来书 8

更美之约的大祭司

1我们所讲的要点是:我们有这样一位大祭司,祂现在已经坐在天上至高上帝的宝座右边, 并在圣所里供职。这圣所就是真正的圣幕,不是人建立的,而是主亲手建立的。 所有的大祭司都是为了向上帝献礼物和祭物而设立的,因此我们这位大祭司也必须有所献上。 祂如果是在地上,根本不会做祭司,因为地上已经有照律法向上帝献礼物的祭司了。 这些祭司的事奉都是仿效和反映天上的事,正如摩西建圣幕的时候,上帝指示他说:

“你务要照着在山上指示你的样式造各样的器具。”

但如今,基督得到了一个更超越的职任,正如祂担任了更美之约的中保,这约是根据更美的应许所立的。 因为如果第一个约没有缺点,就不必另立新约了。 然而,上帝指责祂的百姓,说:

“看啊,时候将到,
我要与以色列家和犹大家另立新约,
这约不同于我与他们祖先所立的约,
就是我牵着他们祖先的手领他们离开埃及时所立的。
因为他们不持守我的约,
所以我不再理会他们。
这是主说的。
10 主又说,那些日子以后,
我将与以色列家立这样的约,
我要把我的律法放在他们脑中,
写在他们心上。
我要做他们的上帝,
他们要做我的子民。
11 谁都无需再教导自己的邻居和弟兄,
说,‘你要认识主。’
因为他们无论尊卑都必认识我。
12 我要赦免他们的过犯,
忘掉他们的罪恶。”

13 上帝既然说要立新约,就是把以前的约当作旧的了,那渐渐过时、陈旧的东西很快就会消失。

Ang Pulong Sa Dios

Hebreohanon 8

Si Jesus mao ang Atong Pangulong Pari

1Mao kini ang buot namong ipasabot sa among ginasulti: kita karon may pangulo na nga pari nga atua didto nagalingkod sa tuo sa trono sa Makagagahom nga Dios sa langit. 2-3 Nagaalagad siya isip pangulong pari didto sa Labing Balaan gayod nga Lugar. Dili tawo ang nagbuhat niana nga lugar kondili ang Ginoo gayod. Ang kada pangulong pari ginapili nga maghalad ngadto sa Dios ug mga halad nga mga mananap ug uban pa nga mga halad. Busa ang atong pangulong pari kinahanglan nga aduna usab siyay ihalad. Kon dinhi pa siya sa yuta, dili gayod siya mahimong pari tungod kay sukad pa kaniadto may mga pari na dinhi nga nagahalad pinasikad sa Kasugoan. Ang ilang gibuhat nga mga paghalad hulagway lamang sa mga butang nga nagakahitabo didto sa langit. Nasayran nato kini tungod kay niadtong ipatindog na ni Moises ang tolda nga simbahan miingon ang Dios kaniya, “kinahanglan nga himuon mo ang sama sa akong gipakita kanimo didto sa bukid.”[a] Apan ang buluhaton ni Jesus isip pangulong pari labi pang maayo kaysa buluhaton niadtong mga pari. Ug ang bag-o nga kasabotan karon nga iyang gipatigayon labi pang maayo kon itandi sa una nga kasabotan. Tungod kay ang bag-o nga kasabotan pinasikad sa labing maayo nga mga saad sa Dios.

Kon walay kulang ang una nga kasabotan dili na unta kini kinahanglan nga ilisan pa. Apan nakita sa Dios ang kakulangon sa mga tawo nga nagsunod niadtong nauna nga kasabotan. Busa miingon siya,

“Moabot ang adlaw nga maghimo ako ug bag-o nga kasabotan sa mga taga-Israel ug sa mga taga-Juda,
ug kini dili na sama niadtong kasabotan nga akong gihatag sa ilang mga katigulangan kaniadto sa dihang giagak ko sila pagawas sa Ehipto.
Wala nila tumana ang unang kasabotan nga gihatag ko kanila.
Mao nga gipasagdan ko na lang sila.”
10 Miingon usab ang Ginoo,
“Ang bag-o nga kasabotan nga akong ihatag sa mga taga-Israel sa umaabot nga mga adlaw mao kini: Isilsil ko ang akong mga sugo sa ilang alimpatakan, ug itisok ko kini sa ilang kasingkasing.
Mahimo ako nga ilang Dios, ug mahimo sila nga akong katawhan.
11 Wala nay mosulti sa iyang katagilungsod o sa iyang igsoon, ‘Ilha ang Ginoo.’
Tungod kay silang tanan makaila kanako, gikan sa labing ubos hangtod sa labing dungganon.
12 Kay pasayloon ko sila sa ilang mga daotan nga binuhatan, ug dili ko na hinumdoman pa ang ilang mga sala.”[b]

13 Ug tungod kay nag-ingon ang Dios nga may bag-o na nga kasabotan, klaro nga ang una nga kasabotan karaan na, ug ang karaan dili na magamit ug mahanaw lang.

Notas al pie

  1. Hebreohanon 8:5 Tan-awa usab ang Exo. 25:40.
  2. Hebreohanon 8:12 Tan-awa usab ang Jer. 31:31-34.