Chinese Contemporary Bible (Simplified)

希伯来书 2

持守真道

1因此,我们必须更加重视所听的道,以免随流漂去。 既然借天使传下来的话正确无误,凡干犯、违背的人都受到了应有的报应, 我们若忽略了这么大的救恩,怎能逃避惩罚呢?这救恩首先由主亲口宣讲出来,后来由听见的人向我们证实了。 同时,上帝按自己的旨意,用神迹、奇事、各样的异能、圣灵的恩赐和他们一同做见证。

救恩的元帅

上帝并没有把我们所谈论的未来世界交给天使掌管。 相反,有人在圣经中做见证说:

“人算什么,你竟顾念他?
世人算什么,你竟眷顾他?
你使他暂时比天使低微一点,
赐他荣耀和尊贵作冠冕,
派他管理你所造的一切,
使万物降服在他脚下。”

既说叫万物都降服在人的管理之下,就没有一样例外。不过,我们到现在还没有看到万物都降服在人的管理之下, 只看见耶稣暂时比天使低微一点,好靠着上帝的恩典为全人类亲尝死亡的滋味。祂因为经历死亡的痛苦而得到了尊贵和荣耀作冠冕。

10 作为万物的归宿和根源的上帝,叫救恩的元帅耶稣经历苦难而得以纯全,以便带领许多的儿女进入荣耀,这样的安排是恰当的。 11 因为使人圣洁的耶稣和那些得以圣洁的人都出自同一位父亲,所以耶稣不以称呼他们弟兄姊妹为耻。 12 祂说:

“我要向众弟兄传扬你的名,
在会众中歌颂你。”

13 又说:

“我要倚靠祂。”

还说:

“看啊,我和上帝赐给我的儿女都在这里。”

14 因为众儿女都是血肉之躯,所以祂也同样取了血肉之躯,为要亲身经历死亡,借此摧毁掌握死亡权势的魔鬼, 15 释放那些因怕死而一生做奴隶的人。 16 很明显,祂要救助的不是天使,而是亚伯拉罕的后裔。 17 所以祂必须在每一方面都与祂的弟兄姊妹相同,以便在事奉上帝的事上成为一位仁慈忠信的大祭司,替众人献上赎罪祭。 18 祂经历过受试炼的痛苦,所以能帮助受试炼的人。

Nkwa Asem

Hebrifo 2

Kristo kaa owu hwɛe maa yɛn nyinaa

1Eyi nti na ɛsɛ sɛ yeso nokware a yɛate no mu dennen sɛnea ɛbɛyɛ a biribi rentu yɛn aso. Nsɛm a abɔfo no kae no yɛ nokware enti obiara a wanni so no nyaa asotwe a ɛfata no. Na sɛ yɛantie saa nkwagyesɛm yi a, ɛbɛyɛ dɛn na yɛatumi aguan? Awurade no ankasa na odii kan kaa saa nkwagye yi ho asɛm na wɔn a wotiee no no, ama yɛahu sɛ ɛyɛ nokware.

Saa bere koro no ara mu Onyankopɔn nam ne tumi adeyɛ ne n’anwonwadwuma so dii ho adanse. Bio, ɔkyɛɛ Honhom Kronkron no sɛnea ɔpɛ.

Onyankopɔn amma abɔfo anni wiase a na wayɛ n’adwene sɛ ɔrebɛbɔ no so; saa wiase a yɛka ho asɛm no. Na mmom, wɔaka no Kyerɛwsɛm no mu baabi se; “Onyankopɔn, onipa yɛ dɛn a ɛsɛ sɛ wudwen ne ho; onipa teta a ɛsɛ sɛ wohwɛ no? Wobɔɔ no ma ɔyɛɛ akumaa kakra sen abɔfo; wohyɛɛ no anuonyam, sɛ onni nneɛma nyinaa so.” Ɛka se Onyankopɔn bɔɔ onipa “Nneɛma nyinaa sodifo;” eyi da no adi sɛ biribiara ka ho. Nanso yenhu sɛ mprempren onipa di nneɛma nyinaa so. Nanso yehu Yesu! Mmere tiaa bi wɔbɔɔ no hyɛɛ abɔfo ase sɛnea ɛbɛyɛ a ɛnam Onyankopɔn ahummɔbɔ nti, ɛsɛ sɛ owu ma nnipa nyinaa no. Yehu no sɛ esiane owu a owui no nti, wɔahyɛ no anuonyam. 10 Eye sɛ Onyankopɔn a ɔbɔ nneɛma nyinaa na ɔhwɛ so no bɛma Yesu nam n’amanehunu no mu ayɛ pɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛma ne mma nyinaa akɔ saa anuonyam no mu bi. Efisɛ, Yesu no nko ara ne Onipa a obedi wɔn anim akɔ nkwagye no mu.

11 Ɔma nnipa yɛ kronn fi wɔn bɔne mu. Na ɔne wɔn a wayɛ wɔn kronn no nyinaa wɔ Agya baako. Ɛno nti na Yesu mfɛre sɛ ɔfrɛ wɔn anuanom no. 12 Ɔka se, “Onyankopɔn, mɛka wo ho asɛm makyerɛ me nuanom; mɛkamfo wo wɔ wɔn a wɔahyia hɔ no nyinaa anim.” 13 Ɔsan ka bio se, “Mede me ho bɛto Onyankopɔn so.” Na ɔno nso ka se, “Mma a Onyankopɔn de wɔn ama me, na me ne wɔn ahyia yi.”

14 Esiane sɛ mma no wɔ honam ne mogya nti, Yesu nso bae onipa tebea mu sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnam ne wu no so bɛsɛe ɔbonsam a okita owu tumi no ahoɔden. 15 Na ɔnam so agye wɔn a esiane sɛ wosuro owu nti, wɔn asetena mu nyinaa, wɔayɛ nkoa no.

16 Ɛyɛ nokware turodoo sɛ ɛnyɛ abɔfo na ɔboa wɔn. Na mmom, sɛnea Kyerɛwsɛm no ka no, “Ɔboa Abraham asefo.” 17 Eyi kyerɛ sɛ, ɔkwan biara so no, ɛsɛ sɛ ɔyɛ sɛ ne nuanom sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛyɛ wɔn nokwafo ne mmɔborɔhunufo ɔsɔfo Panyin wɔ ne Nyamesom mu na ɛnam so ma wɔde nnipa bɔne akyɛ wɔn. 18 Enti afei obetumi aboa wɔn a wɔasɔ wɔn ho ahwɛ efisɛ, ɔno ankasa wɔsɔɔ no hwɛe ma ohuu amane.