Chinese Contemporary Bible (Simplified)

士师记 17:1-13

米迦的神像

1以法莲山区住了一个名叫米迦的人。 2他对母亲说:“你那一千一百块银子丢了,我还听见你咒诅小偷。看啊,银子在我这里,是我拿去的。”他母亲说:“我儿啊,愿耶和华赐福给你!” 3米迦把一千一百块银子还给母亲。他母亲说:“我要为你把这些银子献给耶和华,用来雕刻、铸造神像。现在这银子还是你的。” 4米迦把银子还给母亲后,他母亲拿出二百块银子交给银匠雕刻、铸造神像,放在米迦的房子里。 5米迦有一个神庙,他制造了一件以弗得和一些家庭神像,并指派他的一个儿子做祭司。 6那时,以色列没有王,人人各行其是。

7犹大伯利恒住着一个年轻的利未人。 8他离开伯利恒想到别的地方居住,一路走到以法莲山区米迦的家。 9米迦问他:“你从哪里来?”他回答说:“我是从犹大伯利恒来的利未人,我要找一个住的地方。” 10米迦说:“你就住在我这里吧,做我的师父和祭司。我每年给你十块银子,还为你提供衣服和膳食。”利未人就进了米迦的家, 11住了下来。米迦待他就像待自己的儿子一样。 12这样,米迦派他做祭司,让他住在自己家里。 13米迦说:“现在我有一个利未人做我的祭司,耶和华一定会赐福给我。”

Vietnamese Contemporary Bible

Thẩm Phán 17:1-13

Tượng Chạm của Mai-ca

1Có một người sống trong miền cao nguyên Ép-ra-im tên là Mi-ca. 2Một hôm, người này thưa với mẹ mình: “Con đã nghe mẹ nguyền rủa độc hại người đã lấy 12,5 ký17:2 Nt 1.100 siếc-lơ bạc của mẹ, thật ra là con lấy.”

Bà nói: “Xin Chúa Hằng Hữu ban phước lành cho con.” 3Mai-ca trao số bạc lại cho mẹ, rồi bà nói: “Mẹ dâng số bạc này để đúc một cái tượng cho Chúa Hằng Hữu. Nhưng coi như của con dâng. Như thế, bạc lại trở về con.”

4Vậy người mẹ lấy 200 đồng bạc giao cho một người thợ bạc. Người này đúc một cái tượng, chạm trổ tỉ mỉ. Tượng được đặt trong nhà Mi-ca. 5Thế là nhà Mai-ca thành một cái miếu thờ. Ông cũng làm một cái ê-phót và các tượng thần, cử một con trai mình làm chức tế lễ. 6Lúc ấy Ít-ra-ên không có vua. Ai nấy làm những điều mình cho là phải.

7Cũng có một thanh niên người Lê-vi sống tại Bết-lê-hem thuộc đất Giu-đa. 8Nhưng người này bỏ Bết-lê-hem, đi tìm một nơi sinh sống. Trên đường, người ấy qua núi Ép-ra-im, dừng chân trước nhà Mai-ca. 9Mai-ca hỏi: “Ông từ đâu đến đây?”

Ông đáp: “Tôi là người Lê-vi, từ Bết-lê-hem thuộc Giu-đa, tôi đi tìm một nơi sinh sống.”

10Mai-ca đề nghị: “Mời ông ở lại đây làm thầy tế lễ. Tôi sẽ trả ông mỗi năm 114 gam17:10 Nt 10 siếc-lơ, khoảng 114 gam bạc, một bộ áo, và cung phụng mọi thức cần dùng.” 11Người Lê-vi bằng lòng ở lại và về sau trở nên như một người con trong nhà Mai-ca.

12Mai-ca phong người ấy làm thầy tế lễ của mình, và người ấy sống trong nhà Mai-ca. 13Mai-ca nói: “Bây giờ Chúa sẽ ban phước lành cho ta, vì ta có một thầy tế lễ người Lê-vi.”