Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哥林多后书 1:1-24

问候

1我是奉上帝旨意做基督耶稣使徒的保罗,与提摩太弟兄写信给在哥林多的上帝的教会以及亚该亚境内所有的圣徒。

2愿我们的父上帝和主耶稣基督赐给你们恩典和平安!

上帝的安慰

3我们主耶稣基督的父上帝当受赞美!祂是仁慈的父和赐一切安慰的上帝。 4我们遭遇任何患难,祂都安慰我们,使我们能够用祂给我们的安慰去安慰那些在各样患难中的人。 5正如我们多受基督所受的苦楚,也靠基督多得安慰。 6我们遭受患难,是为了使你们得到安慰和拯救;我们得到安慰,也是为了使你们得到安慰,以便你们能忍受像我们所遭遇的诸般苦难。 7我们对你们坚信不移,因为知道你们既和我们同受患难,也必和我们同得安慰。

8弟兄姊妹,希望你们知道我们在亚细亚所遭遇的苦难。那时我们承受极大的压力,超过了我们的极限,甚至连活命的指望都没了。 9我们心里觉得必死无疑,这使我们不倚靠自己,只倚靠使死人复活的上帝。 10祂曾救我们脱离死亡的威胁,将来还要救我们。我们深信祂必继续救我们。 11你们也要用祈祷帮助我们,使恩典借着许多人的祷告临到我们,众人便因此而为我们感恩。

保罗改变计划

12我们感到自豪的是:我们本着上帝所赐的圣洁和诚实为人处世,倚靠祂的恩典,不倚靠人的聪明才智,对待你们更是这样。这一点,我们的良心可以作证。 13-14我们不写任何你们读不懂、不明白的内容。你们现在对我们有几分认识,但我盼望你们最终完全认识到:当主耶稣再来的日子,你们将以我们为荣,正如我们将以你们为荣一样。

15我有这样的把握,所以早就计划去你们那里,使你们有两次蒙福的机会。 16我打算从你们那里去马其顿,再从马其顿回到你们那里,然后你们为我送行前往犹太17我定了这计划,难道会反复无常吗?难道我是意气用事,出尔反尔吗? 18我在信实的上帝面前保证:我们对你们说的话绝不会忽是忽非! 19我和西拉提摩太在你们当中所传扬的那位上帝的儿子耶稣基督绝不会忽是忽非,在祂只有“是”。 20因为上帝的一切应许在基督里都是确实的,所以我们也是借着基督说“阿们1:20 阿们”是“诚然如此”的意思。”,将荣耀归于上帝。 21是上帝使我们和你们一同在基督里信心坚固。祂差遣1:21 差遣”希腊文是“膏立”。了我们, 22在我们身上盖了祂自己的印记,并让圣灵住在我们心中作担保。

23我求上帝为我作证:我没有去哥林多,是为了宽容你们。 24我们并不是要操纵你们的信仰,而是要帮助你们,使你们喜乐,因为你们在信仰上已经站稳了。

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Corintios 1:1-24

1Taita Dios munashpa, Jesucristomanta huillagrichun mingashca Pablomi cani. Caitaca, huauqui Timoteondijmi, Corintopi Diospaj tandanacushca crijcunamanpish, tucui Acaya llajtapi Diospajlla causaj crijcunamanpish quillcani:

2Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Ima llaquipipish Diosmi cushichin

3Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca, ‘Allimari cangui’ nishunchigri. Paica, ñucanchijta jatunta llaquij Yayami, tucui imapipish cushichij Taita Diosmi. 4Ñucanchij ima llaquipi cajpipish, Paimi cushichin. Shujtajcuna ima llaquipi cajpipish, ñucanchijta Pai cushichishca shinallataj cushichichunmi, ñucanchijtaca chashna cushichin. 5Jatun llaquicunata Cristo apashca shinallatajmi, ñucanchijpish jatun llaquicunata apacunchij. Chashnallataj Cristollamantatajmi yallitaj cushicunchij. 6Cancuna cushicuchun, quishpirichun nishpallami ima llaqui shamujpipish, chai llaquitaca apacunchijlla. Shinallataj Taita Dios ñucanchijta cushichishpapish, cancuna cushicuchun, quishpirichunllatajmi cushichin. Chashna rurajpimi, cancunapish ñucanchij shinallataj, ima llaquitapish apai tucunguichij. 7Cancunapish ñucanchij shinallataj llaquicunata apashcamantaca, ñucanchijta shinallataj cushichingami. Chaitaca, allimi yachanchij.

8Huauqui, panicuna, cancunamanca Asia llajtapi jatun llaquicuna ñucanchijta japishcatami parlashun ninchij. Chai llaquica, mana apai tucuipaj yallitaj sinchi cajpimi, ‘Ña mana ashtahuan causashunchu’ yuyarcanchij. 9Chaimantami ñucanchijca, ‘Ñami huañunchij’ yuyarcanchij. Ñucanchijllataj imatapish rurai tucushcata ama yuyachun, ashtahuanpish huañushcacunata causachij Taita Diospi shunguta churachunmi, chashnaca tucurca. 10Diosmi ñucanchijtaca, huañuna jatun llaquimanta quishpichirca, cunanpish quishpichicunmi. ‘Cutinpish quishpichingami’ nishpa, Pai huaquichina yuyaillami purinchij. 11Cancunaca, ñucanchijmanta Diosta mañapaichijlla. Achcacuna ñucanchijmanta mañajpimi, imatapish allicunata Taita Dios ñucanchijman cujpica, achcacunallataj Paitaca pagui ningacuna.

Pabloca Corintoman rinatami shujtaj punllapaj saquishca

12Cai pachapica, ñucanchijca maipipish Taita Diospajlla alli causashcata, ashtahuanca cancunapaj ñaupajpi chashna causashcata ñucanchij shungu yuyachijpimi, jatunta cushicunchij. Mana ñucanchijllataj yachaj cashcamantachu, ashtahuanpish mana cʼuyaipajta Taita Dios cʼuyashcallamantamari, chashna alli causacunchij. 13Cancunaman ñucanchij quillcashpaca, cancuna ricushpa entendinallatami nircanchij. Chaicunataca, tucuita alli yachashpa catishpami, alli canguichijman. 14Apunchij Jesús shamui punllapica, ñucanchijmantami cushicunguichij. Ñucanchijpish cancunamantami cushicushun. Ñucanchij chashna nishcataca, ñami ashata entendishcanguichij.

15Chaimantami ñucaca, cancunataraj ricugrisha nicurcani. Cai cutihuanca, ishqui cutinmi cancunapaj allipaj ricuj shamusha nicurcani. 16Macedoniamanca, cancunapajtami risha. Chaimanta tigramushpapish, cancunapajtami tigrasha. Ñucataca cancunami, Judeaman cachana canguichij. 17Ñuca caita rurana tucushpaca, ¿nij tucushcallatachu yuyanguichij? ¿Mana cashpaca, ñuca quiquin yuyaillamanta rurana tucushpachu, ña «ari» nicun, ña «mana» nicun puricujta yuyanguichij?

18Taita Diosca, Pai nishcata pajtachij caj shinallataj, ñucanchijpish cancunaman nishcataca, «ari» nicun, «mana» nicun nishpa, mana purinchijchu. 19Diospaj Churi Jesucristomantami, ñucapish, Silvanopish, Timoteopish, cancunamanca huillarcanchij. Cristoca «ari» nicuj, «mana» nicuj, mana canchu. Paipica, «arillami» tiyan. 20Taita Diosca, Pai imallata rurasha nishcataca, Jesucristomantami «ari» nishca. Chaimantami paimanta, «Chashna cachun» nishpa, Diosta sumajyachinchij. 21Taita Diosmi ñucanchijtapish, cancunatapish Jesucristota alli catichun yachachicun. Paillatajmi ñucanchijmanca, paipaj Espirituta curca. 22Paillatajmi ñucanchijtaca, Paipajlla cachun, Paipaj Espirituta ñucanchij shungupi churarca.

23Cancunata mana llaquichisha nishpallami, Corintomanca manaraj shamurcani. ¡Chaitaca, ñuca shunguta rijsij Taita Diosllataj yachanmi! Paipaj ñaupajpimi, imata cashpapish nini. 24Cancunaca, ña sinchi crijcunami canguichij. Chaimanta, ‘Cashna chashnami catina canguichij’ nishpaca, mana mandanchijchu, ashtahuan cushicuchun nishpallami, chashna yuyachinchij.