Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哥林多前书 1

问候

1我是按上帝旨意蒙召做基督耶稣使徒的保罗,同所提尼弟兄, 写信给在哥林多的上帝的教会,就是在基督耶稣里得以圣洁、蒙召做圣徒的,以及各地求告我们主耶稣基督之名的人。基督是他们的主,也是我们的主。

愿我们的父上帝和主耶稣基督赐给你们恩典和平安!

保罗的感恩

我常常为你们感谢我的上帝,因为祂在基督耶稣里赐给了你们恩典, 使你们在基督里凡事富足,有全备的口才和知识。 这样,我为基督所做的见证就在你们身上得到了证实。 因此,你们在殷切等候我们主耶稣基督再来的期间,并不缺少任何属灵的恩赐。 我们的主耶稣基督必扶持你们到底,使你们在祂再来的日子无可指责。 上帝是信实的,祂呼召你们是要你们与祂的儿子——我们的主耶稣基督相交。

信徒要同心合意

10 亲爱的弟兄姊妹,我奉主耶稣基督的名劝你们,要同心合意,不可结党纷争,要团结一致, 11 因为革来家的人把各位弟兄姊妹的事情告诉了我,说你们中间有纷争。 12 我的意思是你们有人说:“我是跟随保罗的”,有人说:“我是跟随亚波罗的”,有人说:“我是跟随彼得的”,有人说:“我是跟随基督的”。 13 难道基督是分成几派的吗?替你们钉十字架的是保罗吗?你们是奉保罗的名受洗的吗?

14 感谢上帝,除了基利司布和该犹以外,我没有为你们任何人施洗, 15 所以没有人能说是奉我的名受洗的。 16 不错,我也曾为司提法纳的家人施洗,除此以外,我不记得还为谁施洗了。 17 基督不是差遣我去为人施洗,而是去传扬福音,而且不用高言大智,免得基督十字架的能力被抹杀。

上帝的智慧

18 因为十字架之道在将要灭亡的人看来是愚昧的,但对我们这些得救的人来说却是上帝的大能, 19 正如圣经上说:“我要摧毁智者的智慧,废弃明哲的聪明。”

20 这个世代所谓的智者、学者、雄辩家在哪里?上帝岂不是把这世上的智慧都变成愚昧了吗? 21 上帝运用自己的智慧不让世人凭自己的智慧去认识祂,祂乐意采用世人看为愚昧的道理去拯救那些相信的人,这就是上帝的智慧。

22 犹太人要看神迹,希腊人寻求智慧, 23 但我们传讲被钉十字架的基督。这对犹太人来说是绊脚石,对外族人来说是愚昧的。 24 但对于蒙召的人,无论是犹太人还是希腊人,基督是上帝的能力、上帝的智慧。 25 因为上帝的“愚昧”也胜过世人的智慧,上帝的“软弱”也胜过世人的刚强。

26 弟兄姊妹,想想你们蒙召时的情形。按人的标准来衡量,你们当中称得上有智慧的不多,有能力的不多,出身名门望族的也不多。 27 但上帝拣选了世人看为愚昧的,要使智者羞愧;上帝拣选了世上软弱的,要使强者蒙羞; 28 上帝拣选了世上卑贱的、被藐视的和无足轻重的,要使世人看为举足轻重的变得无足轻重。 29 这样,谁都不能在上帝面前自夸了。

30 上帝使你们活在基督耶稣里,祂使基督耶稣成为我们的智慧、公义、圣洁和救赎。 31 所以,正如圣经上说:“要夸耀,就当夸耀主的作为。”

Nkwa Asem

Korintofo I 1

Nkyia

1Saa krataa yi fi me, Paulo, a ɛnam Onyankopɔn pɛ so nti, wɔafrɛ me sɛ menyɛ Kristo Yesu somafo no ne onua Sostene nkyɛn.

Yɛde rekɔma Onyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto no ne wɔn a wɔafrɛ wɔn sɛ wɔmmɛyɛ Onyankopɔn akyidifo kronkron no ne wɔn a wɔwɔ baabiara a wɔbɔ yɛn Awurade Yesu din sɛ ɔyɛ wɔn ne yɛn Awurade no.

Ɔdom ne asomdwoe a efi yɛn Agya Onyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu Kristo nka mo.

Aseda

Esiane adom a Onyankopɔn nam Kristo Yesu so dom mo no nti, daa meda Onyankopɔn ase ma mo. Ɛnam no so ama moayɛ ma biribiara mu, ɔkasa ne adwene mu. Kristo ho asɛm atim wɔ mo mu, ɛno nti, esiane sɛ moretwɛn ama wɔada yɛn Awurade Yesu Kristo adi no nti, nhyira biara, munya bi. Ɔbɛhyɛ mo den akosi awiei sɛnea ɛbɛyɛ a da a Awurade bɛba no, wɔrennya mo ho mfomso biara. Onyankopɔn a wafrɛ mo ne ne Ba Yesu Kristo ayɔnkofa mu no yɛ ɔnokwafo.

Asafo no mpaepaemu

10 Anuanom, menam yɛn Awurade Yesu Kristo tumi so mitu mo fo sɛ, asɛm biara a mobɛka no, monyɛ adwene na mo mu ampaepae. Munso adwene ne botae baako mu na ama moayɛ baako. 11 Anuanom, nnipa bi a wofi Kloe fi apae mu aka akyerɛ me se, akasakasa wɔ mo asafo yi mu. 12 Asɛm a mepɛ sɛ meka ne sɛ, wɔn mu biara ka asɛm a ɔpɛ. Oyi ka se, “Mewɔ Paulo afa” a, ɔfoforo se, “Mewɔ Apolo afa.” Obi sɔre na ose, “Mewɔ Petro afa” a, ɔbaako nso se, “Mewɔ Kristo afa.” 13 Wɔakyekyɛ Kristo mu akuwakuw! Paulo na owui wɔ asɛnnua no so maa mo anaa? Wɔbɔɔ mo asu sɛ Paulo asuafo anaa?

14 Meda Onyankopɔn ase sɛ mammɔ mo mu biara asu ka Krispo ne Gaio ho. 15 Obiara rentumi nka se wɔbɔɔ mo asu sɛ m’asuafo. 16 Mekae sɛ mebɔɔ Stefana ne ne fifo asu. Na menkae sɛ mebɔɔ obi foforo asu bio. 17 Kristo ansoma me sɛ memmɛbɔ asu na mmom ɔsomaa me sɛ memmɛka Asɛmpa a emfi nnipa nyansa mu na obi antumi annyina so amma Kristo wu a owuu asɛnnua no so no mu tumi anyɛ ohunu.

Kristo a ɔyɛ Onyankopɔn tumi

18 Asɛnka a ɛkyerɛ Kristo asɛnnuambɔ no yɛ nsɛm a aba nni mu ma wɔn a wɔreyera. Nanso yɛn a wɔregye yɛn nkwa no de, ɛyɛ Onyankopɔn tumi. 19 Kyerɛwsɛm no ka se, “Mɛsɛe anyansafo nyansa, na mɛma nimdefo adenim ayɛ ɔkwa.”

20 Enti onyansafo wɔ he? Onimdefo nso wɔ he? Wiase yi mu akyinnegyefo wɔ he? Onyankopɔn akyerɛ sɛ wiase yi mu nyansa yɛ ohunu.

21 Enti Onyankopɔn nam ɔno ara ne nyansa so yɛɛ sɛ, nnipa a wɔpɛ sɛ wɔfa wɔn ara wɔn nyansa so hu no no, renhu no da. Na mmom Onyankopɔn yɛɛ n’adwene sɛ wɔn a wogye asɛm a “aba nni mu” a yɛka no di no, obegye wɔn nkwa. 22 Yudafo hwehwɛ sɛ wohu nsɛnkyerɛnne, ɛnna Helafo nso hwehwɛ nyansa. 23 Nanso yɛn de, yɛka Kristo wu a owui wɔ asɛnnua no so no ho asɛm. Saa asɛm no yɛ Yudafo abufuw ɛnna ɛyɛ asɛm a aba nni mu ma Amanamanmufo; 24 nanso Yudafo ne Amanamanmufo a Onyankopɔn afrɛ wɔn no saa asɛm yi yɛ Kristo a ɔyɛ Onyankopɔn tumi ne ne nyansa no. 25 Onyankopɔn asɛm a ɛyɛ sɛ aba nni mu no, aba wɔ mu sen nnipa nyansa, na saa ara nso na nea ɛyɛ mmerɛw wɔ Onyankopɔn fam no yɛ den sen nnipa ahoɔden.

26 Afei, anuanom, monkae bere a Onyankopɔn frɛɛ mo no tebea a na mowɔ mu. Na mo mu bi yɛ anyansafo a wɔwɔ tumi a nnipa fam no nso na wɔn dibea kɔ soro. 27 Nanso Onyankopɔn faa wiase yi mu nsɛm a aba nni mu no nam so guu anyansafo anim ase. Onyankopɔn faa nneɛma a ɛyɛ mmerɛw wɔ wiase, nam so de guu ahoɔden anim ase. 28 Ɔfaa nea wiase mmu na wɔmfa nyɛ hwee no de sɛee nea wiase susuw sɛ ɛho hia no. 29 Eyi kyerɛ sɛ obi ntumi nhoahoa ne ho Onyankopɔn anim.

30 Nanso Onyankopɔn aka mo abata Kristo Yesu ho na Onyankopɔn ama Kristo ayɛ yɛn nyansa; ɛnam no so ma yɛateɛ wɔ Onyankopɔn anim. Yɛyɛ Onyankopɔn ahotefo a wama yɛade yɛn ho. 31 Enti sɛnea Kyerɛwsɛm no ka no, “Obiara a ɔpɛ sɛ ɔhoahoa ne ho no, ɔnhoahoa ne ho wɔ nea Awurade ayɛ mu.”