Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 9:1-29

上帝与挪亚立约

1上帝赐福给挪亚和他的儿子们,对他们说:“你们要生养众多,遍布地面。 2你们要管理所有地上的走兽、空中的飞鸟、地上的爬虫和海里的鱼,它们都必惧怕你们。 3凡是活着的动物都可作你们的食物,就像菜蔬和谷物一样。 4只是你们不可吃带血的肉,因为血就是生命。 5凡是杀人害命的,无论人或兽,我必向他们追讨血债。凡杀人的,我必追讨他的血债。 6凡杀害人的,也必被人杀害,因为人是上帝照着自己的形象造的。 7你们要生养众多,使地上人口兴旺。”

8上帝又对挪亚和他的儿子们说: 9“我要跟你们和你们的后代, 10以及所有和你们在一起、从方舟出来的飞禽走兽和牲畜等各种动物立约。 11我与你们立约,不再叫洪水淹没一切生灵,也不再让洪水毁灭大地。” 12上帝说:“我与你们及各种生灵立世代永存的约,我要给这个约一个记号。 13我把彩虹放在云中,作为我跟大地立约的记号。 14我使云彩覆盖大地的时候,会有彩虹在云中出现。 15这样我会记得我与你们及一切生灵所立的约,水就不会再泛滥淹灭所有生灵。 16当我看见彩虹在云中出现的时候,就会记得我与地上一切生灵立的永约。” 17上帝对挪亚说:“彩虹是我与地上一切生灵立约的记号。”

挪亚和他的儿子

18挪亚一起出方舟的有他的儿子雅弗迦南的父亲。 19挪亚这三个儿子的后代遍布天下。

20挪亚做了农夫,他是第一个栽种葡萄园的人。 21一天,他喝葡萄酒喝醉了,赤裸着身体躺在帐篷里。 22迦南的父亲看见他父亲赤身露体,便去告诉外面的两个弟兄。 23于是,雅弗拿了一件衣服搭在肩上,倒退着走进帐篷,把衣服盖在父亲身上,他们背着脸不看父亲赤裸的身体。

24挪亚酒醒后,知道了小儿子做的事, 25就说:

迦南该受咒诅,

必做他弟兄的仆人的仆人。”

26又说:

的上帝耶和华当受称颂!

迦南要做的仆人。

27愿上帝扩张雅弗的疆界,

愿他住在的帐篷里,

迦南做他的仆人。”

28洪水以后,挪亚又活了三百五十年。 29挪亚一生共活了九百五十岁。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 9:1-29

Pangano la Mulungu ndi Nowa

1Ndipo Mulungu anadalitsa Nowa ndi ana ake aamuna nati kwa iwo, “Berekanani ndipo muchulukane ndi kudzaza dziko lapansi. 2Nyama zonse za dziko lapansi, ndi mbalame zonse za mlengalenga, ndi chamoyo chilichonse chokwawa, ndiponso nsomba zonse za ku nyanja; zidzakuopani ndipo ndazipereka kuti muzilamulire. 3Tsopano chamoyo chilichonse chidzakhala chakudya chanu. Monga momwe ndinakupatsirani ndiwo zamasamba, tsopano ndikupatsaninso nyama iliyonse.

4“Koma musamadye nyama imene ikanali ndi magazi oyenda. 5Aliyense wopha munthu adzaphedwa, nyama iliyonse yopha munthu idzaphedwa, munthu aliyense wopha munthu mnzake, adzaphedwa.

6“Aliyense wopha munthu,

adzaphedwanso ndi munthu;

pakuti Mulungu analenga munthu

mʼchifanizo chake.

7Inu muberekane ndi kuchulukana kuti mudzaze dziko lonse lapansi ndi kuligonjetsa.”

8Mulungu anawuza Nowa ndi ana ake kuti, 9“Tsopano Ine ndapangana ndi iwe ndi zidzukulu zako zamʼtsogolomo, 10pamodzi ndi zamoyo zonse, mbalame, ziweto ndi nyama zonse za kuthengo, ndi zonse zimene zinatuluka mʼchombo pamodzi ndi iwe. 11Pangano langa ndi ili: Ine ndilonjeza kuti sindidzawononganso zamoyo ndi madzi a chigumula. Chigumula sichidzawononganso dziko lapansi.”

12Ndipo Mulungu anati, “Ine ndikupereka chizindikiro ichi cha pangano langa la pakati pa Ine ndi iwe, ana ako, zamoyo zonse, pamodzi ndi mibado ya mʼtsogolo. 13Ndayika utawaleza wanga mʼmitambo, ndipo chidzakhala chizindikiro cha pangano langa ndi dziko lapansi. 14Nthawi zonse pakakhala mitambo mu mlengalenga ndipo utawaleza uwoneka, 15ndizikumbukira pangano langa pakati pa Ine ndi inu ndi zolengedwa zonse. Madzi sadzakhalanso chigumula chowononga dziko lapansi. 16Utawaleza ukamadzaoneka mʼmitambo, ndidzawuona ndi kukumbukira pangano losatha pakati pa Mulungu ndi zamoyo zonse pa dziko lapansi.”

17Choncho Mulungu anati kwa Nowa, “Ichi ndiye chizindikiro cha pangano limene ndalichita pakati pa Ine ndi zamoyo zonse pa dziko lapansi.”

Ana Aamuna a Nowa

18Ana aamuna a Nowa amene anatuluka mʼchombo muja anali Semu, Hamu ndi Yafeti. Hamu anali abambo ake a Kanaani. 19Ana aamuna a Nowa amenewa ndiwo anali makolo a anthu onse pa dziko lapansi.

20Nowa anali munthu woyamba kulima munda wamphesa. 21Tsiku lina pamene Nowa anamwako vinyo wa zipatso za mʼmundawo analedzera ndipo anavula zovala zake zonse ndi kugona mu tenti yake ali maliseche. 22Hamu, abambo ake a Kanaani ataona kuti abambo ake ali maliseche anakawuza abale ake awiri aja omwe anali panja. 23Koma Semu ndi Yafeti anatenga chofunda nachiyika pa mapewa awo; ndipo anayenda chamʼmbuyo naphimba umaliseche wa abambo awo. Anafulatira kuti asaone umaliseche wa abambo awo.

24Nowa atadzuka, kuledzera kutatha, ndikudziwa zimene mwana wake wamngʼono wamwamuna uja anamuchitira, 25anati,

“Atembereredwe Kanaani!

Adzakhala kapolo

wa pansi kwenikweni kwa abale ake.”

26Anatinso,

“Atamandike Yehova, Mulungu wa Semu!

Kanaani akhale kapolo wa Semu.

27Mulungu akulitse dziko la Yafeti;

Yafeti alandire madalitso pamodzi ndi Semu,

ndipo Kanaani akhale kapolo wawo.”

28Chitatha chigumula, Nowa anakhala ndi moyo zaka 350. 29Anamwalira ali ndi zaka 950.