Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 6:1-22

人类的邪恶

1人类在地上逐渐增多,生了女儿。 2上帝的儿子们6:2 上帝的儿子”可能指塞特的后代,天使或有权势的人。看见人的女儿漂亮,就随意选来做妻子。 3耶和华说:“人既然是血肉之躯,我的灵不会永远住在人的里面,然而人还可以活一百二十年。” 4从那时起,地上出现了一些巨人,他们是上古有名的勇士,是上帝的儿子和人的女儿所生的后代。

5耶和华看见人罪恶深重,心中终日思想恶事, 6就后悔在地上造了人,心里伤痛, 7说:“我要把所造的人从地上除掉,连同一切飞禽走兽和爬虫都除掉,我后悔造了他们。” 8只有挪亚在耶和华面前蒙恩。

上帝命挪亚造方舟

9以下是有关挪亚的记载。

挪亚是个义人,在当时的世代是个纯全无过的人,他与上帝同行。 10挪亚生了三个儿子:雅弗

11当时的世界在上帝眼中非常败坏,充满了暴行。 12上帝看见世界败坏了,因为世人行为败坏。 13祂对挪亚说:“世人恶贯满盈,他们的结局到了。我要把他们跟大地一起毁灭。 14你要为自己用歌斐木建造一艘方舟,里面要有舱房,内外都要涂上柏油。 15你建造的方舟要长一百三十三米,宽二十二米,高十三米。 16舟顶要有五十厘米高的透光口,门开在方舟的侧面,整艘方舟要分为上、中、下三层。 17看啊,我要使洪水在地上泛滥,毁灭天下。地上一切有气息的生灵都要灭亡。 18但我要跟你立约,你与妻子、儿子和儿媳都可以进方舟。 19每种动物你要带两只进方舟,雌雄各一只,好保存它们的生命。 20各种飞禽走兽和爬虫要按种类每样一对到你那里,好保住生命。 21你要为自己和这些动物预备各种食物,贮存起来。”

22挪亚就照着上帝的吩咐把事情都办好了。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 6:1-22

Kuyipa kwa Mtundu wa Anthu

1Anthu atayamba kuchuluka pa dziko lapansi ndi kubereka ana aakazi, 2ana aamuna a Mulungu anaona kuti ana aakazi a anthuwo anali okongola. Ndipo anakwatira aliyense amene anamusankha. 3Tsono Yehova anati, “Sindilola kuti chipwirikiti chikuchitikachi chipitirire mpaka muyaya, pakuti iye ndi munthu; masiku a moyo wake adzakhala zaka 120.”

4Masiku amenewo komanso pambuyo pake, pa dziko lapansi panali Anefili, anthu amphamvu ndiponso otchuka. Anthuwa ndi amene ankabadwa ana a Mulungu aja atakwatira ana aakazi a anthu.

5Pamene Yehova anaona kuti kuyipa kwa munthu pa dziko lapansi kunali kwakukulu ndi kuti nthawi zonse amalingalira ndi kukhumbira kuchita zoyipa zokhazokha, 6Yehova anamva chisoni kuti analenga munthu ndi kumuyika pa dziko lapansi, ndipo anawawidwa mtima. 7Choncho Yehova anati, “Ndidzafafaniza munthu, nyama, zonse zokwawa, ndi mbalame za mu mlengalenga pa dziko lapansi, pakuti ndikumva chisoni kuti ndinazilenga zimenezi.” 8Koma Yehova anamukomera mtima Nowa.

Nowa ndi Chigumula

9Mbiri ya Nowa inali yotere:

Nowa anali munthu wolungama ndi wopanda tchimo pakati pa anthu a mʼbado wake. Ndipo anayenda ndi Mulungu. 10Nowa anabereka ana aamuna atatu: Semu, Hamu ndi Yafeti.

11Chiwawa chinadzaza pa dziko lapansi kotero kuti dziko linakhala lowonongeka pamaso pa Mulungu. 12Mulungu atayangʼana, anaona kuti dziko layipadi chifukwa cha makhalidwe oyipa a anthu onse pa dziko lapansi. 13Ndipo Mulungu anati kwa Nowa, “Ndatsimikiza mtima kuti ndiwononge anthu onse, pakuti dziko lapansi ladzaza ndi ntchito zawo zoyipa. Ndithudi ndiwawononga pamodzi ndi zonse za pa dziko. 14Tsono udzipangire chombo cha matabwa a mtengo wanjale; mʼkati mwake upange zipinda ndipo upake phula mʼkati ndi kunja. 15Uchipange motere: Chombo chikhale mamita 140 mulitali, mamita 23 mulifupi ndi mamita 13 mu msinkhu wake. 16Uchipangire denga ndi kuchimaliza ndi zenera la masentimita makumi asanu. Uyike khomo mʼmbali mwa chombocho ndi kupanga zipinda zosanjikana; chapansi, chapakati ndi chapamwamba. 17Ndidzagwetsa mvula ya chigumula pa dziko lapansi kuti ndiwononge zamoyo zonse za pansi pa thambo ndipo chilichonse cha pa dziko lapansi chidzafa. 18Koma ndidzachita pangano langa ndi iwe. Iwe, ana ako aamuna, mkazi wako ndi akazi a ana ako nonse mudzalowa mʼchombocho. 19Iwe udzalowa mʼchombocho ndi zolengedwa zamoyo zonse ziwiriziwiri, chachimuna ndi chachikazi, kuti zisungike ndi moyo pamodzi ndi iwe. 20Udzatenga ziwiriziwiri za mitundu yonse ya mbalame, mitundu yonse ya nyama, ndi mitundu yonse ya zokwawa kuti zikhale ndi moyo. 21Udzatengenso chakudya cha mtundu uliwonse ndi kuchisunga kuti inu ndi nyamazo muzidzadya.”

22Nowa anachita zonse monga Mulungu anamulamulira.