Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 40:1-23

约瑟解梦

1后来,埃及王的侍酒总管和膳食总管得罪了王, 2王非常愤怒, 3把他们囚禁在护卫长波提乏府内的监牢里,也就是约瑟被囚的地方。 4护卫长派约瑟去伺候他们。他们在监里待了一段日子。

5一天晚上,他们俩都做了梦,他们的梦各有不同的意思。 6第二天早上,约瑟过来见他们神情沮丧, 7就问:“你们今天为什么满面愁容?” 8他们回答说:“我们都做了梦,可是没有人给我们解梦。”约瑟说:“解梦的能力不是来自上帝吗?请你们把梦告诉我。”

9侍酒总管便把自己的梦告诉约瑟,说:“我梦见一棵葡萄树, 10树上有三根枝子,枝子发芽开花,结满了成熟的葡萄。 11我手上拿着法老的酒杯,摘下葡萄,把汁挤在酒杯中,然后递给法老。” 12约瑟说:“这梦的意思是,三根枝子代表三天, 13三天之内,法老必定释放你,恢复你侍酒总管的职位。你仍要和从前一样伺候法老饮酒。 14当你再被重用的时候,请你记得恩待我,在法老面前提及我,救我出狱。 15我是从希伯来人那里被拐来的,无辜被囚在监。”

16膳食总管见梦解得好,就对约瑟说:“我也做了个梦,我梦见自己头上顶着三筐白饼, 17最上面的一筐里放着为法老烤制的各种食物,有鸟来吃筐内的食物。” 18约瑟说:“这梦的意思是,三筐就是三天, 19三天之内,法老必砍下你的头,把你挂在木头上,鸟要来吃你的肉。”

20第三天是法老的生日,他宴请文武百官,把侍酒总管和膳食总管从监牢里提出来, 21恢复了侍酒总管的职位,让他仍旧伺候自己饮酒, 22却处死了膳食总管,正应验了约瑟的话。 23然而,法老的侍酒总管把约瑟忘了。

Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 40:1-23

Yosef Kyerɛ Dae Ase

1Mmere bi akyi no, ɛbaa sɛ Misraimhene Farao nsahyɛfo panyin ne ne brodotofo panyin fom no. 2Farao bo fuw ne nsahyɛfo panyin no ne ne brodotofo panyin no yiye. 3Enti ɔde wɔn koguu afiase wɔ ɔwɛmfo panyin Potifar no fi, beae koro no ara a wɔde Yosef kɔtoo no. 4Ɔwɛmfo panyin Potifar de wɔn hyɛɛ Yosef nsa sɛ, ɔnhwɛ na ɔnyɛ nea ehia wɔn nyinaa mma wɔn.

Wɔdaa afiase hɔ kyɛɛ kakraa no, 5nnipa baanu no nyinaa a na wɔyɛ ɔhene Farao brodotofo panyin ne nsahyɛfo panyin a na wogu afiase hɔ no sosoo adae anadwo koro no ara. Na saa adae abien no mu biara wɔ ne nkyerɛase.

6Ade kyee a Yosef baa nneduafo baanu no nkyɛn no, ohuu sɛ wɔn nyinaa ayeyɛ bosobosoo. 7Obisaa Farao fi mpanyimfo nneduafo a na wɔne no gu afiase hɔ no se, “Adɛn nti na nnɛ de, mo werɛ ahow mo ho sɛɛ?”

8Nneduafo no buaa Yosef se, “Anadwo yi, yɛn baanu nyinaa sosoo adae, nanso yennya obiara wɔ ha nkyerɛ yɛn ase.”

Yosef nso ka kyerɛɛ wɔn se, “Ɛwɔ mu sɛ Onyankopɔn na ɔkyerɛ dae ase de, nanso monka mo dae a mososoe no nkyerɛ me.”

9Enti Farao nsahyɛfo panyin no dii kan kaa ne dae a ɔsoo no kyerɛɛ Yosef se, “Me dae mu no, mihuu bobe dua. 10Na saa bobe dua no wɔ mman abiɛsa. Eguu nhwiren, hyehyɛ nyin yɛɛ kasiaw beree. 11Na mikura ɔhene Farao nsa kuruwa. Metetew bobe aba no, kyikyi guu ɔhene Farao nsa kuruwa no mu, de maa no sɛ ɔnnom.”

12Yosef ka kyerɛɛ nsahyɛfo panyin deduani no se, “Wo dae no ase ni: mman abiɛsa a wuhui no kyerɛ nnansa. 13Nnansa ntam no, Farao beyi wo, ama woakodi wo dibea sɛ ɔhene nsahyɛfo panyin. Na wode Farao kuruwa bɛhyɛ ne nsa sɛnea na woyɛ no kan no. 14Na sɛ esi wo yiye a, kae me na yɛ me adɔe; ka me ho asɛm kyerɛ ɔhene Farao, na ɔmma wommeyi me mfi afiase ha. 15Efisɛ manyɛ bɔne biara na wɔkyeree me fii me manfo Hebrifo asase so de me baa ha. Na ɛha nso mpo a meda yi, manyɛ mfomso biara a ɛsɛ sɛ wogyina so de me to afiase.”

16Bere a brodotofo panyin deduani no huu sɛ Yosef akyerɛ nsahyɛfo panyin no dae no ase, ama atɔ asom no, ɔka kyerɛɛ Yosef se, “Me nso, mesoo dae bi. Me dae no mu no, na meso nkɛntɛn abiɛsa a brodo gugu mu. 17Kɛntɛn a esi soro pɛɛ no, na nnuan ahorow a wɔato a mede rekɔma Farao gu mu a na nnomaa sisi aduan no so wɔ mʼatifi redi.”

18Yosef ka kyerɛɛ no se, “Wo dae a wosoo no nkyerɛase ni, Nkɛntɛn abiɛsa no gyina hɔ ma nnansa. 19Nnansa ntam no, Farao bɛma wɔabeyi wo afi afiase ha, atwa wo ti, de wo sin no akɔsɛn dua so, ama nnomaa asosɔw wo nam.”

20Ne nnansa so no, na Farao redi nʼawoda. Enti ɔtoo pon kɛse bi maa ne mpanyimfo ne ne fifo nyinaa. Ɔsoma ma wokoyii ne brodotofo panyin ne ne nsahyɛfo panyin nneduafo no fii afiase hɔ baa nʼanim. 21Ɔhene Farao san de ne nsahyɛfo panyin no sii ne sibea ma ɔhyɛɛ ɔhene Farao nsa. 22Nanso ne brodotofo panyin no de, Farao ma wɔkɔsɛn no sɛnea Yosef kyerɛɛ ne dae no ase kyerɛɛ no no pɛpɛɛpɛ.

23Nsahyɛfo panyin no nso werɛ fii Yosef a wankae no koraa.