Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 36

以扫的后代

1以下是以扫的后代,即以东的后代。

以扫娶了迦南女子为妻,她们是赫人以伦的女儿亚大和希未人祭便的孙女、亚拿的女儿阿何利巴玛。 他还娶了以实玛利的女儿、尼拜约的妹妹巴实抹。 亚大给以扫生了以利法,巴实抹生了流珥, 阿何利巴玛生了耶乌施、雅兰和可拉。他们都是以扫的儿子,是在迦南出生的。

以扫带着他在迦南所得的妻子、儿女和家中所有的人员,以及所有的牲畜和财产离开雅各,迁往别处。 以扫和雅各两家的财产和牲畜太多,那地方不够他们住, 于是以扫,即以东,搬到了西珥山居住。

以扫是西珥山区以东人的祖先,以下是他的子孙。

10 以扫的妻子亚大生了以利法,巴实抹生了流珥。 11 以利法的儿子是提幔、阿抹、洗玻、迦坦、基纳斯, 12 以利法的妾亭纳为他生了亚玛力,他们都是以扫妻子亚大的子孙。 13 流珥的儿子是拿哈、谢拉、沙玛和米撒,他们都是以扫妻子巴实抹的子孙。 14 以扫的妻子阿何利巴玛是祭便的孙女、亚拿的女儿,她给以扫生了耶乌施、雅兰和可拉。

15 以下是以扫子孙中的族长。

以扫的长子以利法的子孙中有提幔族长、阿抹族长、洗玻族长、基纳斯族长、 16 可拉族长、迦坦族长、亚玛力族长,他们都是以利法在以东的后代,即亚大的子孙。 17 以扫的儿子流珥的子孙中有拿哈族长、谢拉族长、沙玛族长、米撒族长,他们都是流珥在以东的后代,即以扫的妻子巴实抹的子孙。 18 以扫的妻子阿何利巴玛的子孙中有耶乌施族长、雅兰族长和可拉族长。这些都是以扫的妻子、亚拿的女儿阿何利巴玛子孙中的族长。

19 这些族长都是以扫的子孙,以扫又名以东。

20 以下是住在以东境内何利人西珥的子孙:罗坍、朔巴、祭便、亚拿、 21 底顺、以察、底珊。他们都是以东境内何利人西珥的子孙中的族长。

22 罗坍的儿子是何利和希幔,罗坍的妹妹是亭纳。 23 朔巴的儿子是亚勒文、玛拿辖、以巴录、示玻和阿南。 24 祭便的儿子是亚雅和亚拿,在旷野为父亲放驴时发现温泉的就是亚拿。 25 亚拿的儿子名叫底顺、女儿名叫阿何利巴玛。 26 底顺的儿子是欣但、伊是班、益兰和基兰。 27 以察的儿子是辟罕、撒番和亚干。 28 底珊的儿子是乌斯和亚兰。

29 以下是何利人的族长:罗坍族长、朔巴族长、祭便族长、亚拿族长、 30 底顺族长、以察族长、底珊族长。他们是西珥地区何利人各宗族的族长。

31 以色列人还没有君王统治之前,在以东做王的人如下: 32 比珥的儿子比拉在以东做王,定都亭哈巴。 33 比拉死后,波斯拉人谢拉的儿子约巴继位。 34 约巴死后,提幔地区的户珊继位。 35 户珊死后,比达之子哈达继位,定都亚未得,他曾在摩押地区击败米甸人。 36 哈达死后,玛士利加人桑拉继位。 37 桑拉死后,大河边的利河伯人扫罗继位。 38 扫罗死后,亚革波的儿子巴勒·哈南继位。 39 巴勒·哈南死后,哈达继位,定都巴乌,他的妻子名叫米希她别,是米·萨合的孙女、玛特列的女儿。

40 以下是按宗族在各地区做族长的以扫的后代:亭纳、亚勒瓦、耶帖、 41 阿何利巴玛、以拉、比嫩、 42 基纳斯、提幔、米比萨、 43 玛基叠、以兰。这些人在所住的以东各地做族长。以扫是以东人的始祖。

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 36

Ang mga Kaliwat ni Esau

1Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Esau (nga ginatawag man nga Edom).

Nagpangasawa si Esau sang mga babayi nga taga-Canaan. Sila amo si Ada nga anak ni Elon nga Hithanon kag si Oholibama nga anak ni Ana kag apo ni Zibeon nga Hivhanon. Ginpangasawa man niya si Basemat nga utod ni Nebayot nga anak ni Ishmael. Ang anak ni Esau kay Ada amo si Elifaz. Ang iya anak kay Basemat amo si Reuel. Kag ang iya mga anak kay Oholibama amo sila ni Jeush, Jalam, kag Kora. Sila ang mga anak ni Esau nga natawo sa Canaan.

Gindala ni Esau ang iya mga asawa, mga anak, kag ang tanan nga sakop sang iya pamilya, pati ang iya mga pagkabutang kag kasapatan nga natipon niya sa Canaan, kag nagsaylo siya sa isa ka lugar palayo kay Jacob nga iya utod. Kay indi na sila puwede mag-upod sa isa ka lugar tungod sa kadamuon sang ila pagkabutang; kag ang lugar nga ila ginaestaran indi na makasustiner sa ila tungod sa kadamuon sang ila kasapatan. Gani didto nag-estar si Esau (nga ginatawag man nga Edom) sa kabukiran sang Seir.

Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Esau nga amay sang mga Edomnon nga nagaestar sa kabukiran sang Seir.

10 Ang anak ni Esau kay Basemat amo si Reuel, kag ang anak niya kay Ada amo si Elifaz.

11 Ang mga anak ni Elifaz amo sila ni Teman, Omar, Zefo, Gatam kag Kenaz. 12 May anak man si Elifaz nga si Amalek sa isa pa niya ka asawa nga si Timna. Sila ang mga apo ni Esau kay Ada.

13 Ang mga anak ni Reuel amo sila ni Nahat, Zera, Shama, kag Miza. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat.

14 Ang mga anak ni Esau kay Oholibama amo sila ni Jeush, Jalam, kag Kora. (Si Oholibama anak ni Ana kag apo ni Zibeon.)

15 Amo ini sila ang nangin pangulo sa mga kaliwat ni Esau: Si Teman, Omar, Zefo, Kenaz, 16 Kora,[a] Gatam, kag Amalek. Ini sila nga mga pangulo sang lugar sang Edom mga anak ni Elifaz kag mga apo ni Ada.

17 Nangin pangulo man sa Edom ang mga anak ni Reuel nga sila ni Nahat, Zera, Shama, kag Miza. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat.

18 Nangin pangulo man ang mga anak ni Esau kay Oholibama nga anak ni Ana. Sila amo si Jeush, Jalam, kag Kora.

19 Sila tanan ang mga kaliwat ni Esau nga mga pangulo sang Edom.

Ang mga Kaliwat ni Seir

20 Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Seir nga Horhanon nga nagaestar sa Edom: Si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, 21 Dishon, Ezer, kag Dishan. Nangin pangulo man sila sang mga Horhanon nga nagaestar sa Edom.

22 Ang mga anak ni Lotan amo si Hori kag si Hemam.[b] Si Lotan may utod nga babayi nga si Timna nga isa pa ka asawa ni Elifaz.

23 Ang mga anak ni Shobal amo sila ni Alvan, Manahat, Ebal, Shefo, kag Onam.

24 Ang mga anak ni Zibeon amo si Aya kag si Ana. Si Ana amo ang nakasapo sang tuburan didto sa kamingawan sang nagabantay siya sang mga asno sang iya amay. 25 Ang mga anak ni Ana amo si Dishon kag si Oholibama.

26 Ang mga anak ni Dishon amo sila ni Hemdan, Eshban, Itran, kag Keran.

27 Ang mga anak ni Ezer amo sila ni Bilhan, Zaavan, kag Akan.

28 Ang mga anak ni Dishan amo si Uz kag si Aran.

29-30 Amo ini sila ang mga pangulo sang mga Horhanon nga may mga ginadumalahan nga mga lugar sa Seir: Si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, kag Dishan.

Ang mga Hari sang Edom

31 Amo ini sila ang mga hari sang Edom sang panahon nga wala pa sang mga hari ang mga Israelinhon: 32 Si Bela nga taga-Dinhaba nga anak ni Beor nangin hari sa Edom. 33 Pagkapatay niya, ginbuslan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra. 34 Pagkapatay ni Jobab, ginbuslan siya ni Husham nga taga-Teman. 35 Pagkapatay ni Husham, ginbuslan siya ni Hadad nga taga-Avit nga anak ni Bedad. Si Hadad ang nakapierdi sa mga Midianhon didto sa Moab. 36 Pagkapatay ni Hadad, ginbuslan siya ni Samla nga taga-Masreka. 37 Pagkapatay ni Samla, ginbuslan siya ni Shaul nga taga-Rehobot nga malapit sa Suba sang Eufrates. 38 Pagkapatay ni Shaul, ginbuslan siya ni Baal Hanan nga anak ni Acbor. 39 Pagkapatay ni Baal Hanan, ginbuslan siya ni Hadar nga taga-Pau. Ang iya asawa si Mehetabel nga anak ni Matred kag apo ni Mezahab.

40-43 Si Esau (nga gintawag man nga Edom) amo ang ginhalinan sang mga Edomnon. Kag amo ini sila ang nangin pangulo sa mga kaliwat ni Esau nga ang ila mga tribo kag lugar ginpangalanan sa ila: Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Elah, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel, kag Iram.

Notas al pie

  1. 36:16 Kora: Indi ini makita sa Samaritan Pentateuch. Tan-awa man sa Gen. 36:11 kag 1 Cro. 1:36.
  2. 36:22 Hemam: ukon, Homam.