Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 35:1-29

雅各迁往伯特利

1上帝对雅各说:“你到伯特利去住,你要在那里为上帝筑一座坛,祂在你逃避你哥哥以扫时曾向你显现。” 2于是,雅各吩咐家人和所有的随从:“你们要除掉你们当中的外族神像,沐浴更衣,洁净自己。 3我们要上伯特利去,在那里为上帝筑一座坛,祂在我遭遇患难时听了我的祷告,一路都与我同在。” 4他们把所有外族的神像和自己的耳环都交给雅各雅各把这些东西埋在示剑的橡树下。

5他们就出发了,上帝使恐惧笼罩周围的城邑,没有人敢追赶他们。 6雅各和所有的随从来到迦南路斯,也就是伯特利7他在那里建造了一座坛,称那地方为伊勒·伯特利35:7 伊勒·伯特利”意思是“伯特利的上帝”。,因为在他逃避哥哥的时候,上帝曾在那里向他显现。 8后来利百加的奶妈底波拉死了,葬在伯特利山谷下面的橡树下,那棵树叫亚伦·巴古35:8 亚伦·巴古”意思是“哭泣的橡树”。

9雅各巴旦·亚兰回来后,上帝又向他显现,赐福给他。 10上帝对他说:“你叫雅各,但从今以后不要再叫雅各了,你要改名叫以色列。”这样雅各改名为以色列11上帝又说:“我是全能的上帝,你要生养众多,一国,甚至多国必从你而出,许多君王必出自你的子孙。 12我要把赐给亚伯拉罕以撒的土地赐给你和你的后代。” 13上帝说完就离开雅各升上天去。 14雅各在上帝跟他说话的地方立了一根石柱,又在柱子上奠酒、浇油, 15称那地方为伯特利

拉结和以撒去世

16他们从伯特利继续前行,离以法他还有一段路时,拉结难产。 17在难产的痛苦中,接生婆对她说:“不要害怕,你又添了一个儿子!” 18拉结临死前给儿子取名叫便·俄尼35:18 便·俄尼”意思是“我在苦难中生的儿子”。雅各却叫他便雅悯35:18 便雅悯”意思是“右手之子”,“右手”希伯来文有幸运或力量的意思。19拉结死后就葬在通往以法他的路旁,以法他伯利恒20雅各在她的坟上立了石碑,至今还在。 21以色列继续前行,在以得塔附近搭起了帐篷。 22以色列在那里居住时,吕便和父亲的妾辟拉通奸,以色列也知道这件事。

雅各有十二个儿子。 23利亚生了雅各的长子吕便西缅利未犹大以萨迦西布伦24拉结生了约瑟便雅悯25拉结的婢女辟拉生了拿弗他利26利亚的婢女悉帕生了迦得亚设。他们都是雅各的儿子,是在巴旦·亚兰出生的。

27雅各来到他父亲以撒住的幔利,即基列·亚巴,也就是亚伯拉罕以撒寄居的地方。基列·亚巴就是希伯仑28以撒共活了一百八十岁, 29年纪老迈,寿终正寝。他的儿子以扫雅各把他安葬了。

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 35:1-29

Gipanalanginan sa Dios si Jacob sa Betel

1Unya, miingon ang Dios kang Jacob, “Pangandam, lakaw sa Betel ug puyo didto. Unya pagbuhat didto ug halaran alang kanako, ang Dios nga nagpakita kanimo sa dihang miikyas ka kaniadto gikan sa imong igsoon nga si Esau.”

2Busa miingon si Jacob sa iyang panimalay ug sa tanan niyang mga kauban, “Ipanglabay ninyo ang inyong mga dios. Panghinlo kamo sa inyong kaugalingon ug pag-ilis kamo sa inyong bisti. 3Motungas kita ngadto sa Betel, ug magbuhat ako didto ug halaran ngadto sa Dios nga mitabang kanako sa diha pa ako sa kalisod, ug nagauban kanako bisan asa ako paingon.” 4Busa gihatag nila kang Jacob ang ilang mga dios ug ang mga ariyos nga diha sa ilang mga dalunggan nga ilang anting-anting. Gilubong kining tanan ni Jacob ilalom sa kahoyng terebinto (tugas) duol sa Shekem. 5Sa paggikan nila ni Jacob, giabot ug kahadlok sa Dios ang mga tawo sa palibot nga mga lungsod, busa wala nila gukda sila si Jacob.

6Nakaabot si Jacob ug ang iyang mga kauban sa Luz (nga gitawag usab ug Betel) nga sakop sa Canaan. 7Nagbuhat siya didto ug halaran. Ginganlan niya kadto nga dapit ug El Betel35:7 El Betel: Ang buot ipasabot sa Hebreo, Dios sa Betel. kay nagpakita ang Dios kaniya didto sa dihang miikyas siya sa iyang igsoon nga si Esau.

8Unya, namatay si Debora nga tig-atiman ni Rebeka. Busa gilubong siya ilalom sa kahoyng terebinto (tugas) didto ubos sa Betel. Gitawag ni Jacob kadto nga kahoy ug Allon Bakut.35:8 Allon Bakut: Ang buot ipasabot sa Hebreo, terebinto nga gihilakan.

9Sa dihang mipauli si Jacob gikan sa Padan Aram, nagpakita pag-usab ang Dios kaniya ug gipanalanginan siya. 10Miingon ang Dios kaniya, “Jacob ang imong ngalan, apan gikan karon dili ka na tawgon ug Jacob kondili Israel na.” Busa nahimong Israel ang ngalan ni Jacob.

11Miingon pa gayod ang Dios kaniya, “Ako ang Makagagahom nga Dios. Manganak kag daghan. Maggikan kanimo ang usa ka nasod ug ang daghan pa nga mga nasod, ug mahimong hari ang uban mong mga kaliwat. 12Ang yuta nga gihatag ko kang Abraham ug kang Isaac ihatag ko usab kanimo ug sa imong mga kaliwat.” 13-14Unya mibiya ang Dios niadtong dapita diin nakigsulti siya kang Jacob. Nagpatindog si Jacob didto ug bato nga handomanan, ug gibuboan niya kinig bino ug lana aron idedikar sa Dios. 15Ginganlan niya kadto nga dapit ug Betel.35:15 Betel: Ang buot ipasabot sa Hebreo, puloy-anan sa Dios.

Ang Pagkamatay ni Raquel ug ni Isaac

16Unya, mibiya si Jacob ug ang iyang panimalay sa Betel. Layo-layo pa sila sa lungsod sa Efrata sa dihang nagbati na si Raquel. 17Naglisod siya sa iyang pagpanganak, ug sa dihang nakaanak na siya, miingon ang mananabang kaniya, “Ayaw kahadlok Raquel, lalaki na usab ang imong anak.” 18Natawo ang bata apan himalatyon na si Raquel, ug una siya mabugtoi sa gininhawa, ginganlan niya ang bata ug Ben Oni.35:18 Ben Oni: Ang buot ipasabot sa Hebreo, ang anak nga natawo sa kalisod. Apan ginganlan ni Jacob ang bata ug Benjamin.35:18 Benjamin: Ang buot ipasabot sa Hebreo, bulahan nga anak. 19Namatay si Raquel ug gilubong siya sa daplin sa dalan nga paingon sa Efrata (nga gitawag karon ug Betlehem). 20Gibutangan ni Jacob ug bato nga ilhanan ang lubnganan ni Raquel, ug anaa pa kini hangtod karon.

21Nagpadayon sila si Jacob35:21 Jacob: sa Hebreo, Israel. Mao usab sa bersikulo 22. sa ilang pagpanglakaw, ug nagpatindog sila sa ilang mga tolda unahan sa Migdal Eder. 22Samtang didto pa nagpuyo si Jacob, nakigdulog si Reuben kang Bilha nga usa sa mga asawa sa iyang amahan. Sa dihang nahibaloan kadto ni Jacob nasuko siya pag-ayo.35:22 nasuko siya pag-ayo: Wala kini sa Hebreo, apan anaa sa Septuagint.

Ang mga Anak nga Lalaki ni Jacob

(1 Cro. 2:1-2)

Adunay 12 ka mga anak nga lalaki si Jacob. 23Ang iyang mga anak kang Lea mao sila si Reuben, ang kamagulangan, unya si Simeon, si Levi, si Juda, si Isacar, ug si Zebulun. 24Ang iyang mga anak kang Raquel mao si Jose ug si Benjamin. 25Ang iyang mga anak kang Bilha nga sulugoon ni Raquel mao si Dan ug si Naftali. 26Ang iyang mga anak kang Zilpa nga sulugoon ni Lea mao si Gad ug si Asher. Silang tanan ang mga anak nga lalaki ni Jacob nga natawo sa Padan Aram.

Ang Pagkamatay ni Isaac

27Miadto si Jacob sa iyang amahan nga si Isaac didto sa Mamre, haduol sa Kiriat Arba (nga gitawag usab ug Hebron). Kining dapita mao ang gipuy-an ni Isaac ug ni Abraham kaniadto. 28Nagkinabuhi si Isaac ug 180 ka tuig. 29Namatay siya nga tigulang na kaayo, ug giipon siya sa iyang mga paryente nga nangamatay na. Gilubong siya sa iyang mga anak nga si Esau ug si Jacob.