Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 20:1-18

亚伯拉罕与亚比米勒

1亚伯拉罕幔利迁往南地,住在加低斯书珥之间。在基拉耳寄居期间, 2他称妻子撒拉是自己的妹妹。基拉耳亚比米勒派人带走了撒拉

3晚上,上帝在梦中对亚比米勒说:“你的死期到了,因为你带来的那个女人是别人的妻子。” 4亚比米勒还没有亲近撒拉,因此他说:“主啊,难道你要毁灭一个无辜的国家吗? 5那人亲口对我说这女人是他妹妹,她也说那人是她哥哥。我问心无愧,没有做错。” 6上帝在梦中对他说:“我知道你问心无愧,所以我才阻止你,不让你亲近她,免得你得罪我。 7现在你要把那人的妻子还给他,他是个先知,他会为你祷告,使你活命。要知道,如果你不这样做,你和你的人民都必死。”

8亚比米勒清早起来召来他的臣仆,把这件事情告诉他们,他们听了都十分害怕。 9亚比米勒召见亚伯拉罕,对他说:“你为什么要害我们?我什么地方得罪了你?你竟使我和我的人民陷入大罪!你不该这样做。” 10又说:“你为什么这样做?” 11亚伯拉罕回答说:“因为我想这里的人不敬畏上帝,他们必为了夺我妻子而杀我。 12况且,她真是我的妹妹,与我同父异母,后来做了我的妻子。 13上帝吩咐我离开家乡到外面漂泊的时候,我对她说,‘无论我们到哪里,你都要说我是你哥哥,这就是你对我的恩情。’”

14于是,亚比米勒带来牛、羊和男女仆婢送给亚伯拉罕,并把他妻子撒拉还给他, 15又对他说:“我的国土就在你面前,你想住在哪里都可以。” 16亚比米勒撒拉说:“我给你哥哥十一公斤银子,在你家人面前证明你是清白的,你没有做错什么。”

17亚伯拉罕祈求上帝,上帝就治好了亚比米勒,也使他妻子和众婢女恢复了生育能力。 18原来耶和华因为亚伯拉罕的妻子撒拉这件事,使亚比米勒宫中所有的妇女都不能生育。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 20:1-18

Abrahamu ndi Mfumu Abimeleki

1Abrahamu anachokako kumeneko napita ku Negevi ndipo anakakhala ku dziko la Gerari, limene lili pakati pa mzinda wa Kadesi ndi mzinda wa Suri. Anakhala ku Gerari kwa kanthawi, 2ndipo Abrahamu ankawawuza za Sara kuti, “Iyeyu ndi mlongo wanga.” Choncho Abimeleki, mfumu wa ku Gerari anamutenga Sara uja.

3Koma usiku, Mulungu anafika kwa Abimeleki kutulo nati, “Ufatu iwe chifukwa cha mkazi amene watengayu popeza ndi wokwatiwa.”

4Nthawi imeneyi nʼkuti Abimeleki asanamukhudze mkaziyo, kotero kuti anati, “Ambuye, kodi mudzawonongadi mtundu wolungama? 5Kodi Abrahamu sanandiwuze kuti iyeyu ndi mlongo wake? Ndiponso mkaziyu ankanena kuti Abrahamu ndi mlongo wake. Choncho ine pochita izi, ndinkachita moona mtima ndiponso mopanda chinyengo.”

6Tsono kumaloto komweko Mulungu anati kwa iye, “Inde ndikudziwa kuti wachita izi moona mtima, ndipo Ine sindinafune kuti undichimwire. Nʼchifukwa chake sindinakulole kuti umukhudze. 7Tsopano kabwezere mkaziyo kwa mwamuna wake. Iyeyu ndi mneneri, ndipo adzakupempherera kuti ukhale ndi moyo. Koma ukapanda kukamupereka, udziwiretu kuti udzafa pamodzi ndi onse a pa banja pako.”

8Mmamawa mwake Abimeleki anayitanitsa akuluakulu ake onse, ndipo atawafotokozera zimene zinachitika, iwo aja anachita mantha kwambiri. 9Kenaka Abimeleki anayitana Abrahamu ndipo anati, “Kodi wachita chiyani? Ndakulakwira chiyani kuti undibweretsere ine pamodzi ndi anthu anga chilango chachikulu chotere? Wandichitira zinthu zimene sizinayenera kuchitika.” 10Ndipo Abrahamu anafunsa Abimeleki kuti, “Chifukwa chiyani wachita zimenezi?”

11Abrahamu anayankha nati, “Ndinkaganiza kuti kuno kulibiretu munthu woopa Mulungu. Ndiye ndimati mwina adzandipha chifukwa cha mkazi wanga. 12Komabe kunena zoona, iyeyu ndi mlongo wangadi, mwana wamkazi wa abambo anga ngakhale kuti si ife a mayi mmodzi. Tsono akhoza kukhala mkazi wanga. 13Ndiye pamene Mulungu anati ndichoke ku nyumba ya abambo anga, ndinawuza mkazi wangayu kuti, ‘Kuti uwonetse kuti ndiwe mkazi wokoma mtima, uziwuza anthu kulikonse kumene tingapite kuti ndine mlongo wako.’ ”

14Tsono Abimeleki anapereka nkhosa, ngʼombe ndi antchito aamuna ndi aakazi kwa Abrahamu. Ndipo anamubwezeranso Abrahamu Sara, mkazi wake. 15Tsono Abimeleki anati kwa Abrahamu, “Dziko langa ndi limene ukulionali; ukhale paliponse pamene ufuna.”

16Ndipo kwa Sara, iye anati, “Ndikumupatsa mlongo wakoyu makilogalamu khumi ndi awiri a siliva kutsimikiza kuti iwe ndi wosalakwa pamaso pa onse amene ali ndi iwe; ulibedi mlandu.”

17Tsono Abrahamu anapemphera kwa Mulungu ndipo Mulunguyo anachiritsa Abimeleki, mkazi wake pamodzi ndi adzakazi ake kuti athenso kubereka ana. 18Paja Yehova nʼkuti atatseka akazi onse a mʼbanja la Abimeleki kuti asabereke ana chifukwa cha Sara, mkazi wa Abrahamu.