Chinese Contemporary Bible (Simplified)

创世记 17:1-27

上帝再次与亚伯兰立约

1亚伯兰九十九岁那年,耶和华向他显现说:“我是全能的上帝。你要遵行我的旨意,做纯全无过的人。 2我要与你立约,我要使你子孙极其兴旺。” 3亚伯兰就俯伏在地,上帝又对他说: 4“我要与你立约,你必成为许多民族的始祖。 5以后你的名字不再叫亚伯兰,要改为亚伯拉罕17:5 亚伯拉罕”意思是“万族之父”。,因为我要立你为万族之父。 6我要使你的子孙极其兴旺,许多民族和君王必从你而出。 7我要和你并你的子子孙孙立永恒的约,我要做你和你子孙的上帝。 8我要把你现在寄居的整个迦南赐给你和你的后裔永远作产业,我也必做他们的上帝。”

9上帝又对亚伯拉罕说:“你和你的子孙世世代代都要遵守我的约。 10你们所有的男子都要受割礼,这是我与你和你的子孙所立的约,你们要遵守。 11你们都要割包皮,作为我与你们立约的记号。 12你们世世代代的男子在出生后的第八日都要接受割礼。在你家里出生的和用钱从外族人那里买来的奴仆也要受割礼。 13不论是在你家里生的,还是你用钱买来的男子,都要接受割礼,这样你们的肉体上就有我永恒之约的记号。 14任何没有接受割礼的男子,要将他从民中铲除,因为他违背了我的约。”

15上帝对亚伯拉罕说:“你的妻子以后不要叫撒莱,她的名字要叫撒拉16我必赐福给她,让她为你生一个儿子。她必成为万族的母亲,万民的君王必从她而出。” 17亚伯拉罕就俯伏在地,笑了起来,心想:“我一百岁了,还能有孩子吗?撒拉已经九十岁了,还能生养吗?” 18亚伯拉罕对上帝说:“愿以实玛利蒙你赐福。” 19上帝说:“不,你妻子撒拉必为你生一个儿子,你要给他取名叫以撒,我必向他和他的后代坚守我的约,直到永远。 20至于以实玛利,我已听见你的祈求,我必赐福给他,使他的后代极其兴旺昌盛。他必做十二个族长的父亲,我必使他成为大国。 21撒拉必在明年这时候给你生以撒,我必向他坚守我的约。” 22上帝说完以后,便离开亚伯拉罕上升而去。

23亚伯拉罕就在那天照着上帝的吩咐,为儿子以实玛利和家中所有的男子,不论是在家中出生的,还是买回来的,都行了割礼。 24亚伯拉罕接受割礼的时候九十九岁。 25他的儿子以实玛利接受割礼的时候十三岁。 26他们父子二人就在那天接受了割礼。 27亚伯拉罕家里所有的男子,包括家中出生的和买回来的,都一起接受了割礼。

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 17:1-27

Ang Pagtuli Tanda sang Kasugtanan

1Sang nagaedad si Abram sing 99 ka tuig, nagpakita ang Ginoo sa iya kag nagsiling, “Ako ang Dios nga Makagagahom. Magtuman ka permi sa akon kag magkabuhi nga matarong. 2Tumanon ko ang akon kasugtanan sa imo; padamuon ko gid ang imo mga kaliwat.” 3Pagkabati sadto ni Abram, nagluhod siya bilang pagtahod sa Dios. Nagsiling ang Dios sa iya, 4“Sa akon bahin, amo ini ang akon kasugtanan sa imo: Mangin amay ka sang madamo nga mga nasyon. 5Sugod subong indi na Abram ang itawag sa imo kundi Abraham17:5 Abraham: posible ang buot silingon sa Hebreo, amay sang madamo. na, tungod kay himuon ko ikaw nga amay sang madamo nga mga nasyon. 6Padamuon ko gid ang imo mga kaliwat kag magatukod sila sang mga nasyon, kag ang iban sa ila mangin hari. 7Tumanon ko ang akon kasugtanan sa imo kag sa imo mga kaliwat sa palaabuton nga mga henerasyon, nga ako padayon nga mangin Dios ninyo. Ini nga kasugtanan magapadayon hasta san-o. 8Mga dumuluong lang kamo subong sa duta sang Canaan. Pero igahatag ko ining bug-os nga duta sa imo kag sa imo mga kaliwat. Mangin inyo na ina hasta san-o, kag ako padayon nga mangin Dios ninyo.”

9Nagsiling pa gid siya kay Abraham, “Sa imo bahin, tipigan mo ang akon kasugtanan sa imo. Kag amo man ini ang dapat nga himuon sang imo mga kaliwat sa palaabuton nga mga henerasyon. 10Kag bahin sang sina nga kasugtanan, dapat tulion ninyo ang tanan ninyo nga lalaki. 11Ini ang mangin tanda sang akon kasugtanan sa inyo. 12-13Sugod subong hasta sa palaabuton nga mga henerasyon, dapat tulion ninyo ang kada bata nga lalaki sa edad nga walo ka adlaw. Tulion man ninyo ang mga ulipon nga lalaki nga natawo sa inyo panimalay kag pati ang mga ulipon nga inyo ginbakal sa mga taga-iban nga lugar. Ina nga tanda sa inyo lawas magapamatuod nga ang akon kasugtanan sa inyo magapadayon hasta san-o. 14Ang bisan sin-o nga lalaki sa inyo nga wala matuli indi ninyo pagkabigon nga sakop ninyo, kay ginbaliwala niya ang akon kasugtanan.”

15Nagsiling pa gid ang Dios kay Abraham, “Kon parte sa imo asawa nga si Sarai, indi mo na siya pagtawgon nga Sarai, kundi sugod subong Sara17:15 Sara: buot silingon sa Hebreo, prinsesa. na ang itawag mo sa iya. 16Bendisyunan ko siya kag hatagan ko gid ikaw sang anak paagi sa iya. Mangin iloy siya sang madamo nga mga nasyon, kag ang iban niya nga mga kaliwat mangin hari.”

17Pagkabati sadto ni Abraham nagluhod siya bilang pagtahod sa Dios, pero nagkadlaw siya sa iya nabatian. Nagsiling siya sa iya kaugalingon, “Makapabata pa bala ako nga 100 na ang akon edad? Kag si Sara, makabata pa bala nga 90 na ang iya edad?” 18Dayon nagsiling siya sa Dios, “Kabay pa nga si Ishmael ang magabaton sang mga ginpromisa mo sa akon.” 19Nagsabat ang Dios, “Indi. Ang imo asawa nga si Sara magabata sing lalaki kag ngalanan mo siya nga Isaac.17:19 Isaac: buot silingon sa Hebreo, nagakadlaw siya. Sa iya ko padayunon ang akon kasugtanan sa imo, kag magapadayon ini nga kasugtanan sa iya mga kaliwat hasta san-o. 20Kon parte kay Ishmael, nabatian ko ang imo pangabay para sa iya. Bendisyunan ko siya kag hatagan sang madamo nga mga kaliwat. Mangin amay siya sang dose ka pangulo, kag ang iya mga kaliwat mangin bantog nga katawhan.17:20 katawhan: ukon, nasyon. 21Ugaling, kay Isaac kag sa iya mga kaliwat ko lang tumanon ang akon kasugtanan sa imo. Magabata si Sara kay Isaac sa amo man sini nga tion sa sunod nga tuig.” 22Pagkatapos hambal sang Dios kay Abraham, naghalin siya dayon.

23Sa sadto gid mismo nga adlaw, gintuman ni Abraham ang ginsugo sa iya sang Dios. Gintuli niya ang iya anak nga si Ishmael kag ang tanan nga lalaki sa iya panimalay: ang mga ulipon nga natawo sa iya panimalay kag ang mga ulipon nga iya ginbakal. 24Nagaedad si Abraham sing 99 ka tuig sang gintuli siya, 25kag si Ishmael iya nagaedad sing 13 ka tuig. 26-27Sa sadto gid mismo nga adlaw nga nagsugo ang Dios nga ang tanan nga lalaki dapat matuli, nagpatuli si Abraham kag si Ishmael pati ang tanan nga ulipon ni Abraham nga natawo sa iya panimalay kag ang mga ulipon nga iya ginbakal sa mga taga-iban nga lugar.