Chinese Contemporary Bible (Simplified)

列王纪上 19:1-21

以利亚逃亡

1亚哈以利亚做的一切事以及他怎样杀掉所有巴力先知的经过,都告诉了耶洗别2耶洗别就派人去告诉以利亚,说:“明天这个时候,我若不使你像那些人一样丧命,愿神明重重地惩罚我。”

3以利亚很害怕,连忙逃命,来到犹大别示巴。他让仆人留在那里, 4自己在旷野走了一天的路程,来到一棵罗腾树下,坐下来祷告求死,说:“耶和华啊,我受够了,求你取走我的性命吧,我不比我的祖先强。” 5他躺在树下睡着了。有一位天使拍醒他,说:“起来吃东西吧。” 6他睁开眼睛,见头边有用炭火烤好的饼和一瓶水。他吃喝完毕,又躺下来。 7耶和华的天使第二次来拍醒他,说:“起来吃东西吧,你还要走很远的路。” 8以利亚起来吃喝,就有了力气,走了四十昼夜,来到上帝的山——何烈山。

9他进了一个山洞,在里面过夜。耶和华就问他:“以利亚,你在这里做什么?” 10以利亚回答说:“我一向热心事奉万军之上帝耶和华。但以色列人背弃你的约,拆毁你的祭坛,残杀你的先知。现在只剩下我一个人,他们还要杀我。” 11耶和华说:“你出来站在山上,站在我面前。”耶和华从那里经过时,疾风大作,劈山碎石,但耶和华不在风中。疾风过后又有地震,但耶和华不在其中。 12地震之后又有火,但耶和华也不在火中。之后,传来微小的声音。 13以利亚听见后,就用外袍蒙着脸出去站在洞口。那声音问他:“以利亚,你在这里做什么?” 14以利亚回答说:“我一向热心事奉万军之上帝耶和华。但以色列人背弃你的约,拆毁你的祭坛,残杀你的先知。现在只剩下我一个人,他们还要杀我。” 15耶和华吩咐他说:“你原路返回,前往大马士革附近的旷野,到了之后要膏立哈薛亚兰王。 16然后,再膏立宁示的孙子耶户以色列王,还要膏立亚伯·米何拉沙法的儿子以利沙做先知来接替你。 17将来从哈薛刀下逃生的,必被耶户杀死;从耶户刀下逃生的,必被以利沙杀死。 18此外,我在以色列留下七千人,他们未曾跪拜巴力,也未曾亲吻巴力。”

呼召以利沙

19于是,以利亚离开那里,找到沙法的儿子以利沙,他正在耕田。他前面有十二对牛,他正赶着第十二对。以利亚走过以利沙身边时,将自己的外袍搭在他身上。 20以利沙就撇下牛,追上以利亚说:“请你让我先回去与父母亲吻道别,再跟你走吧。”以利亚说:“你回去吧,别忘了我刚才对你做的事。” 21以利沙就回去了。他宰了两头耕牛,用耕具作柴煮肉分给众人,然后去跟随以利亚,服侍他。

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

1 Wafalme 19:1-21

Eliya Akimbilia Horebu

119:1 1Fal 16:31; Kut 22:20Ahabu akamwambia Yezebeli kila kitu Eliya alichokuwa amefanya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. 219:2 Rut 1:17; Za 13:4Hivyo Yezebeli akamtuma mjumbe kwa Eliya, kusema, “Hao miungu initendee hivyo na kuzidi, kama kufikia kesho wakati kama huu sitaifanya roho yako kama mmojawapo wa hao manabii.”

319:3 Mwa 31:21; Yos 19:2Eliya aliogopa, na akakimbia kuokoa maisha yake. Alipofika Beer-Sheba katika Yuda, akamwacha mtumishi wake huko, 419:4 Hes 11:15; Yon 4:8lakini yeye mwenyewe akatembea mwendo wa kutwa nzima katika jangwa. Akafika kwenye mti wa mretemu, akakaa chini yake na kuomba ili afe. Akasema, “Yatosha sasa, Bwana, ondoa roho yangu, kwani mimi si bora kuliko baba zangu.” 519:5 Mwa 28:11Kisha akajinyoosha chini ya mti, akalala usingizi.

Mara malaika akamgusa na akamwambia, “Inuka na ule.” 6Akatazama pande zote, napo hapo karibu na kichwa chake palikuwepo mkate uliookwa kwenye makaa ya moto na gudulia la maji. Akala na kunywa, kisha akajinyoosha tena.

7Yule malaika wa Bwana akaja tena mara ya pili, akamgusa akamwambia, “Inuka na ule, kwa kuwa safari ni ndefu kwako.” 819:8 Kut 3:1; Mt 4:2Kwa hiyo akainuka, akala na kunywa. Akiwa ametiwa nguvu na kile chakula, akasafiri siku arobaini usiku na mchana mpaka akafika Horebu, mlima wa Mungu. 9Huko akaingia katika pango, akalala humo usiku ule.

Bwana Amtokea Eliya

Nalo neno la Bwana likamjia, kusema, “Unafanya nini hapa, Eliya?”

1019:10 1Fal 18:30; Rum 11:3Akajibu, “Nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu Mwenye Nguvu Zote. Waisraeli wamelikataa Agano lako, wamevunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Ni mimi, mimi peke yangu, niliyebaki, nao sasa wananitafuta ili waniangamize.” 1119:11 Kut 34:2; Nah 1:6Bwana akasema, “Toka nje ukasimame juu ya mlima mbele za Bwana, kwa kuwa Bwana yu karibu kupita hapo.”

Kisha upepo mwingi na wenye nguvu ukapasua milima ile na kuvunjavunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuwamo katika ule upepo. Baada ya upepo palikuwa na tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwamo kwenye lile tetemeko. 1219:12 Kut 3:2; 1Sam 14:6; Ay 4:16Baada ya tetemeko la nchi ukaja moto, lakini Bwana hakuwamo katika ule moto. Baada ya moto ikaja sauti ya utulivu ya kunongʼona. 1319:13 Kut 3:6Eliya alipoisikia, akafunika uso kwa vazi lake, akatoka na kusimama kwenye mdomo wa pango.

Kisha ile sauti ikamwambia, “Eliya, unafanya nini hapa?”

14Akajibu, “Nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu Mwenye Nguvu Zote. Waisraeli wamelikataa Agano lako, wamevunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Ni mimi, mimi peke yangu, niliyebaki, nao sasa wananitafuta ili waniangamize.”

1519:15 2Fal 8:7-15Bwana akamwambia, “Rudi kwa njia uliyoijia, uende kwenye Jangwa la Dameski. Wakati utakapofika huko, mtie Hazaeli mafuta awe mfalme wa Aramu19:15 Yaani Shamu (ambayo leo ni Syria). 16Pia mtie mafuta Yehu mwana wa Nimshi awe mfalme wa Israeli, na umtie Elisha mwana wa Shafati kutoka Abel-Mehola mafuta awe nabii badala yako. 1719:17 2Fal 8:12, 29; Yer 48:44Yehu atamuua yeyote atakayeutoroka upanga wa Hazaeli, naye Elisha atamuua yeyote atakayeutoroka upanga wa Yehu. 1819:18 Rum 11:4; Hos 13:2Hata sasa nimeweka akiba watu elfu saba katika Israeli, wote ambao hawajampigia Baali magoti, na wote ambao midomo yao haijambusu.”

Wito Wa Elisha

19Hivyo Eliya akaondoka kutoka huko na kumkuta Elisha mwana wa Shafati. Alikuwa akilima kwa jozi kumi na mbili za maksai, na yeye mwenyewe aliongoza ile jozi ya kumi na mbili. Eliya akapita karibu naye, akamrushia vazi lake. 2019:20 Lk 9:61Kisha Elisha akawaacha maksai wake, akamkimbilia Eliya, akamwambia, “Niruhusu nikawabusu baba yangu na mama yangu, halafu nitafuatana nawe.”

Eliya akajibu, “Rudi zako, kwani nimekutendea nini?”

21Basi Elisha akamwacha Eliya, naye akarudi. Akachukua ile jozi yake ya maksai na kuwachinja. Akaipika ile nyama kwa kutumia miti ya nira kama kuni na kuwapa watu, nao wakala. Kisha akaondoka, akamfuata Eliya, akamtumikia.