Chinese Contemporary Bible (Simplified)

使徒行传 3

彼得医治瘸腿的乞丐

1一天,在下午三点祷告的时间,彼得和约翰去圣殿。 有一个生来瘸腿的人天天被人抬到圣殿美门的外面,向进殿的人乞讨。 他看见彼得和约翰要进殿,就求他们施舍。 二人定睛看他,彼得说:“看着我们!” 那人就紧盯着他们,期盼能有所收获。

彼得说:“金子、银子我都没有,但是我把我有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名,命令你起来行走!”

彼得拉着他的右手扶他起来,那人的脚和踝骨立刻变得强健有力。 他跳了起来,站稳后开始行走,跟着彼得和约翰进入圣殿,走着跳着赞美上帝。 大家看见他一边走一边赞美上帝, 10 认出他就是那个在美门外面的乞丐,都为发生在他身上的事而感到惊奇、诧异。 11 那乞丐紧紧拉着彼得和约翰的手走到所罗门廊,众人都跑过来,啧啧称奇。

彼得传扬基督

12 彼得看见这情形,就对大家说:“以色列人啊,何必惊奇呢?为什么一直盯着我们呢?你们以为我们是凭自己的能力和虔诚叫这人行走吗? 13 亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝,就是我们祖先的上帝,已经使祂的仆人耶稣得了荣耀。你们把耶稣交给彼拉多,尽管彼拉多想释放祂,你们却在彼拉多面前弃绝祂! 14 你们弃绝了那圣洁公义者,竟然要求彼拉多释放一个凶手。 15 你们杀了生命之主,上帝却使祂从死里复活了。我们都是这事的见证人。 16 你们认识的这个乞丐因为相信耶稣的名,得到了医治。你们都看见了,他能痊愈是因为他信耶稣。

17 “弟兄们,我知道你们的所作所为是出于无知,你们的官长也是一样。 18 但是上帝早已借众先知预言基督要受害,这事果然应验了。 19 所以你们要悔改,归向上帝,祂将除去你们一切的罪恶, 20 赐给你们焕然一新的日子,也将差遣祂预先为你们选立的基督耶稣降临。 21 基督必须留在天上,直到万物更新的时候,这是上帝自古以来借圣先知的口说的。 22 摩西曾经说,‘主——你们的上帝将要在你们中间兴起一位像我一样的先知。你们要留心听祂的话, 23 凡不听的,必将他从民中铲除。’

24 “从撒母耳到后来的所有先知都宣告过这些日子。 25 你们是先知的子孙,也承受了上帝和你们祖先所立的约。上帝曾对亚伯拉罕说,‘天下万族必因你的后裔而蒙福。’ 26 上帝兴起祂的仆人,首先差遣祂到你们中间赐福给你们,使你们脱离罪恶。”

Ang Pulong Sang Dios

Binuhatan 3

Ang Pag-ayo sang Tawo nga Lupog

1Isa sadto ka adlaw, sang mga alas tres sang hapon, nagkadto si Pedro kag si Juan sa templo. Oras ato sang pagpangamuyo. Sa puwertahan sang templo may tawo didto nga lupog halin pa sang iya pagkatawo. Adlaw-adlaw ginadala siya sa sina nga puwertahan nga ginatawag “Matahom,” agod magpakilimos sa mga tawo nga nagasulod sa templo. Pagkakita niya kay Pedro kag kay Juan nga nagapasulod sa templo, nagpangayo siya sing limos. Ginhimutaran siya ni Pedro kag ni Juan. Dayon nagsiling si Pedro sa iya, “Magtulok ka sa amon.” Nagtulok ang tawo sa ila nga nagapaabot nga limusan siya. Pero nagsiling si Pedro sa iya, “Wala gid ako sing kuwarta. Pero may ari ako nga ihatag sa imo: Sa ngalan[a] ni Jesu-Cristo nga taga-Nazaret, maglakat ka!” Dayon ginkaptan ni Pedro ang tuo nga kamot sang tawo kag ginpatindog siya. Hinali lang nga nagbaskog ang iya mga tiil kag mga bukobuko.[b] Sa gilayon nagtindog siya kag naglakat-lakat. Pagkatapos nag-upod siya sa ila sa templo. Sige ang iya lakat-lakat kag tumbo-tumbo nga nagadayaw sa Dios. Nakita sang tanan nga nagalakat kag nagadayaw siya sa Dios. 10 Natalupangdan nila nga siya gali amo ang tawo nga nagapungko kag nagapakilimos didto sa puwertahan sang templo nga ginatawag “Matahom”. Gani natingala gid sila sing dako sa natabo sa iya.

Naghambal si Pedro sa Balkon ni Solomon

11 Daw indi na magbulag kay Pedro kag kay Juan ato nga tawo. Sige ang iya uyat sa ila samtang nagalakat sila sa lugar nga ginatawag “Balkon ni Solomon.” Nagdinaguso ang tanan nga tawo didto sa ila, kay natingala gid sila. 12 Pagkakita ni Pedro sa mga tawo nagsiling siya sa ila, “Mga kasimanwa ko nga mga Israelinhon, ngaa natingala kamo sini? Ngaa ginatulok gid ninyo kami? Nagahunahuna bala kamo nga napalakat namon ang tawo nga ini tungod sa amon gahom kag pagkadiosnon? 13 Indi! Kundi ang Dios sang aton mga katigulangan nga si Abraham, si Isaac, kag si Jacob amo ang naghimo sini agod padunggan niya ang iya alagad nga si Jesus. Amo ini ang Jesus nga inyo gintugyan sa mga may awtoridad kag inyo ginsikway sa atubangan ni Pilato, bisan nadesisyunan na niya nga buy-an siya. 14 Balaan siya kag matarong, pero ginsikway ninyo siya kag ginpangayo kay Pilato nga buy-an ang manugpatay nga tawo sa baylo niya. 15 Ginpatay ninyo ang nagahatag sang kabuhi, pero ginbanhaw siya sang Dios. Kag makapamatuod kami nga nabanhaw siya. 16 Ang pagtuo sa kay Jesus[c] amo ang naghatag sang kabaskog sa sini nga tawo nga inyo nakilala kag nakita subong. Kamo mga saksi nga nag-ayo siya. Natabo ini tungod sa pagtuo kay Jesus.

17 “Mga utod, nahibaluan ko nga kamo kag ang inyo mga pangulo naghimo sini kay Jesus tungod nga wala kamo nakahibalo kon sin-o gid siya. 18 Ginpahayag na sang Dios sang una paagi sa mga propeta nga si Cristo kinahanglan gid nga mag-antos, kag sa inyo ginhimo sa iya, natuman ang ginhambal sang Dios. 19 Gani karon, kinahanglan maghinulsol na kamo kag magpalapit sa Dios, agod patawaron niya ang inyo mga sala, 20 kag magaabot sa inyo ang bag-o nga kusog halin sa Ginoo. Pagkatapos ipadala niya si Jesus nga amo ang Cristo nga iya na nga daan ginpili para sa inyo. 21 Pero kinahanglan didto lang anay si Jesus sa langit hasta mag-abot ang tion nga bag-uhon sang Dios ang tanan nga butang. Amo man ina ang ginsiling sang Dios sang una paagi sa iya mga propeta. 22 Pareho sang ginsiling ni Moises, ‘Magapadala sa inyo ang Ginoo nga inyo Dios sang isa ka propeta nga pareho sa akon, nga kadugo ninyo. Kinahanglan nga pamatian ninyo ang tanan nga ginasiling niya sa inyo. 23 Ang indi magpamati sa ginasiling sang sini nga propeta pagapainon halin sa katawhan sang Dios kag pagalaglagon.’[d] 24 Pareho man sina ang ginsiling sang tanan nga propeta umpisa kay Samuel. Sila tanan nagtagna sang mga butang nga nagakalatabo subong. 25 Ang mga ginpromisa sang Dios paagi sa iya mga propeta para gid sa aton nga mga Judio, kag lakip kita sa kasugtanan nga ginhimo sang Dios sa aton mga katigulangan, tungod nga nagsiling siya kay Abraham, ‘Paagi sa imo kaliwat,[e] pakamaayuhon ko ang tanan nga katawhan sa kalibutan.’[f] 26 Gani ginsugo sang Dios ang iya pinili nga Alagad, una anay sa aton nga mga Judio, agod mabuligan niya kita sa pagbiya sa aton mga kalautan.”

Notas al pie

  1. 3:6 ngalan: buot silingon, gahom ukon awtoridad.
  2. 3:7 bukobuko: sa English, ankle-bones.
  3. 3:16 sa kay Jesus: sa literal, sa ngalan ni Jesus.
  4. 3:23 Deu. 18:15, 18, 19.
  5. 3:25 kaliwat: ukon, mga kaliwat.
  6. 3:25 Gen. 22:18; 26:4.