Chinese Contemporary Bible (Simplified)

使徒行传 3

彼得医治瘸腿的乞丐

1一天,在下午三点祷告的时间,彼得和约翰去圣殿。 有一个生来瘸腿的人天天被人抬到圣殿美门的外面,向进殿的人乞讨。 他看见彼得和约翰要进殿,就求他们施舍。 二人定睛看他,彼得说:“看着我们!” 那人就紧盯着他们,期盼能有所收获。

彼得说:“金子、银子我都没有,但是我把我有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名,命令你起来行走!”

彼得拉着他的右手扶他起来,那人的脚和踝骨立刻变得强健有力。 他跳了起来,站稳后开始行走,跟着彼得和约翰进入圣殿,走着跳着赞美上帝。 大家看见他一边走一边赞美上帝, 10 认出他就是那个在美门外面的乞丐,都为发生在他身上的事而感到惊奇、诧异。 11 那乞丐紧紧拉着彼得和约翰的手走到所罗门廊,众人都跑过来,啧啧称奇。

彼得传扬基督

12 彼得看见这情形,就对大家说:“以色列人啊,何必惊奇呢?为什么一直盯着我们呢?你们以为我们是凭自己的能力和虔诚叫这人行走吗? 13 亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝,就是我们祖先的上帝,已经使祂的仆人耶稣得了荣耀。你们把耶稣交给彼拉多,尽管彼拉多想释放祂,你们却在彼拉多面前弃绝祂! 14 你们弃绝了那圣洁公义者,竟然要求彼拉多释放一个凶手。 15 你们杀了生命之主,上帝却使祂从死里复活了。我们都是这事的见证人。 16 你们认识的这个乞丐因为相信耶稣的名,得到了医治。你们都看见了,他能痊愈是因为他信耶稣。

17 “弟兄们,我知道你们的所作所为是出于无知,你们的官长也是一样。 18 但是上帝早已借众先知预言基督要受害,这事果然应验了。 19 所以你们要悔改,归向上帝,祂将除去你们一切的罪恶, 20 赐给你们焕然一新的日子,也将差遣祂预先为你们选立的基督耶稣降临。 21 基督必须留在天上,直到万物更新的时候,这是上帝自古以来借圣先知的口说的。 22 摩西曾经说,‘主——你们的上帝将要在你们中间兴起一位像我一样的先知。你们要留心听祂的话, 23 凡不听的,必将他从民中铲除。’

24 “从撒母耳到后来的所有先知都宣告过这些日子。 25 你们是先知的子孙,也承受了上帝和你们祖先所立的约。上帝曾对亚伯拉罕说,‘天下万族必因你的后裔而蒙福。’ 26 上帝兴起祂的仆人,首先差遣祂到你们中间赐福给你们,使你们脱离罪恶。”

Ang Pulong Sa Dios

Binuhatan 3

Ang Pag-ayo sa Tawong Bakol

1Usa niana ka adlaw, mga alas tres sa hapon, miadto si Pedro ug si Juan sa templo. Oras kadto sa pag-ampo. Sa pultahan sa templo may tawo nga bakol sukad pa sa iyang pagkatawo. Kada adlaw ginadala siya didto sa pultahan nga gitawag “Matahom,” aron magpakilimos sa mga tawong mosulod sa templo. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga mosulod sa templo, nangayo siya ug limos. Gitutokan siya ni Pedro ug ni Juan. Unya miingon si Pedro kaniya, “Tan-aw kanamo.” Mitan-aw ang tawo kanila nga nagpaabot nga limosan siya. Apan miingon si Pedro kaniya, “Wala gayod akoy kuwarta. Apan naa akoy ihatag kanimo: Sa ngalan[a] ni Jesu-Cristo nga taga-Nazaret, lakaw!” Unya gikuptan ni Pedro ang tuong kamot sa tawo ug gipatindog siya. Diha-diha nalig-on ang iyang mga tiil ug mga buolbuol. Diha-diha mitindog siya ug naglakaw-lakaw. Pagkahuman miuban siya kanila sa pagsulod sa templo. Padayon siya sa paglakaw-lakaw ug paglukso-lukso nga nagadayeg sa Dios. Nakita sa tanan nga siya nagalakaw-lakaw ug nagadayeg sa Dios. 10 Nailhan nila nga siya mao ang tawong naglingkod ug nagpakilimos didto sa pultahan sa templo nga gitawag ug “Matahom.” Busa natingala gayod sila pag-ayo sa nahitabo kaniya.

Nagwali si Pedro didto sa Balkon ni Solomon

11 Wala gayod mobulag kang Pedro ug kang Juan ang maong tawo. Nanagan ang mga tawo ngadto kanila didto sa inatupang agianan nga gitawag ug Balkon ni Solomon tungod sa ilang katingala. 12 Sa pagkakita ni Pedro sa mga tawo miingon siya kanila, “Mga kaigsoonan kong mga kaliwat ni Israel, nganong natingala kamo niini? Nganong gitutokan ninyo kami? Naghunahuna ba kamo nga napalakaw namo kining tawhana tungod sa among gahom ug pagkadiosnon? 13 Ang Dios nga gisimba sa atong mga katigulangan nga si Abraham, si Isaac, ug si Jacob mao ang naghimo niini aron sa pagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Kini mao ang Jesus nga inyong gitugyan sa mga tawong anaa sa pangagamhanan ug inyong gisalikway atubangan ni Pilato, bisan nadesisyonan na niya nga buhian siya. 14 Balaan ug matarong siya, apan gisalikway ninyo siya ug gihangyo hinuon ninyo kang Pilato nga buhian ang usa ka mamumuno baylo kaniya. 15 Gipatay ninyo ang nagahatag ug kinabuhi apan gibanhaw siya sa Dios. Ug kami makapamatuod nga nabanhaw siya. 16 Ang pagtuo kang Jesus[b] mao ang naghatag sa kusog niining tawo nga inyong nailhan ug nakita karon. Kamo mga saksi nga naayo siya. Nahitabo kini tungod sa iyang pagtuo kang Jesus.”

17 “Mga kaigsoonan, nahibalo ako nga kamo ug ang inyong mga pangulo naghimo niini kang Jesus tungod kay wala kamo makahibalo kon kinsa gayod siya. 18 Gipadayag na sa Dios niadtong unang panahon pinaagi sa mga propeta nga si Cristo kinahanglan gayod nga mag-antos, ug sa inyong gihimo kaniya, natuman ang gisulti sa Dios. 19 Busa karon, kinahanglan maghinulsol na kamo ug moduol sa Dios aron pasayloon niya ang inyong mga sala, 20 ug moabot kaninyo ang bag-o nga kusog nga gikan sa Ginoo. Ug pagkahuman, ipadala niya si Jesus nga mao ang Cristo nga iya na daang gipili alang kanato. 21 Apan kinahanglan nga adto lang una si Jesus sa langit hangtod nga moabot ang panahon nga bag-ohon na sa Dios ang tanang mga butang. Mao usab kana ang giingon sa Dios niadtong unang panahon pinaagi sa iyang mga propeta. 22 Sama sa giingon ni Moises, ‘Ang Ginoo nga inyong Dios mohatag kaninyo ug propeta nga sama kanako gikan sa inyong kaliwat. Kinahanglang tumanon ninyo ang tanan niyang isulti kaninyo. 23 Ang dili motuman niini nga propeta ilain gikan sa mga katawhan sa Dios ug pagalaglagon.’[c] 24 Sama usab niana ang giingon sa tanang mga propeta gikan pa kang Samuel. Silang tanan nanagna kon unsa ang mangahitabo karong mga panahona. 25 Ang mga gisaad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta alang gayod kanatong mga Judio, kay apil kita sa kasabotan nga gihimo sa Dios sa atong mga katigulangan tungod kay nagaingon siya kang Abraham, ‘Panalanginan ko ang tanang mga tawo sa kalibotan pinaagi sa imong kaliwat.’[d] 26 Busa gisugo sa Dios ang iyang pinili nga sulugoon, ug gipadala ug una dinhi kanatong mga Judio, aron matabangan niya kita sa pagbiya sa atong mga daotang mga binuhatan.”

Notas al pie

  1. 3:6 ngalan: Ang buot ipasabot, gahom o, awtoridad.
  2. 3:16 kang Jesus: sa literal, sa iyang ngalan.
  3. 3:23 Tan-awa usab ang Deu. 18:15, 18, 19.
  4. 3:25 Tan-awa usab ang Gen. 22:18; 26:4.