Chinese Contemporary Bible (Simplified)

但以理书 1

但以理被掳到巴比伦

1犹大王约雅敬执政第三年,巴比伦王尼布甲尼撒前来围攻耶路撒冷。 主将犹大王约雅敬及上帝殿中的部分器具交在他手中。他把器具掳到巴比伦[a]的神庙,放在他神明的库房里。

王吩咐太监长亚施毗拿从以色列的王室贵族中选一些人, 即毫无残疾、相貌英俊、学问渊博、知识丰富、聪慧善学、能在王宫服侍的青年,教他们迦勒底的语言和文字。 王安排他们每日享用一份御用的膳食和酒。他们要受教养三年,期满后好在王身边供职。 被选的人中有犹大族的但以理、哈拿尼雅、米沙利、亚撒利雅。 太监长给他们起了名字:称但以理为伯提沙撒,哈拿尼雅为沙得拉,米沙利为米煞,亚撒利雅为亚伯尼歌。

然而,但以理决心不用王的膳食和酒,以免玷污自己。他请求太监长准许他不玷污自己。 上帝使但以理得到太监长的恩待和同情。 10 不过,太监长对但以理说:“我惧怕我主我王,因为这是他安排给你们的饮食。如果他看见你们比同龄的青年瘦弱,如何是好?你们会使我在王面前人头难保。” 11 但以理便对太监长派来监管他、哈拿尼雅、米沙利和亚撒利雅的人说: 12 “求你试试看,十天内只让仆人们吃素菜、喝清水, 13 然后比较一下我们的面貌和那些用御膳的青年的面貌,看了之后再作决定。” 14 监管同意试他们十天。 15 十天后,但以理和他三个朋友看上去比那些用御膳的青年更俊美健康。 16 于是,监管撤去了安排给他们的膳食和酒,只给他们素菜。

17 上帝使这四个青年精通各样学问和知识。但以理能明白各种异象和梦兆。 18 到了尼布甲尼撒王规定青年们进宫的日子,太监长便带他们去见王。 19 王与他们谈话,发现无人比得上但以理、哈拿尼雅、米沙利和亚撒利雅,便把他们留在身边供职。 20 王询问他们各样的事,发现他们的智慧和聪明比全国的术士和巫师高十倍。 21 直到塞鲁士王元年,但以理仍在那里供职。

Notas al pie

  1. 1:2 巴比伦”希伯来文是“示拿”,巴比伦的别称。

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Danieli 1

Maphunziro a Danieli ku Babuloni

1Chaka chachitatu cha ufumu wa Yehoyakimu mfumu ya Yuda, Nebukadinezara mfumu ya ku Babuloni inabwera ndi kuzinga mzinda wa Yerusalemu ndi kuwuthira nkhondo. Ndipo Ambuye anapereka Yehoyakimu mfumu ya ku Yuda mʼdzanja lake, pamodzi ndi zina mwa zida zotumikira mʼNyumba ya Mulungu. Iye anazitenga napita nazo ku nyumba ya mulungu wake ku Babuloni ndi kuziyika mʼnyumba yosungiramo chuma cha mulungu wake.

Tsono mfumu inalamula Asipenazi, mkulu wa nduna zake kuti abwere nawo ena mwa Aisraeli ochokera mʼbanja laufumu ndi la olemekezeka, achinyamata wopanda chilema, okongola, aluso mu nzeru zonse, okhala ndi chidziwitso, achangu pophunzira, odziwa kutumikira mʼnyumba ya mfumu. Ndipo anati awaphunzitsenso kuwerenga chiyankhulo cha Ababuloni. Ndipo mfumu imawapatsa tsiku ndi tsiku gawo la chakudya ndi vinyo wa ku nyumba yaufumu, ndi kuti awaphunzitse kwa zaka zitatu, ndipo kenaka adzayambe kutumikira mfumu.

Pakati pa amenewa panali ena ochokera ku Yuda: Danieli, Hananiya, Misaeli ndi Azariya. Mkulu wa nduna za mfumu anawapatsa mayina atsopano: Danieli anamutcha Belitesezara; Hananiya anamutcha Sadirake; Misaeli anamutcha Mesaki; ndi Azariya anamutcha Abedenego.

Koma Danieli anatsimikiza mtima kuti asadzidetse ndi chakudya ndi vinyo wa mfumu, ndipo anapempha chilolezo kwa mkulu wa nduna za mfumu kuti asadzidetse mwa njira imeneyi. Ndipo Mulungu anafewetsa mtima wa ndunayo kuti amukomere mtima ndi kumuchitira chifundo Danieli, 10 koma ndunayo inamuwuza Danieli kuti, “Ine ndikuchita mantha ndi mbuye wanga mfumu, amene wapereka chakudya ndi chakumwa chanu. Kodi akuoneni inu owonda kuposa anzanu a misinkhu yanu pa chifukwa chanji? Mfumu ikhoza kundidula mutu chifukwa cha iwe.”

11 Ndipo Danieli anati kwa kapitawo amene anali mkulu wa nduna za mfumu amene anamuyika kuti ayangʼanire Danieli, Hananiya, Misaeli ndi Azariya, 12 “Chonde mutiyese ife akapolo anu pa masiku khumi: mutipatse masamba okha kuti tidye ndi madzi akumwa. 13 Ndipo mudzafananize maonekedwe athu ndi a anyamata amene akudya chakudya cha mfumu, ndi kuti mudzachite ndi anyamata anu monga momwe mudzawaonere.” 14 Choncho anawavomera ndipo anawayesa pa masiku khumi.

15 Pakutha pa masiku khumi iwo anaoneka athanzi ndi odya bwino kuposa aliyense wa anyamata amene ankadya chakudya cha mfumu aja. 16 Choncho kapitawo anawachotsera chakudya ndi vinyo za ku nyumba yaufumu zija nawapatsa ndiwo zamasamba basi.

17 Kwa anyamata anayiwa Mulungu anapereka chidziwitso ndi kuzindikira bwino mitundu yonse ya zolembedwa ndi za maphunziro. Ndipo Danieli ankatanthauzira masomphenya ndi maloto a mitundu yonse.

18 Ndipo kumapeto kwa masiku amene mfumu inayika kuti adzaonetse anyamatawa ku nyumba yake, mkulu wa nduna za mfumu uja anawapereka iwo kwa Nebukadinezara. 19 Mfumu inayankhula nawo, ndipo panalibe wofanana ndi Danieli; Hananiya Misaeli ndi Azariya; Choncho analowa ndi kukhala otumikira mfumu. 20 Nthawi zonse mfumu ikawafunsa zonse zofuna nzeru ndi chidziwitso, inkapeza kuti iwo anali oposa amatsenga ndi owombeza onse a mu ufumu wake wonse mopitirira muyeso.

21 Ndipo Danieli anali kumeneko mpaka chaka choyamba cha ufumu wa Koresi.