Chinese Contemporary Bible (Simplified)

以弗所书 3:1-21

外族人的福音使者

1为此,我保罗为了把基督耶稣传给你们外族人而做了囚犯。 2相信你们已经听说了,上帝委派我将祂的恩典传给你们。 3祂借着启示让我明白福音的奥秘,正如我前面简要提过的。 4你们读过之后,就能明白我对基督的奥秘有深刻的认识。 5自古以来,上帝没有让人知道这奥秘,如今祂借着圣灵将这奥秘启示给祂的圣使徒和先知。 6这奥秘就是外族人能够在基督耶稣里借着福音与以色列人同做后嗣,同为一体,同享应许。

7上帝运用大能赐给我恩典,叫我成为这福音的使者。 8我本来比最卑微的圣徒还卑微,却蒙上帝赐我这恩典,让我把基督那测不透的丰富传给外族人, 9让全人类都明白世代隐藏在创造万物的上帝里面的奥秘, 10目的是为了透过教会让天上的执政者和掌权者现在可以看出上帝丰富的智慧。 11这是上帝万世以前在我们主基督耶稣里定好的计划。 12我们靠着基督、借着信祂可以坦然无惧、毫无疑虑地来到上帝面前。 13所以,我请求各位不要因我为你们受苦而沮丧,这其实是你们的荣耀。

基督的爱

14-15为此,我跪在天地万物的本源——天父面前, 16祈求祂按照自己丰富的荣耀,借着祂的灵,以大能使你们内在的生命刚强起来, 17使基督借着你们的信心住在你们心里,使你们在爱中扎根、坚立, 18以便能够与众圣徒一同领悟基督的爱是多么长阔高深, 19并知道基督的爱是远超过人所能理解的爱,好叫上帝无限的丰富充满你们。

20上帝的能力运行在我们里面,能够丰丰富富地成就一切,超过我们所求所想的。 21愿祂在教会中,在基督耶稣里得到荣耀,直到世世代代,永永远远。阿们!

Akuapem Twi Contemporary Bible

Efesofo 3:1-21

Paulo, Amanamanmufo Ɔsɛmpakafo

1Me Paulo, mo amanamanmufo nti Kristo Yesu de me yɛɛ odeduani.

2Nokware mu, moate Onyankopɔn adom a ɔnam me so de ma mo no ho asɛm, 3a ɛno ne ahintasɛm a wɔnam adiyi so de ama sɛnea makyerɛw no tiaa dedaw no. 4Na sɛ mokenkan eyi a na mobɛte nhumu a mewɔ wɔ Kristo ahintasɛm ho no ase, 5nea wɔanyi ankyerɛ awo ntoatoaso bi mu nnipa sɛnea nnɛ yi Honhom no ada no adi akyerɛ Onyankopɔn asomafo ne adiyifo akronkron no. 6Saa ahintasɛm yi kyerɛ sɛ amanamanmufo ne Israelfo bɔ mu yɛ adedifo. Wɔbɔ mu yɛ nipadua baako, na wɔwɔ kyɛfa wɔ Kristo Yesu mu bɔhyɛ no mu.

7Onyankopɔn dom akyɛde a ɔnam ne tumi so yɛ adwuma wɔ yɛn mu nti, meyɛɛ asɛmpa no ho somfo. 8Ɛwɔ mu sɛ me ne aketewa pa ara wɔ Onyankopɔn nkurɔfo nyinaa mu, nanso Onyankopɔn yɛɛ me adom sɛ menkɔka Asɛmpa a ɛfa Kristo ahonya a emu nni hwehwɛbea no nkyerɛ amanamanmufo, 9na memma nnipa nyinaa nhu saa ahintasɛm yi dwumadi a wɔde asie wɔ Onyankopɔn a ɔbɔɔ ade nyinaa mu wɔ mfe bebree a atwa mu no mu no. 10Nʼatirimpɔw ne sɛ afei ɔnam asɔre no so bɛda ne nyansa a emu dɔ no adi akyerɛ wim mpanyinni ne atumfo, 11sɛnea ɔnam yɛn Awurade Kristo Yesu so wiee ne botae a ɛwɔ hɔ daa no. 12Afei Kristo ma yɛn akokoduru ne ahotoso a ɛma yenya gyidi ba Onyankopɔn anim. 13Mesrɛ mo, mommma mo aba mu mmu wɔ amane a mihu ma mo no ho. Ɛyɛ mo anuonyamhyɛ.

Wɔbɔ Mpae Ma Efesofo

14Eyi nti mibu nkotodwe wɔ Agya no anim, 15ɔno na ne din da nʼabusua a ɛwɔ ɔsoro ne asase nyinaa so no so. 16Mebɔ mpae sɛ omfi nʼanuonyam ahonya no mu mfa ne Honhom a ɛte mo mu no so nhyɛ mo den, 17sɛnea ɛbɛyɛ a Kristo bɛfa mo gyidi so abɛtena mo koma mu. Sɛ moagye ntin na moatim wɔ ɔdɔ mu no, mebɔ mpae sɛ 18mo ne ahotefo nyinaa benya tumi, na moate Kristo dɔ no trɛw, ne tenten, ne korɔn ne emu dɔ no ase, 19na moahu saa ɔdɔ a ɛtra adwene nyinaa so no, na Onyankopɔn ahyɛ mo ma.

20Anuonyam nka Onyankopɔn a ne tumi yɛ adwuma wɔ yɛn mu. Ɔnam saa tumi yi so yɛ nea yebisa anaa nea yesusuw ma ɛboro so. 21Anuonyam nka Onyankopɔn wɔ asafo no ne Kristo Yesu mu mfi nnɛ nkosi daa daa. Amen.