Chinese Contemporary Bible (Simplified)

以弗所书 2:1-22

靠恩典、凭信心

1你们从前死在过犯和罪恶之中。 2那时,你们随从今世的风俗,顺服在空中掌权的魔鬼,就是如今在一切叛逆上帝之人心中运行的邪灵。 3我们以前也在他们当中随从罪恶的本性2:3 罪恶的本性”希腊文是“肉体”。,放纵肉体和心中的私欲,与其他人一样本是惹上帝发怒的人。

4然而上帝有丰富的怜悯,祂深爱我们, 5尽管我们死在过犯之中,祂仍然使我们和基督一同活了过来。你们得救是因为上帝的恩典。 6在基督耶稣里,上帝使我们与基督一同复活,一同坐在天上, 7好借着祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈,向后世显明祂无可比拟的丰富恩典。 8你们得救是靠恩典,凭信心。这不是出于你们自己,而是上帝的礼物; 9也不是由于你们的行为,以免有人自夸。 10我们是上帝的杰作,是在基督耶稣里创造的,为要叫我们做祂预先安排给我们的美善之事。

在基督里合而为一

11因此,你们要记住,从前按照肉体来说你们是外族人,那些肉体上受过人手所行割礼的以色列人称你们为“没有受过割礼的”。 12那时,你们与基督无关,又不是以色列人,在上帝应许的诸约上是局外人,你们活在世上没有盼望,没有上帝。 13但你们这些从前远离上帝的人,如今在基督耶稣里,靠着祂所流的血已经被带到上帝面前。 14因为基督耶稣亲自给我们带来了和平,以自己的身体拆毁了以色列人和外族人之间充满敌意的隔墙,使双方合而为一, 15并废除了以诫命和规条为内容的律法制度。祂这样做是为了在自己里面把双方造成一个新人,成就和平, 16并借着十字架消灭彼此间的敌意,使双方借着一个身体与上帝和好。 17祂来传扬这平安的福音给你们这些离上帝很远的外族人,也给我们这些离上帝很近的以色列人。 18我们双方都是靠着祂在同一位圣灵的引导下来到父上帝面前。

19从此,你们不再是外人或过客,你们与众圣徒一样是天国的子民,是上帝家里的人了。 20你们已被建立在众使徒和先知们的基础上,基督耶稣自己是房角石。 21整座建筑的各部分都靠祂巧妙地连接在一起,逐渐成为主的圣殿。 22你们也靠着祂被建造在一起,成为上帝借着圣灵居住的地方。

Akuapem Twi Contemporary Bible

Efesofo 2:1-22

Yenya Nkwa Wɔ Kristo Mu

1Mo de, na moawuwu wɔ mo amumɔyɛ ne mo bɔne a 2na anka mote mu, bere a na mudi wiase ne wim sodifo ahenni akyi no ne honhom a mprempren ɛreyɛ adwuma wɔ wɔn a wɔyɛ asoɔden mu no mu. 3Bere bi, yɛn nyinaa ne wɔn tena dii ɔhonam akɔnnɔ akyi yɛɛ ɔhonam apɛde ne ne nsusuwii. Yɛn nso, na ɛsɛ sɛ Onyankopɔn abufuw ba yɛn so. 4Nanso esiane nʼadɔeyɛ a ɛdɔɔso ma yɛn nti, Onyankopɔn a nʼahummɔbɔ dɔɔso no 5maa yɛn nkwa wɔ Kristo mu, wɔ bere a anka yɛawuwu wɔ amumɔyɛ mu mpo; adom nti na wɔagye mo nkwa. 6Onyankopɔn nyan yɛn ne Kristo, na ɔde yɛn ne Kristo atena ɔsoro ahemman mu 7sɛnea ɛbɛyɛ a nna a ɛreba no mu no, ɔbɛda nʼadom ahonya a ɛso nni no adi; nʼadɔe a ɔnam Kristo Yesu so yɛɛ yɛn no. 8Ɛyɛ adom no nti na wɔnam gyidi so agye mo nkwa. Emfi mo ankasa, ɛyɛ Onyankopɔn akyɛde. 9Emfi nnwuma mu, na obi de ahoahoa ne ho. 10Onyankopɔn na wayɛ yɛn sɛnea yɛte yi. Ɔnam Kristo so bɔɔ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ nnwuma pa a wasiesie ato hɔ no.

Kristo Mu Biakoyɛ

11Afei monkae sɛ mo a na anka kan no wɔwoo mo sɛ amanamanmufo, na wɔn a wɔfrɛ wɔn ho twetiatwafo no (nea wɔde nsa ayɛ wɔ honam mu) frɛ mo momonotofo, 12monkae sɛ saa bere no na moatew mo ho afi Kristo ho, na wɔnkan mo mfra Israelfo, na moyɛ ahɔho a monka bɔhyɛ apam no ho, na munni anidaso na munni Onyankopɔn nso wɔ wiase. 13Nanso afei mo a na anka mowɔ akyirikyiri no, wɔnam Kristo mogya no so atwe mo abɛn Onyankopɔn.

14Efisɛ Kristo no ankasa nam baako a wama Yudafo ne amanamanmufo ayɛ no so de asomdwoe aba. Ɔnam ɔno ankasa ne honam so bubuu fasu a na etwa wɔn ntam ma wɔyɛ atamfo no. 15Ɔnam ne nipadua so asɛe Mose mmara ne nʼahyɛde tumi no. Ne botae ne sɛ ɔbɛma Yudafo ne amanamanmufo ayɛ baako na ɔde asomdwoe aba; 16ɔnam asennua a ɔde sɛee nitan a ɛwɔ wɔn ntam no so aka wɔn abɔ mu ayɛ wɔn nipadua baako na wapata wɔne Onyankopɔn ntam. 17Enti Kristo ba bɛkaa Asɛmpa a ɛyɛ asomdwoesɛm no kyerɛɛ wɔn a wɔwɔ akyirikyiri ne wɔn a wɔbɛn nyinaa. 18Ɔno nti yɛwɔ Honhom baako a yɛnam no so kɔ Agya no nkyɛn.

19Enti mprempren, monnyɛ ahɔho ne amamfrafo bio, na mmom mo ne Onyankopɔn nkurɔfo no yɛ nnipa koro na mofra Onyankopɔn abusua no mu, 20na wɔato mo asi asomafo no ne adiyifo no fapem a Kristo Yesu no ankasa yɛ ne tweatibo no so. 21Ɔno na ɔma ɔdan mu no nyinaa yɛ baako na ɛbɛyɛ asɔredan kronkron wɔ Awurade mu. 22Ne mu na wɔresiesie mo na moabɔ mu abɛyɛ ofi a Onyankopɔn nam ne Honhom so tena mu.