Chinese Contemporary Bible (Simplified)

以弗所书 1

1我是奉上帝旨意做基督耶稣使徒的保罗,写信给以弗所忠于基督耶稣的众圣徒。

愿我们的父上帝和主耶稣基督赐给你们恩典和平安!

基督徒的属灵恩福

赞美我们主耶稣基督的父上帝!祂在基督里赐给了我们天上各样属灵的恩福。 早在创造世界以前,祂已经在基督里拣选了我们,使我们在祂眼中成为圣洁无瑕的人。

上帝因为爱我们,就按照祂自己美好的旨意,预定我们借着耶稣基督得到做祂儿女的名分。 我们赞美祂奇妙无比的恩典,这恩典是上帝借着祂的爱子赐给我们的。 我们借着祂爱子的血蒙救赎,过犯得到赦免,这都是出于祂的洪恩。 上帝用各种智慧和聪明把这恩典丰丰富富地赐给我们, 照着祂在基督里所定的美好计划叫我们知道祂旨意的奥秘, 10 等所定的时候一到,叫天地万物一同归在基督的名下。

11 我们也在基督里被拣选成为祂的子民。这都是按自己旨意行万事的上帝预先定下的计划, 12 好让我们这些首先在基督里得到盼望的人都来颂赞祂的荣耀。

13 你们听过真理之道,就是那使你们得救的福音,而且也信了基督。你们既然信祂,就领受了上帝应许赐下的圣灵为印记。 14 圣灵是我们领受产业的担保,直到上帝的子民得到救赎,使祂的荣耀受到颂赞。

保罗的祷告

15 我听到你们对主耶稣的信心和对众圣徒的爱心后, 16 不断地为你们感谢上帝,祷告的时候常常提到你们。 17 我求我们主耶稣基督的上帝——荣耀的父把赐智慧和启示的灵给你们,好使你们更深地认识祂。 18 我也求上帝照亮你们心中的眼睛,使你们知道祂的呼召给你们带来了何等的盼望,祂应许赐给众圣徒的产业有何等丰富的荣耀, 19 并且祂在我们这些信的人身上所运行的能力是何等浩大。 20 上帝曾用这大能使基督从死里复活,使基督在天上坐在自己右边, 21 远远超越今生永世所有执政的、掌权的、有能力的、做主宰的和一切的权势。 22 祂又使万物降服在基督脚下,使基督为教会做万物的元首。 23 教会是基督的身体,蕴涵着那无所不在、充满万物者的丰盛。

Nkwa Asem

Efesofo 1

Nkyia

1Saa krataa yi fi me Paulo a Onyankopɔn fi ne pɛ mu ayɛ me Kristo Yesu somafo no nkyɛn kɔ Onyankopɔn nkurɔfo a wɔte Efeso a wɔwɔ Kristo Yesu mu gyidi wɔ wɔn asetena mu no nso nkyɛn.

Adom ne asomdwoe a efi yɛn Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo no mmra mo so.

Momma yɛnna Onyankopɔn a ɔyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo n’Agya no ase. Efisɛ, ɔnam ma a wama yɛn ɔsoro Honhom mu akyɛde no so ahyira baako a yɛne Kristo ayɛ no so.

Onyankopɔn da ne nhyehyɛe adi

Ansa na wɔrebɔ wiase no, na Onyankopɔn ayi yɛn dedaw sɛ yɛmmɛyɛ ne de wɔ Kristo mu sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ kronn na yɛayɛ pɛ wɔ n’anim a mfomso biara nni yɛn ho. Onyankopɔn dɔ a ɔde dɔ yɛn no nti, na wayɛ n’adwene dedaw sɛ ɔnam Yesu Kristo so bɛka yɛn abata ne ho sɛ ne mma. Eyi ne Onyankopɔn pɛ ne ne botae.

Momma yɛnkamfo Onyankopɔn wɔ n’anuonyam adom ne ne dɔ Ba a ɔde no kyɛɛ yɛn kwa no ho.

Kristo wu a owui no ama yɛade yɛn ho. Ɛkyerɛ sɛ wɔde yɛn bɔne akyɛ yɛn; wahu yɛn mmɔbɔ a enni kabea, efisɛ, ɔte yɛn ase na onim nea eye ma yɛn bere biara mu nso.

Onyankopɔn yɛɛ nea ɔpɛe sɛ ɔyɛ na ɔnam Kristo so daa ne nhyehyɛe a wahyɛ sɛ ɔbɛyɛ a wanna no adi no adi kyerɛɛ yɛn. 10 Sɛ bere no so a, Onyankopɔn nhyehyɛe a ɔde bewie ne sɛ, ɔbɛboaboa abɔde nyinaa ano, nea ɛwɔ soro ne nea ɛwɔ asase so ahyɛ ɔbaako a ɔne Kristo no ase.

11 Onyankopɔn nhyehyɛe ne n’adwene so na wɔnam yɛ biribiara. Onyankopɔn botae a wasi so dua fi mfitiase pɛɛ no so na wɔnam ayi yɛn sɛ ne nkurɔfo a wɔne Kristo ayɛ baako no. 12 Ne saa nti, momma yɛn a yenyaa Kristo mu anidaso kan no nkamfo Onyankopɔn anuonyam.

13 Saa ara na na ɛte wɔ mo ho nso. Bere a motee nokwasɛm a ɛyɛ Asɛmpa no a ɛmaa mo nkwagye no, mugyee Kristo dii maa Onyankopɔn penee so nam so hwiee Honhom Kronkron no a ɔhyɛɛ mo ho bɔ no guu mo so de kyerɛe sɛ moyɛ ne de. 14 Honhom no yɛ akyigyinade a ɛkyerɛ sɛ yɛn nsa bɛka nea Onyankopɔn ahyɛ ne nkurɔfo ho bɔ no, na ɔhyɛ yɛn bɔ bio sɛ Onyankopɔn bɛma wɔn a wɔyɛ ne de no ahofadi de akamfo n’anuonyam.

15 Esiane eyi nti, efi bere a metee gyidi a mowɔ wɔ Awurade Yesu mu ne ɔdɔ a modɔ Onyankopɔn nkurɔfo no, 16 minnyaee aseda a meda Onyankopɔn ma mo no da. Mekae mo wɔ me mpaebɔ mu, 17 na mibisa yɛn Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn, anuonyam Agya no sɛ, ɔmma mo Honhom Kronkron no a ɔbɛma mo nyansa na wada Onyankopɔn adi akyerɛ mo, sɛnea ɛbɛyɛ a mubehu no. 18 Mesrɛ sɛ mo adwene mu mmue na munhu ne hann no sɛnea ɛbɛyɛ a mubehu anidasoade a ɛno nti ɔfrɛɛ mo no ne ne nhyira nwonwaso a ɔhyɛɛ ne nkurɔfo ho bɔ no, 19 ne sɛnea ne tumi yɛ adwuma fa wɔ yɛn a yegye no di no mu. Saa tumi a ɛwɔ yɛn mu yi te sɛ tumi kɛse 20 a ɔnam so maa Kristo sɔre fii awufo mu na wɔde no tenaa nifa so wɔ ɔsoro hɔ no. 21 Kristo di biribiara so wɔ soro hɔ. Odi soro atumfo ne awuranom so na ɔkorɔn sen dibea biara a ɛwɔ tumi a ɛwɔ wiase ha ne nea ɛreba no mu. 22 Onyankopɔn de biribiara hyɛɛ Kristo nan ase na ɔde no maa asafo no sɛ otumfo Awurade a ɔkorɔn sen biribiara. 23 Asafo no yɛ Kristo nipadua a ɔno ankasa hyɛ mu na ɔma biribiara wie pɛyɛ wɔ baabiara no.