Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Якуб 5:1-20

Предупреждение богатым

1Теперь послушайте меня вы, богатые. Плачьте и рыдайте, потому что на вас надвигаются несчастья. 2Ваше богатство сгнило, вашу одежду изъела моль. 3Ваше золото и серебро проржавели, и их ржавчина будет свидетельством против вас и, как огонь, пожрёт вас. Вы скопили богатства в эти последние дни! 4Те деньги, что вы недоплатили работникам, собравшим урожай на ваших полях, громко кричат. Вопль жнецов слышит Вечный, Повелитель Сил. 5Вы жили на земле в роскоши и удовольствиях, но вы откормили себя на день заклания. 6Вы осудили и убили невинных людей, которые не сопротивлялись вам.

Терпение в страданиях

7Итак, братья, наберитесь терпения до пришествия Вечного Повелителя. Земледельцу тоже приходится терпеливо ждать драгоценного плода земли, ждать осенних и весенних дождей5:7 См. Втор. 11:14; Иер. 5:24; Иоиль 2:23.. 8Будьте же и вы терпеливы и будьте тверды в своей надежде, потому что пришествие Вечного Повелителя близко. 9Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не подвергнуться осуждению. Судья уже стоит у дверей.

10Братья, пусть для вас примером терпения в страданиях будут пророки, которые говорили во имя Вечного. 11Мы считаем благословенными тех, кто проявлял стойкость. Вы слышали о стойкости Аюба и знаете, как в конце Вечный благословил его5:11 См. книгу Аюба., потому что Вечный милостив и милосерден5:11 Вечный милостив и милосерден – это выражение основано на словах из Таврота (см. Исх. 34:6) и является родственным арабскому выражению: «бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим», которое переводится как: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». В доисламской Аравии христиане государства Набатея использовали похожее выражение, переняв его из иудейской традиции..

О клятве

12Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землёй, ни какой-либо другой клятвой. Пусть ваше «да» будет настоящим «да», а ваше «нет» – настоящим «нет», чтобы вам не быть осуждёнными.

Сила молитвы

13Если кто-либо из вас страдает – пусть молится, если счастлив – пусть поёт хвалебные песни, 14если болен – пусть позовёт старейшин общины верующих, чтобы те помолились над ним и помазали его маслом во имя Повелителя5:14 Есть мнение, что здесь говорится о натирании определённым маслом в медицинских целях. Но, по всей вероятности, речь идёт о ритуальном использовании масла, символа Святого Духа. Подтверждением этой точки зрения может служить, например, выражение «во имя Повелителя».. 15И молитва с верой исцелит больного: Вечный поднимет его. Если заболевший согрешил, то он будет прощён. 16Поэтому признавайтесь друг перед другом в ваших грехах и молитесь друг за друга, чтобы получить исцеление. Усиленная молитва праведного может многое.

17Пророк Ильёс был таким же человеком, как и мы. Но он горячо помолился, чтобы не было дождя, и на земле не было дождя три с половиной года. 18Потом, опять же по его молитве, небо дало дождь, и земля снова начала приносить урожай5:17-18 См. 3 Цар. 17:1; 18:42-45..

Об уклонившихся от истины

19Братья мои, если кто-то из вас уклонится от истины, а другой возвратит его к ней, 20то пусть вернувший грешника на правильный путь знает, что он этим спасёт душу грешника от смерти и покроет множество грехов5:20 См. Мудр. 10:12..

Slovo na cestu

Jakubův 5:1-20

Varování bohatým vykořisťovatelům

1Vy, boháči, už teď plačte a naříkejte nad tím, co vás čeká. 2-3Nahromadili jste tolik potravin, že vám hnijí, vaše šatstvo žerou moli a vaše peníze ztrácejí na ceně.

Chtěli jste si nashromáždit poklady, a zatím jste si navršili hranici, která při posledním soudu shoří i s vámi. 4Mzda, o kterou jste ošidili dělníky najaté ke sklizni vašich polí, svědčí proti vám a nářek ženců dolehl k Božímu sluchu. 5Váš život strávený v radovánkách a hýření se podobá vykrmování zvířat na porážku. 6Odsoudili jste a zabili nevinného, který se nebránil.

Trpělivost v utrpení

7Bratři, čekejte trpělivě až přijde Pán. Vezměte si příklad z rolníka, který vytrvale čeká na vytouženou sklizeň, až uzraje po podzimních a jarních deštích. 8Nedejte se zviklat a mějte jistotu v srdci, vždyť příchod Páně se blíží.

9Bratři, nestěžujte si jeden na druhého, vždyť sami nejste lepší než ti, které odsuzujete. Nezapomeňte, že velký Soudce je již přede dveřmi a bude soudit i vás.

10Za příklad trpělivosti si vezměte proroky, kteří trpěli proto, že vyřizovali Boží poselství. 11Vážíme si těch, kteří vydrželi. Slyšeli jste o Jobově trpělivosti a vzpomeňte si, jak Bůh nakonec jeho utrpení obrátil k dobrému. Vidíte, jak je Pán plný soucitu a slitování.

12Nehřešte tím, že si berete Boha za svědka svých řečí. Buďte tak pravdomluvní, aby každý mohl věřit vašemu prostému ano nebo ne.

Modlitba víry

13Prožívá někdo z vás těžkosti? Ať se modlí! Daří se někomu z vás dobře? Ať zpěvem chválí Boha! 14Sužuje-li někoho nemoc, ať pozve starší sboru, aby se za něho modlili a potírali ho olejem ve jménu Páně. 15Modlitba spojená s opravdovou vírou uzdraví nemocného, Pán ho povzbudí, a tíží-li ho svědomí, odpustí mu hříchy.

16Vyznávejte si vzájemně své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste mohli být uzdraveni. Opravdová modlitba upřímně věřícího má velkou moc. 17Vzpomínáte si na Elijáše? Byl to člověk stejně křehký jako my, ale když se opravdově modlil, aby nepršelo, jeho modlitba byla vyslyšena – nesprchlo tři a půl roku. 18Potom se modlil znovu a tentokrát prosil za déšť. Také tato modlitba byla vyslyšena a země se po dešti opět zazelenala a dala úrodu.

19Moji bratři, jestliže někdo zabloudí od pravdy a druhý ho přivede zpět, 20zachrání jeho duši před zahynutím a pomůže mu získat plné odpuštění.