Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Рим 4

Оправдание Иброхима по вере

1Что мы можем сказать о нашем предке Иброхиме? Что же он приобрёл? Если бы Иброхим получил оправдание по делам, то ему было бы чем хвалиться, но только не перед Всевышним. Ведь, что говорит Писание? «Иброхим поверил Всевышнему, и это было вменено ему в праведность»[a].

Плата работнику – это не дар, а положенное вознаграждение. Тому же, кто не полагается на дела, но верит Всевышнему, Который оправдывает нечестивого, в праведность вменяется сама его вера.

Довуд утверждает то же самое, говоря о благословении, получаемом человеком, которому Всевышний вменяет праведность независимо от его дел:

«Благословенны те,
    чьи беззакония прощены
    и чьи грехи покрыты!
Благословен тот,
    кому Вечный[b] не вменит греха»[c].

Относится ли это благословение к обрезанным или также и к необрезанным? Мы говорили о том, что Иброхиму вера была вменена в праведность. 10 Когда она была вменена ему? До обрезания или после? Не после, а до обрезания![d] 11 Знак обрезания он получил уже потом, как подтверждение того, что был праведен по вере, когда ещё был необрезанным. Таким образом он стал отцом всех верующих, которые не обрезаны, чтобы и им тоже была вменена праведность. 12 Он также является отцом и всех обрезанных, не только прошедших обряд обрезания, но и идущих путём веры, которую имел наш отец Иброхим ещё до обрезания.

Обещание Иброхиму – для всех верующих

13 Ведь не через Закон Иброхим и его потомки получили обещание, что им будет отдан в наследство мир,[e] а потому, что они были праведны по вере. 14 Если бы наследниками Иброхима были те, кто возлагает свои надежды на исполнение Закона, то вера была бы напрасной и само обещание было бы бессмысленно. 15 Ведь нарушение Закона вызывает гнев Всевышнего, но где нет Закона, там нет и преступления Закона.

16 Итак, вера нужна для того, чтобы обещание было по благодати, и чтобы оно было действительно для всех потомков Иброхима: не только для тех, кто возлагает свои надежды на исполнение Закона, но и для тех, у кого есть вера, подобная вере Иброхима. Он отец всех нас, 17 как и написано: «Я сделал тебя отцом множества народов»[f]. Он наш отец перед Всевышним, Которому он поверил, – перед Всевышним, оживляющим мёртвых и творящим то, чего не было прежде.

18 Ведь, когда не оставалось никакой надежды, Иброхим всё-таки поверил с надеждой, поэтому он и стал отцом многих народов, как и было сказано: «Так многочисленно будет твоё потомство»[g]. 19 Его вера не ослабела, хотя он понимал, что его тело почти омертвело, ведь ему было около ста лет, и Соро была слишком стара, чтобы иметь детей.[h] 20 Его вера в обещания Всевышнего не поколебалась, наоборот, он был твёрд в вере и славил Всевышнего. 21 Он твёрдо верил, что у Всевышнего есть сила осуществить то, что Он обещал. 22 И это «было вменено ему в праведность»[i]. 23 Слова «вменено ему» относятся не только к одному Иброхиму, 24 они относятся и к нам. Вменено будет и нам, потому что мы верим в Того, Кто воскресил из мёртвых нашего Повелителя Исо, 25 Который из-за наших грехов был предан смерти и воскрес для нашего оправдания.

Notas al pie

  1. Рим 4:3 Нач. 15:6.
  2. Рим 4:8 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  3. Рим 4:8 Заб. 31:1-2.
  4. Рим 4:10 Иброхим был оправдан Всевышним ещё до рождения своего сына Исмоила (см. Нач. 15:6; 16:15), а когда они были обрезаны, Исмоилу было уже 13 лет (см. Нач. 17:24-26).
  5. Рим 4:13 См. Нач. 12:3; 15:5; 18:18; 22:17-18; Заб. 2:8.
  6. Рим 4:17 Нач. 17:5.
  7. Рим 4:18 Нач. 15:5.
  8. Рим 4:19 См. Нач. 18:11; 21:5; Евр. 11:11-12, 17-19.
  9. Рим 4:22 Нач. 15:6.

Slovo na cestu

Římanům 4

Abraham se stal vírou bezúhonný

1O Abrahamovi je napsáno: „Uvěřil Bohu, a byl proto uznán za dokonalého.“ Kdyby toho byl dosáhl svými skutky, měl by na co být hrdý. On si však nedobyl Božího uznání tím, co dělal, ale jen tím, že Bohu důvěřoval. 4-6 Stejně i David mluví o šťastných lidech, které Bůh považuje za bezúhonné bez jakékoliv vlastní zásluhy:

„Jak dobře je těm,
    jimž Bůh odpustil jejich provinění,
jak šťasten je každý,
    komu viny nepočítá
a na jeho poklesky nehledí!“

Nuže, platí to snad jen o židech, kteří se podrobili obřadu náboženské obřízky? O Abrahamovi jsem řekl, že byl uznán dokonalým pro svoji víru. 10 Kdy se to stalo? Po jeho obřezání na znamení židovství – nebo ještě před ním? Ano, bylo to ještě před tím, než se stal židem. 11 Obřízka jako znamení židovství měla jen zpečetit, že ho Bůh uznal za bezúhonného ještě dříve, než toto znamení přijal. 12 Tak se stal Abraham nejen praotcem židů, nýbrž i duchovním předchůdcem všech, kdo se vydali cestou víry, jako to učinil on před svým obřezáním. 13 Abrahamovi a jeho potomkům zaslíbil Bůh slavnou budoucnost nikoliv na základě poslušnosti zákona, ale pro jejich bezúhonnost, kterou přijali vírou. 14 Kdyby tu rozhodoval jen zákon, víra by nebyla k ničemu a Boží sliby Abrahamovi by pozbyly smyslu. 15-17 Zákon je pouze měřítkem provinění – bez zákona by vina neexistovala. Protože Bůh je milostivý, zahrnul do svého slibu nejen zákonité potomky Abrahamovy, ale také všechny ty, které s Abrahamem spojuje stejná víra. Proto nezaložil svůj slib na zákonu, ale na víře.

Abrahamův příklad neochvějné důvěry

Věříme-li tedy, pak naším společným duchovním otcem je Abraham, jak je o něm napsáno: „Otcem početných národů jsem tě ustanovil.“

18 On také uvěřil, ač se to zdálo nemožné, že Bůh mu skutečně dá tak četné potomstvo. 19 Nepochyboval o Božím slibu, i když mu bylo bezmála sto let a jeho žena Sára již překročila věk, kdy mohla mít děti. 20-21 Abraham byl přesvědčen, že Bůh nic neslibuje naplano, a to mu stačilo, aby Boha chválil a děkoval mu. 22 A právě tuto hlubokou Abrahamovu důvěru ocenil Bůh stejně vysoko jako to nejpříkladnější dodržování požadavků zákona. 23 Toto však nebylo zaznamenáno jen kvůli Abrahamovi, ale i pro nás. 24 I nás Bůh přijme, když se na něj spolehneme. Vždyť on vzkřísil z mrtvých Ježíše, 25 který odpykal trest za naše viny a vstal z hrobu, aby nás změnil do té podoby, v níž bychom před Bohem mohli obstát.