Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Пет 3

День Вечного Повелителя

1Это, возлюбленные, уже моё второе письмо к вам. Я написал эти письма для того, чтобы напоминанием призвать вас рассуждать здраво, чтобы вы помнили слова, сказанные в прошлом святыми пророками, и учение Повелителя и Спасителя, переданное Его посланниками.

Прежде всего вы должны помнить о том, что в последнее время появятся наглые насмешники, идущие на поводу своих низменных желаний и говорящие: «Так как же насчёт обещания Его прихода? Ведь с тех пор, как умерли отцы, всё остаётся так, как было от начала творения». Но они сознательно пренебрегают тем, что некогда вселенная была создана словом Аллаха, что воды были собраны и появилась суша,[a] а также тем, что посредством воды был разрушен прежний мир, будучи затоплен. А нынешняя вселенная тем же словом Аллаха сберегается для огня, она сохраняется до Судного дня и гибели безбожных людей.

Не забывайте одного, возлюбленные: для Вечного Повелителя один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.[b] Вечный Повелитель не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые и называют это промедлением. Он долго терпит вас и ждёт, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись.

10 День возвращения Вечного Повелителя придёт внезапно, словно вор. Тогда небосвод с громким шумом исчезнет, и небесные тела растворятся в огне, также и земля, и все дела на ней будут сожжены[c].

11 Если всё будет так разрушено, то какой святой и благочестивой жизнью вы должны жить, 12 ожидая с нетерпением прихода[d] дня Аллаха, когда небосвод будет разрушен огнём и небесные тела расплавлены в невыносимом жаре?! 13 Но мы, по Его обещанию, ожидаем нового неба и новой земли,[e] где обитает праведность.

14 Поэтому, возлюбленные, в ожидании этого постарайтесь, чтобы Он нашёл вас в мире, незапятнанными и непорочными. 15 Долготерпение нашего Вечного Повелителя рассматривайте как спасение. О том же самом, по данной ему мудрости от Аллаха, писал вам и наш дорогой брат Паул. 16 Он пишет об этом во всех своих письмах. В них есть много такого, что вовсе не легко понять, что невежественные и неутверждённые люди искажают их, как и другие Писания, к своей собственной погибели.

17 Поэтому, возлюбленные, зная об этом заранее, будьте бдительны, чтобы вас не увлекли заблуждения беззаконников и вы не лишились твёрдой опоры. 18 Возрастайте в благодати и познании нашего Повелителя и Спасителя Исы Масиха. Ему принадлежит слава и сегодня, и в день вечности! Аминь.

Notas al pie

  1. 3:5 Букв.: «из воды и водою».
  2. 3:8 См. Заб. 89:5.
  3. 3:10 Или: «будут обнаружены».
  4. 3:12 Или: «ожидая и ускоряя приход».
  5. 3:13 См. Ис. 65:17; 66:22; Отк. 21:1.

Slovo na cestu

2.list Petrův 3

Druhý příchod Kristův

11-2 Píši vám už druhý dopis, moji milí přátelé. V obou jsem se snažil ve vás probouzet čisté smýšlení a připomínat vám skutečnosti, které jsou vám známy z poselství Božích proroků a vašich apoštolů, kteří vám přinesli slovo našeho Pána a Zachránce.

Především vám chci připomenout, že v posledních dnech tohoto světa se objeví posměvači, kteří si budou žít po svém a budou se vysmívat: „Ježíš přece slíbil, že znovu přijde. Kde tedy je? Naši otcové již zemřeli a od stvoření světa se nic nezměnilo.“ Úmyslně přehlížejí skutečnost, že nebe i zemi stvořil Bůh svým slovem. Přikázal a země vystoupila z vody. Opět poručil a voda celou zemi při potopě zachvátila. A nyní totéž Boží slovo uchovává náš svět až do dne, kdy bezbožní budou odsouzeni a zničeni ohněm.

Ale nezapomínejme, moji drazí přátelé, že pojem času u Pána je jiný než u nás. Pro něho může být jeden den jako tisíc let a tisíc let jako pouhý den. Není to tak, jak si někteří myslí, že by se s naplněním svých slibů opozdil. Spíše má s námi velkou trpělivost. Nechce, aby byl někdo zničen, ale aby všichni zanechali své bezbožnosti a obrátili se k němu.

10 Den soudu přijde tak náhle a nečekaně jako zloděj v noci. V ten den zmizí nebesa s děsivým rachotem, hmota se bude žárem rozkládat a země se vším, co je na ní, bude spálena. 11 Když všechno má takto podlehnout zkáze, jak se na ten den připravíte? Nechte se vést Božím slovem a poddejte se Bohu. 12 Dokazujte, že na ten den čekáte a upřímně po něm toužíte. Je pravda, že v ten den nebesa shoří a hmota se rozplyne strašlivým žárem, 13 ale naše naděje se upíná k novému nebi a nové zemi, které nám Bůh přislíbil. Tam bude jen dobro.

14 Moji drazí, očekáváte-li tyto věci, usilujte o čistý život, protože jedině tak můžete jít vstříc Božímu soudu beze strachu. 15 Uvědomte si, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. O tom vám už psal náš drahý bratr Pavel s moudrostí, která mu byla dána Bohem. 16 Mluví tak o tom ve všech svých dopisech. Je pravda, že jsou tam některé věci nesnadněji pochopitelné a těch se chytají nerozumní a nevyrovnaní lidé, kteří jeho dopisy překrucují. 17 Ale oni to činí i s ostatními částmi Písma, čímž přivolávají na sebe zkázu.

Moji milovaní, varoval jsem vás, a tak si dejte pozor, aby ani vás tito bludaři nestrhli z pevného základu víry. 18 Usilujte o duchovní růst a hlubší poznání Pána Ježíše Krista. Jemu patří všechna sláva již nyní i na věčnosti!

Petr