Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Петира 3:1-18

День Вечного Повелителя

1Это, возлюбленные, уже моё второе послание к вам. Я написал эти послания для того, чтобы напоминанием призвать вас рассуждать здраво, 2чтобы вы помнили слова, сказанные в прошлом святыми пророками, и учение Повелителя и Спасителя, переданное Его посланниками.

3Прежде всего вы должны помнить о том, что в последнее время появятся наглые насмешники, идущие на поводу своих низменных желаний 4и говорящие: «Так как же насчёт обещания Его прихода? Ведь с тех пор, как умерли отцы, всё остаётся так, как было от начала творения». 5Но они сознательно пренебрегают тем, что некогда вселенная была создана словом Аллаха, что воды были собраны и появилась суша3:5 Букв.: «из воды и водою»., 6а также тем, что посредством воды был разрушен прежний мир, будучи затоплен. 7А нынешний мир тем же словом Аллаха сберегается для огня, он сохраняется до Судного дня и гибели безбожных людей.

8Не забывайте одного, возлюбленные: для Вечного Повелителя один день – как тысяча лет и тысяча лет – как один день3:8 См. Заб. 89:5.. 9Вечный Повелитель не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые и называют это промедлением. Он долго терпит вас и ждёт, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись.

10День возвращения Вечного Повелителя придёт внезапно, словно вор. Тогда небосвод с громким шумом исчезнет и небесные тела растворятся в огне, также и земля, и все дела на ней будут сожжены3:10 Или: «будут обнаружены»..

11Если всё будет так разрушено, то какой святой и благочестивой жизнью вы должны жить, 12ожидая с нетерпением прихода3:12 Или: «ожидая и ускоряя приход». дня Аллаха, когда небосвод будет разрушен огнём и небесные тела будут расплавлены в невыносимом жаре?! 13Но мы, по Его обещанию, ожидаем нового неба и новой земли3:13 См. Ис. 65:17; 66:22; Отк. 21:1., где обитает праведность.

14Поэтому, возлюбленные, в ожидании этого постарайтесь, чтобы Он нашёл вас в мире, незапятнанными и непорочными. 15Долготерпение нашего Вечного Повелителя рассматривайте как спасение. О том же самом, по данной ему Аллахом мудрости, писал вам и наш дорогой брат Паул. 16Он пишет об этом во всех своих посланиях. В них есть много такого, что вовсе не легко понять, что невежественные и неутверждённые люди искажают, как и другие Писания, к своей собственной погибели.

17Поэтому, возлюбленные, зная об этом заранее, будьте бдительны, чтобы вас не увлекли заблуждения беззаконников и вы не лишились твёрдой опоры. 18Возрастайте в благодати и познании нашего Повелителя и Спасителя Исы аль-Масиха. Ему принадлежит слава и сегодня, и в день вечности! Аминь.

Het Boek

2 Petrus 3:1-18

De grote dag van de Here zal komen

1Vrienden, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. In beide heb ik uw geheugen willen opfrissen, zodat u helder zult blijven zien waar het om gaat. 2Ik heb u herinnerd aan de woorden van Gods profeten en apostelen, die u hebben bekendgemaakt wat de Here en Redder van u vraagt. 3Ik wil u er vooral op wijzen dat er in de laatste dagen mensen zullen komen die met alles spotten en alleen maar hun eigen zin doen. Zij zullen schamper opmerken: 4‘Er is toch beloofd dat de Christus zou komen. Waar blijft Hij dan? Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is geweest.’ 5Zij gaan er met opzet aan voorbij dat de hemel en de aarde er vroeger al waren. De aarde was uit het water ontstaan en werd door het water omringd. En dat alles werd bijeengehouden door wat God gezegd had. 6Maar de wereld van die tijd is door een enorme overstroming ten onder gegaan. 7En God heeft gezegd dat de tegenwoor-dige hemel en aarde zorgvuldig bewaard worden voor een enorm vuur op de dag van het grote oordeel, als alle mensen die niets van God willen weten, ten onder zullen gaan.

8Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de Here één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. 9Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. 10De grote dag van de Here komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan, de elementen zullen door vuur worden verteerd, de aarde zal bloot komen te liggen en alles wat erop gebeurd is zal aan het licht komen. 11Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven! 12U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door de vlammen smelten.

13Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. 14Terwijl u hierop wacht, vrienden, moet u uw best doen zo te leven dat er niets op u is aan te merken. Houd vrede met iedereen, zodat de Here tevreden over u kan zijn als Hij komt. 15En vergeet nooit waarom Hij wacht. Hij geeft ons nog de tijd om andere mensen te vertellen dat Christus hen wil redden. Onze geliefde broeder Paulus heeft daarover in zijn vele brieven ook gesproken naar de wijsheid die God hem gegeven heeft. 16Sommige dingen die hij zegt, zijn niet gemakkelijk te begrijpen, wat voor bepaalde domme en wispelturige mensen een aanleiding is er een verkeerde draai aan te geven. Dat doen zij niet alleen met de brieven van Paulus, maar ook met de andere Boeken en zij bewerken daarmee hun eigen ondergang.

17U bent gewaarschuwd, vrienden. Wees daarom op uw hoede. Laat u niet meeslepen door de verkeerde ideeën van mensen die van geen wet willen weten, maar blijf standvastig. 18U moet in plaats daarvan geestelijk groeien en onze Here en Redder Jezus Christus beter leren kennen. Voor Hem is alle eer, voor nu en eeuwig. Amen.