Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Эф 5

1Подражайте Всевышнему, будучи Его любимыми детьми. Живите в любви, как и Масих нас полюбил и отдал Самого Себя за нас как жертвенное приношение Аллаху, в приятное благоухание. Среди вас ни в коем случае не должно быть даже намёка на разврат, или другую нечистоту, или жадность – это не подобает святому народу Аллаха. В вашей речи не должно быть никаких непристойностей, пустой болтовни или грязных шуток, лучше благодарите Аллаха. Знайте, что ни один человек: ни предающийся разврату, ни порочный, ни алчный – а это то же самое, что идолопоклонник, – не получит наследства в Царстве Масиха и Аллаха. И пусть никто вас не обманывает, выступая против вышесказанного, потому что непокорность вызывает гнев Аллаха. Не имейте ничего общего с такими людьми.

Дети света

Когда-то вы были тьмой, но сейчас, в единении с Повелителем, вы стали светом. Живите как дети света. А плод света – это всякая доброта, праведность и истина. 10 Старайтесь разузнать, что приятно Вечному Повелителю. 11 Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, напротив, обличайте эти дела. 12 О том, чем такие люди занимаются втайне, даже стыдно говорить. 13 Но всё тайное при свете становится явным. 14 Свет делает всё видимым, поэтому и говорится:

«Проснись, спящий!
    Воскресни из мёртвых!
И Масих осветит тебя»[a].

15 Смотрите, живите не как глупые, но как мудрые. 16 Дорожите временем, потому что в эти дни много зла. 17 Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чём заключена воля Вечного Повелителя. 18 Не напивайтесь вином, это ведёт к распутству.[b] Но лучше исполняйтесь Духом. 19 Наставляйте друг друга песнями из Забура, хвалебными и духовными песнопениями. Пойте и прославляйте Повелителя в ваших сердцах. 20 Всегда и за всё благодарите Небесного Отца во имя нашего Повелителя Исы Масиха.

Взаимоотношения мужа и жены

21 Подчиняйтесь друг другу из глубокого почтения к Масиху. 22 Вы, жёны, подчиняйтесь вашим мужьям, как Повелителю Исе. 23 Ведь муж – глава своей жене, как и Масих – глава и Спаситель Своего тела, которым является вселенская община Его последователей. 24 И как эта община подчиняется Масиху, так и жёны должны во всём подчиняться своим мужьям.

25 А вы, мужья, любите ваших жён так, как и Масих полюбил общину Своих последователей. Он Самого Себя отдал за неё, 26 чтобы сделать её непорочной, очистив её водным омовением через слово,[c] 27 чтобы Ему поставить её перед Собой во всей её славе, как невесту, не имеющую пятна, или порока, или чего-то подобного, чтобы она была общиной святой и непорочной. 28 Точно так и мужья должны любить своих жён, любить, как своё собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. 29 Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел своё тело, но каждый питает своё тело и заботится о нём. Так и Масих заботится об общине Своих последователей, 30 потому что мы – члены Его тела. 31 «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью»[d]. 32 В этих словах скрыта великая истина, и я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям Масиха и вселенской общины Его последователей. 33 А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа.

Notas al pie

  1. 5:14 По всей вероятности, это были слова песни, которую пели в первых общинах последователей Масиха.
  2. 5:18 См. Мудр. 23:31-35; Ис. 5:11.
  3. 5:26 Перед тем как выйти к своему жениху, невеста проходила церемонию омовения, и здесь, вероятно, представлена аллюзия на это событие. Комментаторы видят здесь очищение невесты, общины верующих, либо через слово Аллаха (см. Ин. 15:3), либо символически, через обряд погружения в воду. В этом случае «слово» может относиться к исповедованию человеком, проходящим этот обряд, своей веры в Масиха.
  4. 5:31 Нач. 2:24.

Slovo na cestu

Efezským 5

Co znamená čistý život

1Jednejte podle Božího příkladu a jako milované děti napodobujte svého Otce. Mějte k lidem takovou lásku, jakou má Kristus k vám: sám sebe obětoval Bohu za vaše hříchy. Z takové lásky se Bůh těší.

Chamtivost, jakékoliv výstřednosti – a pohlavní zvlášť – ať vám nepřijdou ani na mysl, jak se sluší na Boží děti. Stejně tak oplzlé vtipy, vulgární řeči a sprosté historky křesťanovi nesluší; naše ústa mají chválit Boha! Pamatujte si, že do nového světa, kde vládne Bůh, nevstoupí žádný sprosťák ani nemrava, ba ani lakomec, který je ve své podstatě modlář, protože věcem dává přednost před Bohem.

Nenechte si namluvit, že to není nic tak strašného. Boží hněv proti lidem tohoto druhu je a bude hrozný! Proto se od nich držte co nejdál.

Kdysi byla i ve vašem srdci tma, ale teď tam září Boží světlo a vaše vystupování to musí dokazovat. To světlo vás přece vede k dobrotě, spravedlnosti a pravdě. 10 Zkoumejte, co se líbí Pánu, 11 a nepodílejte se na činech zplozených tmou, naopak – pranýřujte je. 12 Vždyť člověku je hanba o tom i mluvit, co všechno se potají páchá. 13 Ale když se na ty věci veřejně posvítí, jejich pravá podstata se ozřejmí. 14 Proto se říká:

„Probuď se, ospalče,
    vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus.“

15 Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte lehkomyslní, ale moudří. 16-17 Doba je vážná, a proto nejednejte bezmyšlenkovitě, ale ve všem se snažte rozpoznat a vyplnit Boží vůli.

18 Neholdujte alkoholu, číhá v něm mnohé nebezpečí, 19 raději se nechte naplnit Duchem Božím. Ve vzájemných rozhovorech si připomínejte slova žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní. 20 Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a za všechno děkujte Bohu Otci, jak to činil Ježíš Kristus, náš Pán.

Osvědčené zásady šťastného manželství

21 Podvolujte se jeden druhému, to dělá Kristu čest. Manželky, vy se svým mužům podřizujte stejně, jako by to byl Kristus; 22-24 muž totiž vede ženu, jako Kristus vede své tělo – církev, pro jejíž záchranu sám zemřel. Proto má žena svého muže poslouchat, jako církev poslouchá Krista.

25 A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, 26 když pro ni obětoval život, 27 aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou a bez kazu. 28 Tak by měl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo. Protože oba jsou teď jedním tělem, prokazuje milující manžel lásku sám sobě! 29-30 Nikdo přece nemá své tělo v nenávisti, ale s láskou o ně pečuje, stejně jako Kristus pečuje o tělo církve, jehož jsme údy.

31 Že muž a jeho manželka tvoří jedno tělo, říká jasně Písmo: „Proto muž, když se ožení, připojí se ke své ženě a stanou se jednou bytostí.“ 32 Je to snad těžké k pochopení ale takovým způsobem jsme i my částmi Kristova těla. 33 Proto znovu říkám: muž má svou ženu milovat jako sebe sama a žena má svého manžela mít v úctě.