Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Эф 2

Спасение по благодати через веру в Ису Масиха

1Вы были духовно мертвы из-за ваших преступлений и грехов и поступали так, как принято в этом греховном мире, по велениям Шайтана, властителя злых сил, обитающих в воздухе, – духа, действующего ныне в тех, кто противится Аллаху. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал гнев Аллаха. Но Аллах, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, духовно мёртвых из-за наших преступлений, оживил вместе с Масихом.

Вы спасены[a] по благодати. И Аллах воскресил нас вместе с Масихом и посадил нас, объединившихся с Исой Масихом, в небесах. Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати, проявленное к нам через Ису Масиха. Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга – это дар Аллаха. Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. 10 Мы теперь новое творение Аллаха, созданы, через единение с Исой Масихом, для совершения добрых дел, которые Аллах предназначил нам совершать.

Верующие из всех народов объединены Масихом

11 Помните поэтому, что вы по рождению язычники, которых так называемые «обрезанные»[b] (прошедшие этот обряд, совершаемый руками человеческими и только на теле) называли «необрезанными». 12 Вы были в то время без Масиха и не принадлежали к народу Всевышнего, Исраилу. Священное соглашение, в котором были заключены обещания Аллаха, на вас не распространялось, вы жили в этом мире без надежды и без Аллаха. 13 Но сейчас – в вашем единении с Исой Масихом – вы, бывшие когда-то далеко, кровью Масиха, пролитой за нас, стали близки.

14 Он Сам примирил нас, иудеев, и вас, представителей других народов, и сделал из двух одно, разрушив стоявшую между нами стену, то есть разделявшую нас вражду. 15 Он упразднил Закон с его повелениями и правилами, и Его цель – создать в единении с Ним из двух один новый народ[c], установить мир, 16 и обоих, как один народ,[d] примирить с Аллахом через Его искупительную смерть на кресте, уничтожив Собою вражду. 17 Он пришёл и принёс Радостную Весть о мире вам, бывшим далеко от Него, и тем, кто был близок к Нему,[e] 18 поэтому через Него мы, и иудеи, и другие народы, в одном Духе получили доступ к Небесному Отцу.

19 Поэтому вы уже не чужие и не инородцы; вы сограждане святому народу Аллаха и члены Его семьи. 20 Вы воздвигнуты на основании, которым являются посланники Масиха и пророки,[f] а его краеугольный камень – Сам Иса Масих. 21 На Нём крепится всё здание, поднимающееся всё выше и выше и становящееся святым храмом, посвящённым Повелителю. 22 В единении с Ним и вы созидаетесь вместе, чтобы стать жилищем, в котором живёт Аллах Духом Своим.

Notas al pie

  1. 2:5 Спасены   – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Аллаха и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от Иблиса (см. 2 Тим. 2:26).
  2. 2:11 То есть иудеи.
  3. 2:15 Букв.: «одного нового человека».
  4. 2:16 Букв.: «в одном теле».
  5. 2:17 См. Ис. 57:19.
  6. 2:20 Или: «…на основании, положенном посланниками Масиха и пророками».

Nádej pre kazdého

List Efezanom 2

Nový život

1 Kedysi ste boli mŕtvi, navždy odsúdení pre svoje hriechy.

Šli ste spolu s davom a ako ostatní boli ste ponorení do hriechu, poslúchali ste satana, veľké knieža mocnosti, čo sa rozprestiera nad svetom a doposiaľ pôsobí v ľuďoch, ktorí sa Bohu vzpierajú.

Práve takí sme boli aj my. Žili sme podľa vlastnej vôle, pre svoje vlastné sebecké záujmy a podliehali sme vášňam a nečistým myšlienkam. Boli sme zlí od počiatku, lebo sme sa už narodili so zlou povahou, a preto sme boli tak ako ostatní vystavení Božiemu hnevu.

Ale Božie milosrdenstvo je veľké.

Pre naše hriechy boli sme v Božích očiach mŕtvi. A predsa nás tak veľmi miloval, že spolu s Kristom nám daroval nový život -- spasení ste jedine z Božej milosti.

Skrze vieru v Krista sme premohli smrť a získali sme miesto v Božom kráľovstve.

Takto chce Boh svojou láskou k nám, ktorá sa prejavila v Ježišovi Kristovi, ukázať aj pre budúce veky, aká nekonečne veľká je jeho milosť.

Boli ste teda spasení iba z milosti, tým, že ste uverili v Krista. A ani táto viera nepochádza z vás. Je to Boží dar.

Spasenie nie je odmena za naše dobré skutky, ktoré konáme. Nik sa nemôže pochváliť, že si ho zaslúžil.

10 Boh sám urobil z nás to, čím sme, daroval nám nový život prameniaci z Krista, a tým aj schopnosť konať dobro, ktoré od nás právom očakáva.

Zmierení s Bohom aj navzájom

11 Pamätajte na to, že ste kedysi žili bez viery, vzdialení od Boha, a že ste nepatrili ani k spoločenstvu Židov, ktorí vás pohŕdavo nazývali neobrezancami", hoci obriezka" sa vykonáva ľudskou rukou a je iba vonkajším znamením zbožnosti.

12 Vtedy ste žili bez Krista a odlúčení od Božieho ľudu. Preto sa na vás nevzťahovali nijaké zasľúbenia, ktoré Boh dal svojmu ľudu -- žili ste bez nádeje i bez Boha na svete.

13 Ale Ježiš vylial na kríži svoju krv aj za vás, preto teraz patríte jemu, a hoci ste predtým žili ďaleko od neho, ste mu teraz blízko.

14 V Kristu sme získali pokoj. On vniesol pokoj medzi nás Židov a vás pohanov a spojil to, čo bolo nezmieriteľne rozdelené múrom židovských zákonov, ktorý delil svet na dva tábory.

15 Kristus svojou smrťou tento múr zbúral a oba tábory, až doposiaľ nepriateľské, spojil v jednu Božiu rodinu, v jedno telo, a tak konečne zavládol mier.

16 Ježišov kríž obe strany zmieril s Bohom, a preto zahladil aj vzájomné nepriateľstvo.

17 Ježiš prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko.

18 A tak môžeme teraz všetci predstupovať pred Boha Otca.

19 Už teda nie ste cudzincami ani prisťahovalcami, ale ste občanmi Božieho kráľovstva a spolu s ostatnými kresťanmi ste časťou Božieho domu,

20 ktorého hlavným uholným kameňom je sám Kristus.

21 On spája všetkých svojich verných v jeden duchovný chrám.

22 Aj vy ste časťou tohto príbytku, v ktorom býva Boží Duch.