Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Отк 7

Сто сорок четыре тысячи человек, отмеченных печатью Аллаха

1Потом я увидел четырёх ангелов: они стояли на четырёх углах земли и удерживали четыре ветра земли, чтобы те не дули ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Я увидел ещё одного ангела: он поднимался с востока и держал печать живого Бога. Он громко крикнул четырём ангелам, которым было дано право причинять вред земле и морю:

– Не причиняйте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, пока мы не отметим рабов нашего Бога, поставив печать им на лоб.[a]

Я услышал число отмеченных печатью. Было отмечено 144 000 человек, и это были люди из всех родов Исраила:

из рода Иуды были отмечены печатью 12 000,

из рода Рувима – 12 000,

из рода Гада – 12 000,

из рода Ашира – 12 000,

из рода Неффалима – 12 000,

из рода Манассы – 12 000,

из рода Шимона – 12 000,

из рода Леви – 12 000,

из рода Иссахара – 12 000,

из рода Завулона – 12 000,

из рода Юсуфа – 12 000,

и из рода Вениамина – 12 000 отмеченных печатью.

Множество народа в белых одеждах

Потом я увидел огромное, неисчислимое множество народа. Там были люди из каждого рода, каждого племени, каждого народа и каждого языка. Они стояли перед троном и перед Ягнёнком. На них были белые одежды, и в руках они держали пальмовые ветви[b]. 10 Они громко восклицали:

– Спасение дают нам наш Бог,
сидящий на троне,
и Ягнёнок!

11 Все ангелы стояли вокруг трона, старцев и четырёх живых существ. Они пали перед троном на свои лица и поклонились Аллаху. 12 Они говорили:

– Аминь!
Хвала и слава,
мудрость и благодарность,
честь, власть и сила
принадлежат нашему Богу вовеки!
Аминь.

13 Затем один из старцев спросил меня:

– Знаешь ли ты, кто эти люди, одетые в белые одежды? Откуда они пришли?

14 Я ответил:

– Нет, господин мой, но ты это знаешь.

Он тогда сказал:

– Это те, кто пришёл от великой скорби. Они омыли свою одежду и отбелили её в крови Ягнёнка.

15 Поэтому они стоят перед троном Аллаха
    и служат день и ночь в Его храме,
и Сидящий на троне будет жить среди них
    и раскинет над ними Свой шатёр.
16 Они больше не будут голодать
    и томиться от жажды,
их больше не будет палить солнце
    и никакая жара.
17 Ягнёнок, находящийся посреди трона, будет пасти их
    и поведёт их к источникам живой воды,
и Сам Аллах сотрёт всякую слезу с их глаз.[c]

Notas al pie

  1. 7:3 Ср. Езек. 9:1-6.
  2. 7:9 Пальмовые ветви символизируют радость победы.
  3. 7:16-17 См. Заб. 22:1-2; Ис. 25:8; 49:10; Иер. 2:13; Езек. 34:23.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 7

Záchrana vyvolených

1 Potom som videl, ako sa štyria anjeli postavili na štyri svetové strany a bránili všetkým štyrom vetrom, aby neviali ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.

Tu sa na východe ukázal ešte iný anjel a držal v rukách pečať živého Boha. Volal na tých štyroch anjelov, ktorí mohli na zemi i na mori rozpútať všeobecnú skazu:

Neškoďte zemi, moru ani stromom, kým neoznačíme na čelách všetkých, ktorí slúžia nášmu Bohu!"

A potom som počul počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov Izraela, to znamená po dvanásťtisíc z každého z dvanástich kmeňov:

z Júdovho, Rúbenovho, Gádovho,

z Aserovho, z Neftalího, z Manassesovho,

zo Simeonovho, z Léviho, z Izacharovho,

zo Zabulonovho, z Jozefovho a z Benjamínovho.

Cirkev ako množstvo vyvolených

Potom som videl taký veľký zástup, že by sa vôbec nedal spočítať, zo všetkých národov, kmeňov a rás a zaznievali v ňom všetky jazyky sveta. Všetci stáli pred Božím trónom a Baránkom, oblečení do bieleho rúcha s palmovými ratolesťami v rukách

10 a mohutným hlasom volali: Spása a záchrana sú od nášho Boha, ktorý sedí na tróne, a od Baránka."

11 A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starcov i štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom a volali:

12 Amen! Dobrorečenie, sláva i múdrosť, vďaka, česť, moc i sila patria nášmu Bohu na veky vekov! Amen!"

13 Tu sa ma spýtal jeden zo starcov: Vieš, kto sú tí v bielych rúchach a odkiaľ prišli?"

14 Odpovedal som: Pán môj, ty to vieš." Povedal mi: To sú tí, ktorí prišli z veľkého prenasledovania, utrpenia a útlaku. Krvou Kristovou sú očistení od každej poškvrny.

15 Preto stoja pred Božím trónom a vo dne v noci slúžia v jeho chráme. A Boh sám bude ich záštitou.

16 Nebudú už trpieť hladom ani smädom, slnko ani iná páľava nebude na nich dorážať.

17 Baránok, ktorý je pred trónom, bude ich pastierom, nasýti ich a privedie k prameňom vôd života. A Boh sám im zotrie každú slzu z očí."