Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Начало 5:1-32

Потомки Адама

1Вот родословие потомков Адама. Когда Всевышний сотворил человека, Он создал его по Своему подобию5:1 Здесь говорится о духовном подобии.. 2Он сотворил мужчину и женщину и благословил их. Когда они были сотворены, Он назвал их «человек»5:2 Человек – на языке оригинала адам..

3Когда Адам прожил сто тридцать лет, у него родился сын по его образу и подобию, и он назвал его Сиф. 4После рождения Сифа Адам жил ещё восемьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 5Всего Адам жил девятьсот тридцать лет и умер.

6Когда Сиф прожил сто пять лет, у него родился Енос. 7После рождения Еноса Сиф жил восемьсот семь лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 8Всего Сиф жил девятьсот двенадцать лет и умер.

9Когда Енос прожил девяносто лет, у него родился Каинан. 10После рождения Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 11Всего Енос жил девятьсот пять лет и умер.

12Когда Каинан прожил семьдесят лет, у него родился Малелеил. 13После рождения Малелеила Каинан жил восемьсот сорок лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 14Всего Каинан жил девятьсот десять лет и умер.

15Когда Малелеил прожил шестьдесят пять лет, у него родился Иаред. 16После рождения Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 17Всего Малелеил жил восемьсот девяносто пять лет и умер.

18Когда Иаред прожил сто шестьдесят два года, у него родился Енох5:18 Енох – на Востоке также известен как Идрис.. 19После рождения Еноха Иаред жил восемьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 20Всего Иаред жил девятьсот шестьдесят два года и умер.

21Когда Енох прожил шестьдесят пять лет, у него родился Мафусал. 22После рождения Мафусала Енох пребывал в близком общении с Аллахом триста лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 23Енох дожил до трёхсот шестидесяти пяти лет. 24Енох пребывал в общении с Аллахом, и потом его не стало, потому что Аллах взял его.

25Когда Мафусал прожил сто восемьдесят семь лет, у него родился Ламех. 26После рождения Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года, и у него были ещё сыновья и дочери. 27Всего Мафусал жил девятьсот шестьдесят девять лет и умер.

28Когда Ламех прожил сто восемьдесят два года, у него родился сын. 29Он назвал его Нух5:29 Нух – также известен как Ной. («утешение») и сказал: «Он утешит нас в работе, в тяжком труде рук наших, на земле, проклятой Вечным». 30После рождения Нуха Ламех жил пятьсот девяносто пять лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 31Всего Ламех жил семьсот семьдесят семь лет и умер.

32Когда Нуху исполнилось пятьсот лет, у него родились сыновья: Сим, Хам и Иафет.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Gẹnẹsisi 5:1-32

Ìran Adamu títí dé ìran Noa

15.1,2: Gẹ 1.27,28; Mt 19.4; Mk 10.6.Èyí ni àkọsílẹ̀ ìran Adamu.

Nígbà tí Ọlọ́run dá ènìyàn, ní àwòrán Ọlọ́run ni ó dá a. 2Àti akọ àti abo ni Ó dá wọn, ó sì súre fún wọn, ó sì pe orúkọ wọ́n ní Adamu ní ọjọ́ tí ó dá wọn.

3Nígbà tí Adamu di ẹni àádóje ọdún (130), ó bí ọmọkùnrin kan tí ó jọ ọ́, tí ó jẹ́ àwòrán ara rẹ̀, ó sì pe orúkọ rẹ̀ ní Seti. 4Ọjọ́ Adamu, lẹ́yìn ìgbà tí ó bí Seti, jẹ́ ẹgbẹ̀rin ọdún (800), ó sì bí àwọn ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. 5Àpapọ̀ ọdún tí Adamu gbé ní orí ilẹ̀ jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún-ọdún ó-lé-ọgbọ̀n (930), ó sì kú.

6Nígbà tí Seti pé àrùnlélọ́gọ́rùnún ọdún (105), ó bí Enoṣi. 7Lẹ́yìn ìgbà tí ó bí Enoṣi, Seti sì gbé fún ẹgbẹ̀rin ó-lé-méje ọdún (807), ó sì bí àwọn; ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. 8Àpapọ̀ ọdún Seti sì jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún-ọdún ó-lé-méjìlá (912), ó sì kú.

9Nígbà tí Enoṣi di ẹni àádọ́rùn-ún ọdún (90) ni ó bí Kenani. 10Lẹ́yìn tí ó bí Kenani, Enoṣi sì wà láààyè fún ẹgbẹ̀rin ọdún ó-lé-mẹ́ẹ̀ẹ́dógún (815), ó sì bí àwọn ọkùnrin àti obìnrin. 11Àpapọ̀ ọdún Enoṣi jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún-ọdún ó-lé-márùn-ún (905), ó sì kú.

12Nígbà tí Kenani di àádọ́rin ọdún (70) ni ó bí Mahalaleli: 13Lẹ́yìn tí ó bí Mahalaleli, Kenani wà láààyè fún òjìlélẹ́gbẹ̀rin ọdún (840), ó sì bí àwọn ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. 14Àpapọ̀ ọjọ́ Kenani jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún ó-lé-mẹ́wàá ọdún (910), ó sì kú.

15Nígbà tí Mahalaleli pé ọmọ àrùnlélọ́gọ́ta ọdún (65) ni ó bí Jaredi. 16Mahalaleli sì gbé fún ẹgbẹ̀rin ó-lé-ọgbọ̀n ọdún (830) lẹ́yìn ìgbà tí ó bí Jaredi, ó sì bí àwọn ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. 17Àpapọ̀ iye ọdún Mahalaleli jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ̀rún-ọdún-ó-dín-márùn-ún (895), ó sì kú.

18Nígbà tí Jaredi pé ọmọ ọgọ́jọ ó-lé-méjì ọdún (162) ni ó bí Enoku. 19Lẹ́yìn èyí, Jaredi wà láààyè fún ẹgbẹ̀rin ọdún (800) Enoku sì bí àwọn ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. 20Àpapọ̀ ọdún Jaredi sì jẹ́ ẹgbẹ̀rún-dínméjìdínlógójì (962), ó sì kú.

21Nígbà tí Enoku pé ọmọ ọgọ́ta ó-lé-márùn ọdún (65) ni ó bí Metusela. 22Lẹ́yìn tí ó bí Metusela, Enoku sì bá Ọlọ́run rìn ní ọ̀ọ́dúnrún ọdún (300), ó sì bí àwọn ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. 23Àpapọ̀ ọjọ́ Enoku sì jẹ́ irínwó-dínmárùn-dínlógójì-ọdún (365). 245.24: Hb 11.5; Jd 14.Enoku bá Ọlọ́run rìn; a kò sì rí i mọ́ nítorí Ọlọ́run mú un lọ.

25Nígbà tí Metusela pé igba ó-dínmẹ́tàlá ọdún (187) ní o bí Lameki. 26Lẹ́yìn èyí Metusela wà láààyè fún ẹgbẹ̀rìn-dínméjì-dínlógún ọdún (782), lẹ́yìn ìgbà tí ó bí Lameki, ó sì bí àwọn ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. 27Àpapọ̀ ọdún Metusela jẹ́ ẹgbẹ̀rún ọdún ó-dínmọ́kànlélọ́gbọ̀n (969), ó sì kú.

28Nígbà tí Lameki pé ọdún méjìlélọ́gọ́sàn án (182) ni ó bí ọmọkùnrin kan. 29Ó sì pe orúkọ rẹ̀ ní Noa, ó sì wí pé, “Eléyìí ni yóò tù wá nínú ni iṣẹ́ àti làálàá ọwọ́ wa, nítorí ilẹ̀ tí Ọlọ́run ti fi gégùn ún.” 30Lẹ́yìn tí ó bí Noa, Lameki gbé fún ẹgbẹ̀ta ó-dínmárùn-ún ọdún (595), ó sì bí àwọn ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin. 31Àpapọ̀ ọdún Lameki sì jẹ́ ẹgbẹ̀rin ọdún ó-dínmẹ́tàlélógún (777), ó sì kú.

32Lẹ́yìn tí Noa pé ọmọ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ọdún (500) ni ó bí Ṣemu, Hamu àti Jafeti.