Священное Писание

2 Фессалоникийцам 1:1-12

Приветствие

1От Паула, Силуана1:1 Силуан – по всей вероятности, тот же человек, что и Сила (см. Деян. 15:22). и Тиметея – общине верующих в Фессалониках, принадлежащей Всевышнему, нашему Небесному Отцу, и Повелителю Исе Масиху1:1 Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков..

2Благодать и мир вам1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». от Всевышнего, Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха!

В ожидании дня возвращения Повелителя Исы Масиха

3Мы всегда должны благодарить Всевышнего за вас, братья, и это правильно, потому что ваша вера растёт всё больше и больше, увеличивается и любовь каждого из вас друг к другу. 4Мы с гордостью говорим в общинах верующих о вашей стойкости и о вере, которую вы проявили во всех преследованиях и несчастьях, переносимых вами.

5Всевышний через эти испытания показывает Свою справедливость, и в конце концов вы будете признаны достойными Царства Всевышнего, за которое вы и страдаете. 6Всевышний справедлив, и Он отплатит несчастьями тем, кто причиняет несчастья вам, 7а нам с вами, перенёсшим такие несчастья, Он даст покой. Это произойдёт тогда, когда Повелитель Иса придёт с небес с могущественными ангелами 8в пламени огня, чтобы наказать всех, кто не познал Всевышнего1:8 См. Заб. 78:6; Ис. 66:15; Иер. 10:25. и остался непослушным Радостной Вести нашего Повелителя Исы Масиха. 9Они будут наказаны вечной гибелью: будут навсегда отделены от Вечного Повелителя и от славы Его могущества. 10Это произойдёт в тот день, когда Он придёт, чтобы быть прославленным среди Своего святого народа и вызвать восхищение у всех верующих. И вы тоже будете среди них, потому что вы поверили нашему свидетельству.

11Поэтому мы постоянно молимся о вас, чтобы в тот день наш Бог счёл вас достойными вашего призвания, и просим, чтобы Своей силой Он исполнил каждое ваше доброе начинание и дело веры. 12Мы молимся о том, чтобы по благодати нашего Бога и Повелителя Исы Масиха было прославлено благодаря вам имя нашего Повелителя Исы и чтобы вы были прославлены, потому что принадлежите Ему.

Vietnamese Contemporary Bible

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12

Lời Chào Thăm của Phao-lô

1Đây là thư của Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê.

Kính gửi Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

2Cầu Đức Chúa Trời là Cha, và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn phước và bình an cho anh chị em.

Cuộc Xử Đoán Sau Cùng

3Thưa anh chị em thân mến, chúng tôi luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời vì anh chị em. Không cảm tạ Chúa sao được khi đức tin anh chị em tăng trưởng vượt bực và anh chị em yêu thương nhau ngày càng tha thiết! 4Chúng tôi vui mừng kể lại cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời về lòng nhẫn nại và đức tin anh chị em giữa mọi cảnh bức hại và gian khổ. 5Đây là một bằng chứng điển hình về nguyên tắc hành động ngay thẳng công minh của Đức Chúa Trời, vì Ngài dùng gian khổ, đau đớn đào luyện anh chị em thành những công dân xứng đáng của Vương Quốc Ngài. 6Đồng thời, Chúa cũng hình phạt công minh những người bức hại anh chị em.

7Chúa sẽ cho những người chịu gian khổ như anh chị em nghỉ ngơi với chúng tôi trong ngày Chúa Cứu Thế từ trời xuất hiện giữa ngọn lửa sáng ngời, với các thiên sứ uy quyền. 8Chúa sẽ báo ứng những người không muốn biết Đức Chúa Trời và khước từ Phúc Âm của Chúa Giê-xu chúng ta. 9Họ sẽ bị hình phạt đời đời trong địa ngục, vĩnh viễn xa cách mặt Chúa, không còn thấy vinh quang và quyền năng Ngài. 10Ngày ấy, Chúa sẽ xuất hiện để các tín hữu thánh thiện của Ngài tung hô, ca tụng. Trong số ấy có cả anh chị em là người đã tin Chúa nhờ lời chứng của chúng tôi.

11Vì thế chúng tôi liên tục cầu nguyện cho anh chị em, xin Chúa cho anh chị em sống xứng đáng với danh là con cái Chúa, bởi quyền năng Ngài cho anh chị em đạt được mọi điều mong ước tốt lành và hoàn thành công việc của đức tin. 12Nhờ thế, khi nhìn anh chị em, người ta ca ngợi Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, và anh chị em được vinh dự làm con cái Ngài, do ơn phước của Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu.