Священное Писание

2 Тиметею 1:1-18

Приветствие

1От Паула, посланника Исы Масиха1:1 Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков., избранного по воле Всевышнего и посланного возвещать обещанную Им жизнь в единении с Исой Масихом.

2Моему дорогому сыну Тиметею.

Благодать, милость и мир тебе от Небесного Отца и нашего Повелителя Исы Масиха.

Благодарность и ободрение

3Я благодарю Всевышнего, Которому служу с чистой совестью, как это делали и мои праотцы, когда непрестанно вспоминаю о тебе в своих молитвах, которые я совершаю день и ночь. 4Я вспоминаю твои слёзы и очень хочу увидеть тебя: эта встреча крайне обрадовала бы меня. 5Я вспоминаю и о твоей искренней вере: так верили и твоя бабушка Лоида, и твоя мать Эвника, и убеждён, что эта же вера живёт и в тебе. 6По этой причине раздуй угольки твоего дара, который ты получил от Всевышнего через возложение моих рук. 7Ведь Всевышний не вселил в наши сердца страх, но дал нам силу, любовь и благоразумие.

8Поэтому не бойся говорить о нашем Повелителе и не стыдись того, что я нахожусь в заключении за Него. Наоборот, раздели со мной страдания за Радостную Весть, положившись на силу Всевышнего. 9Всевышний спас нас и призвал нас Своим святым призывом не по нашим заслугам, но для исполнения Своей цели и по Своей благодати, данной нам через Ису Масиха ещё до начала времён. 10И теперь мы увидели эту благодать, когда пришёл наш Спаситель Иса Масих, Который уничтожил смерть и через Радостную Весть показал новую жизнь и бессмертие. 11И я был поставлен глашатаем, посланником Масиха и учителем этой Радостной Вести. 12За это я и страдаю сейчас, но не стыжусь этого, потому что знаю, в Кого я поверил, и знаю, что Он способен сохранить то, что мне доверил1:12 Или: «то, что я доверил Ему». до дня Его возвращения.

13Пусть образцом правильного учения будет для тебя то, что ты услышал от меня. Живи с верой и любовью в единении с Исой Масихом. 14Пусть Святой Дух, живущий в нас, поможет тебе сберечь то доброе, что было тебе доверено.

15Все в провинции Азия1:15 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть современной территории Турции), которая позднее дала своё название материку. оставили меня, включая Фигела и Гермогена; тебе это известно.

16Пусть Повелитель проявит милость к дому Онисифора, ведь он так часто ободрял меня, не стыдясь того, что я нахожусь в цепях. 17Напротив, когда он был в Риме, то старательно разыскивал меня и нашёл. 18Пусть же Повелитель помилует его в день Своего возвращения. А как много он помог мне в Эфесе, ты хорошо знаешь.

Nádej pre kazdého

Druhý List Timotejovi 1

Pozdrav

1 Timotej, môj milý syn!

Píšem ti ako apoštol Ježiša Krista, ktorý z Božieho poverenia zvestuje zasľúbený večný život.

Želám ti pokoj a milosť.

Som za teba veľmi vďačný Bohu, ktorému slúžim celým svojím životom, ako to robili aj moji predkovia. Vo dne v noci prosím, aby ti Boh dával svoje bohaté požehnanie.

Keď si spomeniem, ako si plakal pri našej rozlúčke, rastie moja túžba po tebe. Tak rád by som ťa znova videl.

Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, ktorú ti vštepovala už tvoja stará matka Lojda i tvoja matka Eunika. Viem, že táto viera v tebe žije.

Povzbudenie k službe

Preto ťa prosím, aby si rozvíjal Božie dary, ktoré si prijal, keď som na teba skladal ruky.

Svätý Duch, ktorého nám Boh dal, nie je duch bojazlivosti, ale duch moci, lásky a múdrosti.

A tak sa nehanbi hovoriť s ľuďmi o Kristu a neboj sa ani priznať k priateľstvu so mnou, i keď som pre Krista v žalári. Naopak, buď aj ty hotový znášať príkorie pre evanjelium. Boh ti dá k tomu silu.

On nás zachránil a povolal pre túto svätú službu. Nie že by sme si to boli zaslúžili, ale preto, že už pred stvorením sveta bolo v Božom pláne darovať nám milosť skrze jeho Syna Ježiša Krista.

10 A keď on teraz prišiel na túto zem, zlomil moc smrti a ukázal nám, ako vierou v neho môžeme získať večný život.

11 A mňa Boh ustanovil, aby som túto milosť zvestoval a o nej učil.

12 Preto aj teraz trpím vo väzení, ale nehanbím sa za to, lebo viem, komu som uveril, a som si istý, že všetko, čo mi zveril, má moc zachovať až do svojho príchodu.

Výzva k vernosti

13 Pridŕžaj sa verne toho, čo si počul odo mňa. Nech ti je to vzorom, ako máš hovoriť s láskou vo viere v Ježiša Krista.

14 S pomocou Svätého Ducha, ktorý v nás prebýva, chráň si duchovný poklad, ktorý ti Boh zveril.

15 Ako vieš, opustili ma tu všetci, čo so mnou prišli z Ázie. Aj Fygelos a Hermogenes.

16 Iba Onezifor ma chodil navštevovať a vždy ma veľmi povzbudilo, že sa za mňa -- väzňa -- nehanbil. Prosím Boha, aby bohato požehnal jeho aj celú jeho rodinu.

17 Keď prišiel do Ríma, nedal si pokoja, kým ma nenašiel.

18 Nech mu Pán odplatí svojím milosrdenstvom, keď príde súdiť svet. A čo pre mňa znamenala jeho pomoc v Efeze, vieš najlepšie ty sám.