Эфесянам 6 – CARS & VCB

Священное Писание

Эфесянам 6:1-24

Взаимоотношения детей и родителей

1Дети, будьте послушны своим родителям как подобает последователям Повелителя, это ваш долг. 2«Почитай отца и мать» – это первое повеление Всевышнего с обещанием: 3«Чтобы тебе жить благополучно и долго на земле»6:2-3 Исх. 20:12; Втор. 5:16..

4Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Повелителя.

Взаимоотношения рабов и их хозяев

5Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам с почтением и страхом, от чистого сердца, как вы подчинялись бы и Масиху. 6Делайте это не напоказ, только ради того, чтобы заслужить их доброе отношение, но делайте это как рабы Масиха, от души исполняющие волю Всевышнего. 7Служите со старанием, как вы служили бы Повелителю, а не людям. 8Знайте, что Повелитель вознаградит каждое доброе дело, кто бы его ни сделал, раб или свободный.

9И вы, хозяева, так же относитесь к своим рабам. Перестаньте им угрожать. Помните, что на небесах есть Повелитель – хозяин над ними и над вами, и Он никому не отдаёт предпочтения.

Духовное оружие и доспехи от Всевышнего

10И в заключение хочу сказать: укрепляйтесь в единении с Повелителем Его мощью и силой. 11Наденьте на себя всё вооружение, которое вам дал Всевышний, чтобы вы могли устоять перед происками дьявола. 12Потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира тьмы и против духов зла на небесах. 13Поэтому возьмите всё вооружение Всевышнего, чтобы вы смогли противостать им в день, когда зло пойдёт в наступление, и, всё преодолев, выстоять. 14Встаньте твёрдо, подвязавшись поясом истины, надев броню праведности6:14 См. Ис. 11:5; 59:17 15и обув ноги в готовность возвещать Радостную Весть о мире6:15 См. Ис. 52:7.. 16А кроме всего, возьмите щит веры, которым вы сможете погасить горящие стрелы дьявола. 17Наденьте шлем спасения и возьмите меч от Духа – слово Всевышнего6:17 См. Ис. 49:2; 59:17; Ос. 6:5.. 18Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе, а для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за весь святой народ Всевышнего.

19Молитесь и обо мне, чтобы, когда я говорю, мне были даны нужные слова и чтобы я мог бесстрашно объяснять тайну Радостной Вести, 20послом которой я являюсь, даже находясь в этих цепях. Молитесь о том, чтобы я смело возвещал её, как и должно.

Заключительные приветствия

21А чтобы и вы были в курсе моих дел, вам всё расскажет Тихик, наш дорогой брат и верный служитель Повелителя. 22Для этого я и посылаю его к вам, чтобы вы получили вести о нас и ободрились.

23Пусть у вас, братья, будет мир, любовь и вера от Небесного Отца и Повелителя Исы Масиха. 24Благодать со всеми, кто бесконечно любит нашего Повелителя Ису Масиха.

Vietnamese Contemporary Bible

Ê-phê-sô 6:1-24

Cha Mẹ và Con Cái

1Con cái phải vâng lời cha mẹ trong Chúa, đó là điều phải. 2“Phải hiếu kính cha mẹ,” là điều răn đầu tiên có kèm theo lời hứa: 3Nếu con cái hiếu kính cha mẹ thì “nhờ đó con mới được phước và sống lâu trên đất.”6:3 Xuất 20:12; Phục 5:16

4Cha mẹ không nên chọc giận con cái, nhưng phải nuôi nấng, sửa trị, dạy dỗ chúng theo đường lối Chúa.

Đầy Tớ và Chủ

5Đầy tớ phải vâng lời chủ, thành thật kính sợ vâng phục chủ như vâng phục Chúa Cứu Thế. 6Không phải chỉ lo làm vừa lòng chủ khi có mặt, nhưng luôn cố gắng phục vụ chủ như phục vụ Chúa Cứu Thế, hết lòng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. 7Phải tận tâm phục vụ như đầy tớ của Chúa, chứ không phải của người ta. 8Nên nhớ Chúa sẽ tưởng thưởng mọi người tùy theo việc tốt lành họ làm, vô luận đầy tớ hay chủ.

9Người chủ cũng phải đối xử với đầy tớ cách ngay thẳng chính đáng như thế, không được dọa nạt. Nên nhớ anh chị em và họ đều có chung một Chủ trên trời là Chúa Cứu Thế, và Ngài chẳng thiên vị ai.

Khí Giới của Đức Chúa Trời

10Sau hết, anh chị em phải mạnh mẽ trong Chúa nhờ năng lực kiên cường của Ngài. 11Hãy trang bị đầy đủ khí giới của Đức Chúa Trời để có thể đứng vững đối phó với mọi mưu kế của quỷ vương. 12Vì chúng ta không chiến đấu chống người trần gian nhưng chống lại quyền lực vô hình đang thống trị thế giới tối tăm này và chống các tà linh trên trời.

13Vậy hãy mặc toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời, để anh chị em có thể chiến đấu lúc bị tiến công, và khi chiến cuộc đã qua, anh chị em là người toàn thắng. 14Muốn được như thế anh chị em phải nai nịt lưng bằng chân lý, mặc sự công chính làm giáp che ngực. 15Mang giày sẵn sàng từ Phúc Âm hòa bình. 16Luôn luôn dùng thuẫn đức tin để gạt đỡ mọi tên lửa của Sa-tan. 17Đội nón sắt cứu rỗi, cầm bảo kiếm của Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời. 18Phải luôn luôn cầu nguyện trong mọi trường hợp, nài xin mọi điều theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Phải cảnh giác và kiên nhẫn cầu thay cho tất cả tín hữu.

19Cũng cầu nguyện cho tôi có lời của Chúa mỗi khi mở miệng, để tôi dạn dĩ công bố huyền nhiệm của Phúc Âm. 20Chính vì Phúc Âm mà tôi làm sứ thần trong lao tù, nhưng hãy cầu xin Chúa cho tôi cứ bạo dạn công bố Phúc Âm dù phải bị xiềng xích tù đày.

Lời Từ Biệt

21Ty-chi-cơ, anh yêu dấu của chúng ta, đầy tớ trung thành của Chúa, sẽ tường thuật mọi việc cho anh chị em, để anh chị em biết rõ tình trạng và hoạt động của chúng tôi. 22Tôi cử anh ấy đến thăm anh chị em để biết rõ tình trạng anh chị em hiện nay và an ủi khích lệ anh chị em.

23Cầu xin Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho anh chị em sự bình an, tình yêu thương và đức tin. 24Cầu xin ân sủng ở với tất cả những người yêu mến Chúa Cứu Thế Giê-xu với tình yêu bất diệt.