Священное Писание

Узайр 3:1-13

Восстановление жертвенника

1Когда наступил седьмой месяц (в начале осени) и исраильтяне уже поселились в своих городах, народ, как один человек, собрался в Иерусалиме. 2И Иешуа, сын Иехоцадака, вместе со своими собратьями-священнослужителями, Зоровавелем, сыном Шеалтиила, и его собратьями начал строить жертвенник Бога Исраила, чтобы приносить на нём всесожжения, как предписано в Законе пророка Мусы. 3Несмотря на то что3:3 Или: «Так как». они боялись народов, которые были вокруг них, они построили жертвенник на прежнем основании и приносили на нём всесожжения Вечному – и утренние, и вечерние жертвы. 4Затем они отпраздновали, как предписано, праздник Шалашей3:4 Праздник Шалашей – иудейский праздник в память о попечении Всевышнего во время скитаний в пустыне (см. Лев. 23:33-43; Чис. 29:12-39; Втор. 16:13-17). с указанным количеством всесожжений, установленных для каждого дня. 5После этого они принесли ежедневные всесожжения, жертвы на Новолуние, и жертвы на все праздники, посвящённые Вечному, и пожертвования от каждого, кто добровольно жертвовал Вечному3:5 См. таблицы: «Праздники в Исраиле» и «Жертвоприношения в Исраиле».. 6В первый день седьмого месяца они начали приносить Вечному всесожжения, хотя основания храма Вечного ещё не были заложены.

Закладка основания для храма

7Они начали давать деньги каменщикам и плотникам и еду, питьё и масло жителям Сидона и Тира, чтобы те морем привозили кедровые брёвна с Ливана в Иоппию с разрешения Кира, царя Персии.

8Во второй месяц второго года после того, как они пришли к дому Всевышнего в Иерусалиме (в середине весны 536 г. до н. э.), Зоровавель, сын Шеалтиила, Иешуа, сын Иехоцадака, и все остальные их соплеменники (священнослужители, левиты и все, кто вернулся в Иерусалим из плена) приступили к работе, назначив левитов от двадцати лет и старше следить за строительством дома Вечного. 9Иешуа со своими сыновьями и братьями, и Кадмиил со своими сыновьями (потомками Годавии3:9 Букв.: «Иуды». Иуда – вариант имени Годавия (см. 2:40; Неем. 7:43).), и сыновья Хенадада со своими сыновьями и братьями – все левиты – вместе начали следить за строительством дома Всевышнего.

10Когда строители заложили основание храма Вечного, священнослужители в своих облачениях и с трубами и левиты (сыновья Асафа) с тарелками заняли свои места, чтобы восславить Вечного по наставлениям Давуда, царя Исраила. 11Они пели попеременно, возвеличивая и благодаря Вечного:

– Он благ;

милость Его к Исраилу – навеки!

А весь народ отвечал громким криком хвалы Вечному, потому что основание дома Его было заложено. 12Но многие из старых священнослужителей, левитов и глав семейств, видевших прежний храм, глядя, как закладывается основание этого храма, громко плакали, а многие кричали от радости. 13Крики радости нельзя было отличить от плача – так шумел народ. И шум был слышен далеко.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Ezra 3:1-13

Madhabahu Yajengwa Tena

13:1 Neh 7:73; Law 23:24Mwezi wa saba ulipowadia baada ya Waisraeli kukaa katika miji yao, watu wote walikusanyika huko Yerusalemu kama mtu mmoja. 23:2 Zek 3:1; Ezr 2:2; Mt 1:12; Lk 3:27; Zek 6:11; Hag 2:2; Kut 20:24; Kum 12:5-6; Neh 12:1-8Yeshua mwana wa Yosadaki na makuhani wenzake, Zerubabeli mwana wa Shealtieli pamoja na wenzake walianza kujenga madhabahu ya Mungu wa Israeli ili kumtolea dhabihu za sadaka za kuteketezwa kwa moto juu yake, kulingana na ilivyoandikwa katika Sheria ya Mose mtu wa Mungu. 33:3 Kut 29:38-42; Hes 28:1-8; Dan 9:25; Ezr 4:4Ingawa waliwaogopa watu waliowazunguka, walijenga madhabahu juu ya ule msingi wake, wakamtolea Bwana dhabihu za sadaka za kuteketezwa kwa moto juu yake za asubuhi na za jioni. 43:4 Kut 23:16; Zek 14:16; Hes 29:12-38; Neh 8:14Kisha kulingana na kile kilichoandikwa, wakaiadhimisha Sikukuu ya Vibanda wakitoa idadi ya sadaka za kuteketezwa kama ilivyohitajika kila siku sawasawa na ilivyoagizwa. 53:5 Hes 28:3-11; Kol 2:16; Kut 29:38; Law 23:1-44; Hes 29:39Baada ya hayo, walitoa sadaka za kuteketezwa za kawaida, sadaka za Mwezi Mwandamo na dhabihu zote za sikukuu takatifu za Bwana zilizoamriwa, pamoja na zile sadaka za hiari zilizotolewa kwa Bwana. 6Ingawa bado msingi wa Hekalu la Bwana ulikuwa haujawekwa, watu walianza kutoa sadaka za kuteketezwa kwa moto kwa Bwana tangu siku ya kwanza ya mwezi wa saba.

Kujenga Upya Hekalu

73:7 1Nya 14:1; Isa 35:2; Ezr 6:3; 2Nya 2:10; Mdo 9:36; 12:20; Isa 60:13Kisha watu wakawapa mafundi wa uashi na useremala fedha, wakawapa watu wa Sidoni na Tiro vyakula, vinywaji na mafuta ili waweze kuleta magogo ya mierezi kwa njia ya bahari kutoka Lebanoni hadi Yafa, kama alivyoagiza Koreshi mfalme wa Uajemi.

83:8 Zek 4:9; Hes 4:3; 1Nya 23:24-27Katika mwezi wa pili wa mwaka wa pili baada ya Waisraeli kufika kwenye nyumba ya Mungu huko Yerusalemu, Zerubabeli mwana wa Shealtieli, Yeshua mwana wa Yosadaki na ndugu zao wengine (makuhani, Walawi na wote waliorejea Yerusalemu kutoka uhamishoni) walianza kazi, wakiteua Walawi wenye umri kuanzia miaka ishirini au zaidi kusimamia ujenzi wa nyumba ya Bwana. 93:9 Ezr 2:40Yeshua na wanawe, pamoja na ndugu zake, Kadmieli na wanawe (wazao wa Hodavia), wana wa Henadadi na wana wao na ndugu zao, Walawi wote walijiunga pamoja kusimamia wale waliofanya kazi katika nyumba ya Mungu.

103:10 Zek 6:12; Ezr 6:3; 1Nya 15:27-28; 6:31; Hag 2:153:10 2Nya 5:13; 1Nya 6:31Wajenzi walipoweka msingi wa Hekalu la Bwana, makuhani wakiwa wamevalia mavazi yao wakiwa na tarumbeta na Walawi (wana wa Asafu) wakiwa na matoazi, walishika nafasi zao za kumtukuza Bwana, kama ilivyoagizwa na Daudi mfalme wa Israeli. 113:11 1Nya 16:34; Za 138:8; Yos 6:5-10; Neh 12:24; 2Nya 7:3; Yer 33:11; Lk 1:50; Za 136:1; Kut 15:21Waliimba nyimbo za sifa na za shukrani kwa Bwana hivi:

“Yeye ni mwema;

upendo wake kwa Israeli

wadumu milele.”

Watu wote wakapaza sauti kubwa za sifa kwa Bwana, kwa sababu msingi wa nyumba ya Bwana ulikuwa umewekwa. 123:12 Hag 2:3-9Lakini wengi wa makuhani wazee, Walawi na viongozi wa jamaa waliokuwa wameona Hekalu la mwanzoni, walilia kwa sauti walipoona msingi wa Hekalu hili ukiwekwa, huku wengine wengi wakipiga kelele kwa furaha. 133:13 Ay 33:26; Yer 48:33Hakuna mtu ambaye angeweza kutofautisha sauti hizo za furaha na za kilio, kwa sababu watu walipiga kelele sana. Nayo hiyo sauti ikasikika mbali.