Священное Писание (Восточный Перевод)

Титу 3

Посвящение себя добрым делам

1Напоминай людям о том, что они должны подчиняться начальству и властям и быть послушными и готовыми выполнить любое доброе дело. Учи их также не злословить никого, не быть задиристыми, но мягкими, и являть кротость в обращении со всеми людьми.

Мы тоже когда-то были глупы, непокорны, обмануты и порабощены всевозможными страстями и удовольствиями. Нашу жизнь наполняли злоба и зависть, мы были отвратительны, ненавидя друг друга. Но Всевышний, наш Спаситель, проявил к нам доброту и любовь. Он спас нас не за наши праведные дела, которые мы совершили, а по Своей милости, через возрождающее омовение и обновление Святым Духом. Всевышний щедро излил на нас Святого Духа через нашего Спасителя Ису Масиха, чтобы мы, оправданные Его благодатью, стали наследниками вечной жизни, на которую мы надеемся.

Итог

Эти слова верны, и я хочу, чтобы ты подчёркивал эти истины, чтобы уверовавшие во Всевышнего, посвятили себя добрым делам. Всё это хорошо и полезно людям. Избегай глупых прений, пустых разговоров о родословиях, споров и ссор по поводу законов Таурата: это не приносит пользы и не имеет смысла. 10 Того, кто вызывает разделения, предупреди раз, другой, но больше времени на него не трать. 11 Такой человек уже полностью сбился с пути, грешит и этим сам себя осудил.

Просьбы и заключительные приветствия

12 Когда я пошлю к тебе Артему или Тихика, постарайся прийти ко мне в Никополь, я решил там перезимовать. 13 Помоги, пожалуйста, юристу Зине и Аполлосу в их путешествии, позаботься о том, чтобы у них было всё необходимое. 14 Пусть и наши учатся посвящать себя деланию добра ради удовлетворения необходимых нужд других, чтобы их жизнь не была бесплодной.

15 Все, кто находится сейчас со мной, передают тебе привет. Привет всем верующим, любящим нас.

Благодать Всевышнего пусть будет со всеми вами.

Ang Pulong Sa Dios

Tito 3

Ang Kristohanong Pamatasan

1Pahinumdomi ang mga tumutuo nga magpasakop sila ug motuman sa gobyerno ug sa mga opisyal. Kinahanglan nga andam sila kanunay sa pagbuhat sa bisan unsa nga maayo. Ingna usab sila nga dili mangaway o mosulti ug daotan batok kang bisan kinsa, hinuon magbinuotan sila ug magmaluloy-on kanunay sa tanang mga tawo. Kay kaniadto, wala man kita masayod sa kamatuoran mahitungod sa Dios ug dili kita matinumanon. Gipahisalaag kita ug nahimong ulipon sa mga kailibgon ug tanang matang sa kahilayan. Naghari kanato ang daotan nga mga tinguha ug kasina. Gidumtan kita sa uban ug kita usab nagdumot kanila. Apan miabot ang panahon nga gipakita sa Dios nga atong Manluluwas ang iyang kaayo ug gugma kanato. Giluwas niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan, kondili tungod sa iyang kalooy kanato. Ug gibuhat niya kini pinaagi sa Espiritu Santo nga naghugas kanato ug naghatag ug bag-o nga kinabuhi. Madagayaong gihatag kanato sa Dios ang Espiritu Santo pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Manluluwas, aron pinaagi sa iyang grasya nga nagpakamatarong kanato, maangkon nato ang kinabuhi nga walay kataposan nga mao ang atong gilaoman. Kini nga mga pagtulon-an tinuod gayod.

Buot ko nga itudlo mo gayod kining mga butanga aron nga ang mga motuo sa Dios magtinguha gayod sa pagbuhat ug maayo. Maayo gayod kini ug mapuslanon alang sa mga tawo. Apan likayi ang walay kapuslanan nga mga panaglalis, ang pagsubay kon kinsa ang inyong mga kagikan, ang mga paglantugi ug panag-away mahitungod sa Kasugoan. Kini nga mga butang walay kapuslanan kay wala gayod kamoy makuha niini. 10 Kon adunay usa kaninyo nga maoy mahimong hinungdan sa pagkabahin-bahin, angay mo siyang pahimangnoan. Apan human sa ikaduha nga pahimangno, kon dili pa gayod siya maminaw, isalikway ninyo siya. 11 Kay nasayod ka nga kanang tawhana daotan, tungod kay bisan nasayod na siya nga sayop ang iyang gibuhat nagapadayon pa gayod siya.

Kataposang Pahimangno

12 Inigpadala ko diha kanimo kang Artemas o kaha kang Tiquico, adto dayon sa Nicapolis ug pakigkita kanako, kay nakahukom ako nga didto lang una magpabilin sa panahon sa tingtugnaw. 13 Tabangi gayod ang abogado nga si Zenas ug si Apolos aron makagikan na sila. Siguroha nga dili sila kulangon sa ilang mga kinahanglanon. 14 Tudloi ang atong mga igsoon diha nga maninguha sa pagtrabaho ug tarong aron dili sila kulangon sa ilang mga kinahanglanon. Niini nga pamaagi dili sila magakinabuhi nga walay kapuslanan.

15 Nangumusta kanimo ang akong mga kauban dinhi. Ipaabot usab ang among mga pagpangumusta sa atong kauban sa pagtuo diha nga nagahigugma kanamo.

Hinaut nga panalanginan kamong tanan sa Dios.